§ 4. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  4.
(1)
Zgłoszenia statków i łodzi do rejestracji dokonywa się pisemnie przez przesłanie lub złożenie we właściwym urzędzie (§ 2) odpowiednio wypełnionego formularza, według wzoru Nr. 1a lub 1b (zał. Nr. 1 i 2), lub ustnie przez podyktowanie stosownych danych; w obu przypadkach zgłaszający powinien podpisać wypełnione formularze.
(2)
Formularze dostarczane są przez urzędy rejestracyjne bezpłatnie.