Sposób prowadzenia rejestru karnego. - Rozdział 4 - Rejestracja skazanych. - Dz.U.1931.69.566 - OpenLEX

Rozdział 4 - Sposób prowadzenia rejestru karnego. - Rejestracja skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.69.566

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1931 r.

IV.

Sposób prowadzenia rejestru karnego.

§  17.
Rejestr karny będzie zawierał wiadomości o prawomocnych wyrokach skazujących (§§ 3 - 5 niniejszego rozporządzenia) oraz zawiadomienia o wysłaniu listu gończego, wydaleniu z granic Państwa, o uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary (§ 6 tegoż rozporządzenia), nadesłane i włączone do rejestru karnego, składającego się z autentycznych dokumentów.
§  18.
Do rejestru karnego będą również włączane karty karne dotyczące skazań orzeczonych wyrokami prawomocnemi sadów wojskowych w następujących wypadkach:
a)
bez względu na rodzaj i wymiar kary, w wypadku skazania za przestępstwa popełnione z chęci zysku,
b)
w razie skazania za przestępstwa innego rodzaju, gdy wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.
§  19.
Do rejestru karnego będą także włączane karty karne bądź zawiadomienia o skazaniu obywateli polskich nadsyłane z zagranicy z wyjątkiem wypadków skazania wyłącznie na grzywnę jako karę zasadniczą.

Jeżeli oryginał karty karnej lub zawiadomienia musi być zwrócony innej władzy, do rejestru karnego będzie włączony odpis sporządzony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§  20.
Rejestr karny prowadzony będzie systemem kartkowym. Karty karne ułożone w alfabetycznym porządku według nazwisk skazanych, podzielone będą na kartoteki. Wszystkie karty karne w każdej kartotece powinny być przesznurowane.

Poszczególne kartoteki dla każdej litery alfabetu będą ponumerowane.

§  21.
Kartoteki rejestru karnego przechowywane będą w zamykanym lokalu, w osobnym przedziale dla każdej litery; przytem każda kartoteka powinna być przechowywana na właściwem miejscu według swego numeru porządkowego.
§  22.
Po sprawdzeniu nadesłanych kart karnych i ustaleniu, że sporządzone zostały należycie - karty karne będą włączane do rejestru karnego.

Jeżeli karta karna zawiera niedokładności lub braki, należy ją niezwłocznie zwrócić do sądu celem uzupełnienia lub sprostowania, z oznaczeniem na karcie karnej oraz na dołączonem piśmie zauważonych usterek.

§  23.
Karty karne co do mężatek, wdów i rozwódek włączane będą do rejestru karnego według nazwiska męża; przytem będzie sporządzony i włączony do rejestru karnego odsyłacz według nazwiska panieńskiego skazanej osoby zamężnej, wdowy lub rozwódki.

Na odsyłaczu należy podać dane ustalające tożsamość osoby, mianowicie: nazwisko panieńskie, imię, wiek, imiona rodziców oraz miejsce urodzenia.

§  24.
W razie otrzymania zawiadomienia o tem, że pewna osoba skazana została pod fałszywie przybranem nazwiskiem lub imieniem, władza prowadząca rejestr karny zwróci kartę karną do sądu celem poprawienia bądź uzupełnienia lub sporządzenia nowej karty karnej, następnie zaś, po otrzymaniu zwróconej karty karnej zarządzi włączenie jej do rejestru karnego.
§  25.
Jeżeli w rejestrze karnym co do jednej i tej samej osoby skazanej jest kilka kart karnych lub listów gończych, nie należy ich przechowywać w rejestrze karnym pojedynczo, lecz wszystkie te karty karne i listy gończe powinny być spięte, aby tworzyły jedną całość.

Co do recydywistów karanych więcej niż 10 razy może być sporządzony wykaz wszystkich ukarań na podstawie kart karnych dotyczących osoby tegoż recydywisty; wówczas należy o tem zaznaczyć na kartach karnych. Jednakże te karty karne nie mogą być wycofane z rejestru karnego.

§  26.
Zawiadomienia o listach gończych wycofywane będą z rejestru karnego po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego lub po ustaleniu, że osoba poszukiwana listem gończym jest zaaresztowana.
§  27.
Karty karne będą wycofywane z rejestru karnego i niszczone w następujących wypadkach:
a)
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o śmierci osoby skazanej,
b)
po upływie poniżej ustalonych terminów od daty wydania ostatniego wyroku:
50latdlaskazanychw wiekudo20lat
40""""30"
30""""40"
20""""50"
10""""60 oraz wyżej,
c)
w wypadku zatarcia skazania.

