Rejestracja skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.69.566

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 sierpnia 1931 r.
w sprawie rejestracji skazanych.

Na podstawie art. 8 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:

Postanowienia ogólne.

§  1.
Rejestr karny, zawierający wiadomości o prawomocnych wyrokach skazujących, prowadzony będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w dziale rejestracji skazanych.
§  2.
Sądy sporządzać będą w tym celu karty karne z zastosowaniem poniższych postanowień.

Zakres rejestracji skazanych.

§  3.
Sądy grodzkie wypełniać będą karty karne w następujących wypadkach:
a)
bez względu na rodzaj i wysokość wymierzonej kary, w razie skazania za przestępstwo popełnione z chęci zysku, z wyjątkiem skazań za kradzieże leśne i polne, karane z mocy szczególnych przepisów;
b)
w wypadkach skazania za przestępstwo innego rodzaju, jeśli wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.

Równocześnie z wysłaniem karty karnej sąd grodzki w wypadkach skazania za przestępstwa popełnione z chęci zysku (§ 3 a) będzie zawiadamiać gminę (urząd gminny), w obrębie której osoba skazana ma rzeczywiste miejsce zamieszkania (wzór Nr. 8).

W celu ustalenia recydywy sądy grodzkie miejsca skazania prowadzić będą wykazy osób skazanych z mocy szczególnych przepisów za kradzieże leśne i polne (wzór Nr. 9) tudzież skorowidz alfabetyczny do tegoż wykazu wyłącznie na potrzeby własne oraz kilku bezpośrednio z niemi graniczących sądów grodzkich.

§  4.
Sądy okręgowe będą wypełniały karty karne w każdym wypadku skazania z wyjątkiem spraw karno-administracyjnych.

W sprawach karnych skarbowych należy nadsyłać karty karne tylko w razie skazania za przestępstwo popełnione w okolicznościach wskazanych w art. 24 do 29 włącznie ustawy karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105 poz. 609), albo w razie skazania za przestępstwa zagrożone karą więzienia (lub zamiast niej aresztem w myśl art. 238 U. K. S.), choćby wymierzono karę łagodniejszą. Względem innych przestępstw, podlegających ustawie karnej skarbowej, nie sporządza się kart karnych; skazani za te przestępstwa ulegają rejestracji w myśl postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 120, poz. 693).

Równocześnie z wysłaniem karty karnej sąd okręgowy zawiadamiać będzie o skazaniu gminę (urząd gminny), w obrębie której osoba skazana ma rzeczywiste miejsce zamieszkania (wzór Nr. 8).

§  5.
Sądy pracy wypełniać będą karty karne w wypadkach prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności ponad 3 miesiące.
§  6.
Sądy i władze prokuratorskie powinny bezzwłocznie nadsyłać do rejestru karnego zawiadomienia o wysłaniu lub odwołaniu listu gończego, wydaleniu z granic Państwa, zarządzeniu zatarcia skazania oraz uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary, według wzorów dołączonych do niniejszego rozporządzenia (wzory Nr. 2 - 5).

Formularze rejestrowe oraz sposób ich wypełniania.

§  7.
Sądy wypełniać będą karty karne na formularzach według ustalonego i dołączonego do niniejszego rozporządzenia wzoru o jednolitej formie i wymiarze (wzór Nr. 1 formularza karty karnej: długość 21 cm i szerokość 18 cm).

Na kartach karnych należy wypisywać wyraźnie następujące dane:

1)
nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek także nazwisko panieńskie) oraz imię osoby skazanej. Nazwisko i imię powinno być wypisane większemi literami;
2)
imiona rodziców osoby skazanej tudzież nazwisko panieńskie matki;
3)
wiek (dzień, miesiąc i rok urodzenia),
4)
miejsce (powiat i gmina urodzenia),
5)
miejsce rzeczywistego zamieszkania,
6)
przynależność państwowa:
a)
polska,
b)
obywatel polski urodzony zagranicą,
c)
cudzoziemiec, mianowicie z jakiego Państwa.
7)
sąd, którego wyrokiem osoba wymieniona pod 1) została skazana oraz następujące wiadomości: data prawomocnego wyroku, sygnatura akt sprawy, artykuły z jakich został skazany (nazwa przestępstwa), rodzaj i wymiar kary, na jaki przeciąg czasu wykonanie kary zawieszono.

Ponadto karta karna będzie zawierała: nazwę i adres sądu wysyłającego, sygnaturę akt sprawy oraz nazwę i adres rejestru karnego, do którego karta karna została wysłana.

