§ 6. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  6.
Urząd rejestrujący bada zgodność zgłoszonych danych z przedstawionemu dokumentami, a w razie potrzeby sprawdzenia zgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym może zażądać poddania statku lub łodzi oględzinom i w tym celu wyznaczyć zgłaszającemu miejsce i termin okazania statku lub lodzi. Po sprawdzeniu zgłoszonych danych urząd rejestrujący stwierdza prawidłowość zgłoszenia podpisem i pieczęcią.