Karty karne lub zawiadomienia nadesłane z zagranicy będą nadto wycofywane z rejestru karnego w tych wszystkich wypadkach, gdy uległy wycofaniu z rejestru karnego zagranicą o ile rejestr karny Ministerstwa Spawiedliwości został o tem zawiadomiony.

Udzielanie wiadomości z rejestru karnego.

§  28.
Rejestr karny udziela wiadomości, czy i za jakie czyny przestępne pewna osoba była sądownie karana, na żądania sądów, prokuratur, policji i innych organów prowadzących dochodzenia w sprawach karnych, władz administracji ogólnej, innych władz administracyjnych, podległych bezpośrednio władzom centralnym oraz na żądanie władz wojskowych.

W celu ustalenia list wyborczych rejestr karny udziela również wiadomości o skazanych co do poszczególnych osób na żądania urzędów gminnych i komisyj wyborczych.

§  29.
Żądania udzielenia wiadomości o tem, czy pewna osoba była sądownie karana powinny zawierać następujące dane dokładnie ustalone: 1) nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek osobno nazwisko panieńskie oraz nazwisko męża), 2) imię, 3) imiona rodziców, osobno ojca, matki tudzież nazwisko panieńskie matki, 4) data urodzenia (wiek), 5) miejsce (powiat i gmina) urodzenia.
§  30.
Osoba nienotowana w rejestrze karnym może na swą prośbę otrzymać o tem zaświadczenie z rejestru karnego.
§  31.
Wiadomości z rejestru karnego będą udzielane również władzom zagranicznym o ile w tym względzie została zawarta umowa albo jest zapewniona wzajemność.
§  32.
Sądy i prokuratury będą nadsyłały zapytania o uprzednich ukaraniach do rejestru karnego na formularzach sporządzonych według ustalonego wzoru dołączonego do niniejszego rozporządzenia (wzór Nr. 7) z wypełnieniem wszystkich rubryk formularza.
§  33.
Zapytania co do poprzednich ukarań skazanego, o ile są potrzebne dla sprawy warunkowego zawieszenia wykonania kary, należy znaczyć u góry z lewej strony w sposób widoczny znakiem: "S. W.".

Rejestr karny będzie udzielał odpowiedzi na takie pisma bezzwłocznie z pierwszeństwem przed innemi zapytaniami o poprzednie ukaranie.

§  34.
W razie ustalenia, że pewna osoba, co do której otrzymano zapytanie, nie jest notowana w rejestrze karnym, należy w odpowiedzi zamieścić wyraz: "nienotowany".

W wypadku skazania rejestr karny wypełnia rubryki na odwrotnej stronie formularza (wzór Nr. 7) względnie odpowiada w osobnem piśmie, ustalając tożsamość osoby, oraz jej uprzednie ukarania.

Rubryki odwrotnej strony formularza (wzór Nr. 7) zawierają: nazwę sądu wyrokującego, datę wyroku, sygnaturę akt sprawy, z jakich artykułów skazanie nastąpiło, rodzaj i wymiar kary, na jaki przeciąg czasu wykonanie kary zawieszono.

Odpowiedź na osobnem piśmie zawierać będzie powyżej przytoczone dane.

§  35.
Jeżeli wiadomość nadesłana z rejestru karnego wymaga sprostowania, należy zwrócić całą korespondencję wraz z odpowiedzią w sprawie uprzednich ukarań bezpośrednio do rejestru karnego.

Po ustaleniu okoliczności, które spowodowały niewymienienie danych o uprzednich ukaraniach, rejestr karny zwróci uzupełnioną korespondencję według właściwości.

§  36.
Jeżeli zapytanie o uprzednie ukarania dotyczy osoby aresztowanej, co do której w rejestrze karnym znajduje się list gończy, natenczas rejestr karny powinien zwrócić list gończy władzy, która go wysłała z zawiadomieniem, że osoba poszukiwana jest zaaresztowana, przytem winien podać dokładnie nazwę i adres władzy, w której rozporządzeniu jest osoba aresztowana, datę i numer pisma.

Zarazem należy wysłać wiadomość o uprzednich ukaraniach do władzy zapytującej.

Trwa ładowanie dokumentów powiązanych...