§  8.
Dane ustalające tożsamość osoby (nazwisko, imię, wiek, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia oraz miejsce rzeczywistego zamieszkania) sądy obowiązane są ustalić dokładnie i sprawdzać je o ile możności zapomocą dokumentów będących w posiadaniu oskarżonych, a w razie zachodzących wątpliwości drogą wywiadów u władz administracyjnych miejsca urodzenia lub miejsca rzeczywistego zamieszkania oskarżonych (właściwa gmina, magistrat, policja).
§  9.
Wpisywanie danych do kart karnych i innych formularzy ustalonych niniejszem rozporządzeniem będzie dokonywane odręcznie atramentem, czytelnym charakterem pisma bądź na maszynie do pisania.
§  10.
Sądy wydające wyrok w I instancji sporządzają w ciągu trzech dni po uprawomocnieniu się wyroku karty karne zosobna dla każdego skazanego i przesyłają je do rejestru karnego.
§  11.
Jeżeli skazany używał kilku nazwisk, należy sporządzić kartę karną na każde nazwisko osoby skazanej zosobna, wpisując w nawiasach wszystkie pozostałe nazwiska względnie przezwiska tejże osoby.
§  12.
W wypadku skazania cudzoziemca, należy przesłać do rejestru karnego Ministerstwa Sprawiedliwości kartę karną wraz z jej odpisem z zaznaczeniem na nim Państwa, dla którego jest przeznaczona.
§  13.
Na zawiadomieniach: 1) o liście gończym, 2) o odwołaniu listu gończego, 3) o wydaleniu z granic Państwa, 4) o zatarciu skazania, 5) o uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary i 6) o skazaniu, wysyłanych do gminy (urzędu gminnego) (§ 4 ustęp trzeci niniejszego rozporządzenia), należy wypisać wyraźnie następujące dane: 1) nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek osobno nazwisko panieńskie oraz nazwisko męża), 2) imię. Nazwisko i imię powinno być wypisane większemi literami; 3) imiona rodziców, osobno ojca, matki tudzież nazwisko panieńskie matki, 4) data urodzenia (wiek), 5) miejsce (powiat i gmina) urodzenia, 6) sygnatura akt sprawy, 7) artykuły z jakich został oskarżony (względnie skazany) (nazwa przestępstwa) oraz rodzaj i wymiar kary.
§  14.
Sądy przesyłają karty karne bez jakiejkolwiek odezwy. W wypadku odsyłania zwróconych kart karnych należy po uzupełnieniu lub sprostowaniu dołączyć pismo Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  15.
Przy wysyłaniu kart karnych tudzież zawiadomień wymienionych w § 13 niniejszego rozporządzenia należy odnotowywać datę wysłania w aktach sprawy na wyroku względnie na postanowieniu.
§  16.
Władze nadzorcze sprawdzają podczas wizytacji, w aktach załatwionych: 1) czy sądy wysłały karty karne we właściwym czasie, 2) czy sądy grodzkie prowadzą wykaz osób skazanych za kradzieże leśne i polne, tudzież skorowidz alfabetyczny do tegoż wykazu, 3) czy sądy względnie prokuratorzy wysyłają zawiadomienia, przewidziane w § 13 niniejszego rozporządzenia.

O dostrzeżonych usterkach należy zawiadomić władzę nadzorczą nad sądem, który dopuścił się usterek.

Sposób prowadzenia rejestru karnego.

§  17.
Rejestr karny będzie zawierał wiadomości o prawomocnych wyrokach skazujących (§§ 3 - 5 niniejszego rozporządzenia) oraz zawiadomienia o wysłaniu listu gończego, wydaleniu z granic Państwa, o uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary (§ 6 tegoż rozporządzenia), nadesłane i włączone do rejestru karnego, składającego się z autentycznych dokumentów.
§  18.
Do rejestru karnego będą również włączane karty karne dotyczące skazań orzeczonych wyrokami prawomocnemi sadów wojskowych w następujących wypadkach:
a)
bez względu na rodzaj i wymiar kary, w wypadku skazania za przestępstwa popełnione z chęci zysku,
b)
w razie skazania za przestępstwa innego rodzaju, gdy wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.
§  19.
Do rejestru karnego będą także włączane karty karne bądź zawiadomienia o skazaniu obywateli polskich nadsyłane z zagranicy z wyjątkiem wypadków skazania wyłącznie na grzywnę jako karę zasadniczą.

Jeżeli oryginał karty karnej lub zawiadomienia musi być zwrócony innej władzy, do rejestru karnego będzie włączony odpis sporządzony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§  20.
Rejestr karny prowadzony będzie systemem kartkowym. Karty karne ułożone w alfabetycznym porządku według nazwisk skazanych, podzielone będą na kartoteki. Wszystkie karty karne w każdej kartotece powinny być przesznurowane.

Poszczególne kartoteki dla każdej litery alfabetu będą ponumerowane.

§  21.
Kartoteki rejestru karnego przechowywane będą w zamykanym lokalu, w osobnym przedziale dla każdej litery; przytem każda kartoteka powinna być przechowywana na właściwem miejscu według swego numeru porządkowego.
§  22.
Po sprawdzeniu nadesłanych kart karnych i ustaleniu, że sporządzone zostały należycie - karty karne będą włączane do rejestru karnego.

Jeżeli karta karna zawiera niedokładności lub braki, należy ją niezwłocznie zwrócić do sądu celem uzupełnienia lub sprostowania, z oznaczeniem na karcie karnej oraz na dołączonem piśmie zauważonych usterek.

§  23.
Karty karne co do mężatek, wdów i rozwódek włączane będą do rejestru karnego według nazwiska męża; przytem będzie sporządzony i włączony do rejestru karnego odsyłacz według nazwiska panieńskiego skazanej osoby zamężnej, wdowy lub rozwódki.

Na odsyłaczu należy podać dane ustalające tożsamość osoby, mianowicie: nazwisko panieńskie, imię, wiek, imiona rodziców oraz miejsce urodzenia.

§  24.
W razie otrzymania zawiadomienia o tem, że pewna osoba skazana została pod fałszywie przybranem nazwiskiem lub imieniem, władza prowadząca rejestr karny zwróci kartę karną do sądu celem poprawienia bądź uzupełnienia lub sporządzenia nowej karty karnej, następnie zaś, po otrzymaniu zwróconej karty karnej zarządzi włączenie jej do rejestru karnego.
§  25.
Jeżeli w rejestrze karnym co do jednej i tej samej osoby skazanej jest kilka kart karnych lub listów gończych, nie należy ich przechowywać w rejestrze karnym pojedynczo, lecz wszystkie te karty karne i listy gończe powinny być spięte, aby tworzyły jedną całość.

Co do recydywistów karanych więcej niż 10 razy może być sporządzony wykaz wszystkich ukarań na podstawie kart karnych dotyczących osoby tegoż recydywisty; wówczas należy o tem zaznaczyć na kartach karnych. Jednakże te karty karne nie mogą być wycofane z rejestru karnego.

§  26.
Zawiadomienia o listach gończych wycofywane będą z rejestru karnego po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego lub po ustaleniu, że osoba poszukiwana listem gończym jest zaaresztowana.
§  27.
Karty karne będą wycofywane z rejestru karnego i niszczone w następujących wypadkach:
a)
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o śmierci osoby skazanej,
b)
po upływie poniżej ustalonych terminów od daty wydania ostatniego wyroku:
50latdlaskazanychw wiekudo20lat
40""""30"
30""""40"
20""""50"
10""""60 oraz wyżej,
c)
w wypadku zatarcia skazania.

Karty karne lub zawiadomienia nadesłane z zagranicy będą nadto wycofywane z rejestru karnego w tych wszystkich wypadkach, gdy uległy wycofaniu z rejestru karnego zagranicą o ile rejestr karny Ministerstwa Spawiedliwości został o tem zawiadomiony.

Udzielanie wiadomości z rejestru karnego.

§  28.
Rejestr karny udziela wiadomości, czy i za jakie czyny przestępne pewna osoba była sądownie karana, na żądania sądów, prokuratur, policji i innych organów prowadzących dochodzenia w sprawach karnych, władz administracji ogólnej, innych władz administracyjnych, podległych bezpośrednio władzom centralnym oraz na żądanie władz wojskowych.

W celu ustalenia list wyborczych rejestr karny udziela również wiadomości o skazanych co do poszczególnych osób na żądania urzędów gminnych i komisyj wyborczych.

§  29.
Żądania udzielenia wiadomości o tem, czy pewna osoba była sądownie karana powinny zawierać następujące dane dokładnie ustalone: 1) nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek osobno nazwisko panieńskie oraz nazwisko męża), 2) imię, 3) imiona rodziców, osobno ojca, matki tudzież nazwisko panieńskie matki, 4) data urodzenia (wiek), 5) miejsce (powiat i gmina) urodzenia.
§  30.
Osoba nienotowana w rejestrze karnym może na swą prośbę otrzymać o tem zaświadczenie z rejestru karnego.
§  31.
Wiadomości z rejestru karnego będą udzielane również władzom zagranicznym o ile w tym względzie została zawarta umowa albo jest zapewniona wzajemność.
§  32.
Sądy i prokuratury będą nadsyłały zapytania o uprzednich ukaraniach do rejestru karnego na formularzach sporządzonych według ustalonego wzoru dołączonego do niniejszego rozporządzenia (wzór Nr. 7) z wypełnieniem wszystkich rubryk formularza.
§  33.
Zapytania co do poprzednich ukarań skazanego, o ile są potrzebne dla sprawy warunkowego zawieszenia wykonania kary, należy znaczyć u góry z lewej strony w sposób widoczny znakiem: "S. W.".

Rejestr karny będzie udzielał odpowiedzi na takie pisma bezzwłocznie z pierwszeństwem przed innemi zapytaniami o poprzednie ukaranie.

§  34.
W razie ustalenia, że pewna osoba, co do której otrzymano zapytanie, nie jest notowana w rejestrze karnym, należy w odpowiedzi zamieścić wyraz: "nienotowany".

W wypadku skazania rejestr karny wypełnia rubryki na odwrotnej stronie formularza (wzór Nr. 7) względnie odpowiada w osobnem piśmie, ustalając tożsamość osoby, oraz jej uprzednie ukarania.

Rubryki odwrotnej strony formularza (wzór Nr. 7) zawierają: nazwę sądu wyrokującego, datę wyroku, sygnaturę akt sprawy, z jakich artykułów skazanie nastąpiło, rodzaj i wymiar kary, na jaki przeciąg czasu wykonanie kary zawieszono.

Odpowiedź na osobnem piśmie zawierać będzie powyżej przytoczone dane.

§  35.
Jeżeli wiadomość nadesłana z rejestru karnego wymaga sprostowania, należy zwrócić całą korespondencję wraz z odpowiedzią w sprawie uprzednich ukarań bezpośrednio do rejestru karnego.

Po ustaleniu okoliczności, które spowodowały niewymienienie danych o uprzednich ukaraniach, rejestr karny zwróci uzupełnioną korespondencję według właściwości.

§  36.
Jeżeli zapytanie o uprzednie ukarania dotyczy osoby aresztowanej, co do której w rejestrze karnym znajduje się list gończy, natenczas rejestr karny powinien zwrócić list gończy władzy, która go wysłała z zawiadomieniem, że osoba poszukiwana jest zaaresztowana, przytem winien podać dokładnie nazwę i adres władzy, w której rozporządzeniu jest osoba aresztowana, datę i numer pisma.

Zarazem należy wysłać wiadomość o uprzednich ukaraniach do władzy zapytującej.

Przepisy przechodnie i końcowe.

§  37.
W okręgach sądów apelacyjnych, w których rejestracja skazanych dotąd prowadzona jest przy prokuraturach sądów okręgowych, rejestry karne będą nadal prowadzone w prokuraturach sądów okręgowych, aż do czasu przekazania ich do Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  38.
Przekazanie rejestrów karnych z prokuratur do Ministerstwa Sprawiedliwości będzie się odbywało okręgami, w miarę wydanych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.
§  39.
Do czasu wydania rozporządzeń przewidzianych w paragrafie poprzednim sądy będą nadsyłać karty karne z zastosowaniem postanowień niniejszego rozporządzenia: a) co do osób przynależnych do miejscowości położonych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie i sądu okręgowego, w Cieszynie - do prokuratur sądów okręgowych według miejsca przynależności skazanych; b) co do osób urodzonych w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i sądu okręgowego w Katowicach - do prokuratur sądów okręgowych według miejsca urodzenia osób skazanych.
§  40.
W wypadku, w którym osoba skazana podpada równocześnie pod postanowienia punktów a i b § 39 rejestracja następuje według obu tych przepisów.

Jeśli osoba podpadająca pod postanowienia punktu a § 39 ma miejsce urodzenia położone w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie - natenczas rejestracja następuje w myśl punktu a § 39 oraz w rejestrze karnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  41.
W razie niemożności stwierdzenia miejsca przynależności bądź miejsca urodzenia skazanego należy przesłać kartę karną do rejestru karnego prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  42.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prokuratorzy zarządzą wycofanie ze swoich rejestrów karnych kart karnych, dotyczących takich skazań, co do których w myśl § 3 i 4 niniejszego rozporządzenia wypełnienie kart karnych nie jest nakazane.
§  43.
Postanowienia § 37 - 42 niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą z chwilą przekazania wszystkich rejestrów karnych z prokuratur okręgowych do Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  44.
Z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą przepisy dotychczasowe w przedmiotach unormowanych niniejszem rozporządzeniem.
§  45.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1932 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Wzór Nr. 1.

KARTA KARNA.

Wzór Nr. 2.

ZAWIADOMIENIE O LIŚCIE GOŃCZYM.

Wzór Nr. 3.

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU LISTU GOŃCZEGO.

Wzór Nr. 4.

ZAWIADOMIENIE O WYDALENIU Z GRANIC PAŃSTWA.

Wzór Nr. 5.

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA WYKONANIA KARY.

Wzór Nr. 6.

ZAWIADOMIENIE O ZATARCIU SKAZANIA.

Wzór Nr. 7.

Wzór Nr. 8.

ZAWIADOMIENIE O SKAZANIU.

Wzór Nr. 9.

WYKAZ

grafika