Rejestracja skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.118.972

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 1932 r.
w sprawie rejestracji skazanych.

Na podstawie art. 8 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:

I.

Postanowienia ogólne.

§  1. 
Rejestr karny, zawierający wiadomości o prawomocnych wyrokach skażających, prowadzony będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w dziale rejestracji skazanych.
§  2. 
Sądy sporządzić będą w tym celu karty karne z zastosowaniem poniższych postanowień.

II.

Zakres rejestracji skazanych.

§  3. 
Sądy grodzkie wypełniać będą karty karne w następujących przypadkach:
a)
bez względu na rodzaj i wysokość wymierzonej kary, w razie skazania za przestępstwo popełnione z chęci zysku, z wyjątkiem skazań za kradzieże leśne i polne, karane z mocy szczególnych przepisów;
b)
w wypadkach skalarna za przestępstwo innego rodzaju, jeśli wymierzono karą ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.

Równocześnie z wysłaniem karty karnej sąd grodzki w przypadkach skazania za przestępstwa popełnione z chęci zysku (§ 3 a) zawiadamiać będzie gminę (urząd gminny), w której obrębie osoba skazana ma rzeczywiste miejsce zamieszkania (wzór Nr. 8).

W celu ustalenia powrotu do przestępstwa sądy grodzkie miejsca skazania prowadzić będą, wykazy osób, skazanych z mocy szczególnych przepisów za kradzieże leśne i polne (wzór Nr. 9), tudzież skorowidz alfabetyczny do tegoż wykazu wyłącznie na potrzeby własne oraz kilku bezpośrednio z niemi graniczących sądów grodzkich.

§  4. 
Sądy okręgowe będą wypełniały karty karne we wszystkich przypadkach skazania:
a)
za zbrodnie stanu, b) za przestępstwa popełnione z chęci zysku, c) w przypadkach skazania za przestępstwo innego rodzaju, jeśli wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.

W sprawach karno - administracyjnych nie należy wypełniać kart karnych.

W sprawach karnych skarbowych należy nadsyłać karty karne tylko w razie skazania z art. 29 § 3 i art. 78 ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355) na karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności. Względem innych przestępstw, podlegających ustawie karnej skarbowej, nie sporządza się kart karnych; skazani za te przestępstwa ulegają rejestracji w myśl postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 362).

Jeżeli w sprawie wyrokował sąd drugiej instancji (okręgowy, apelacyjny), to obowiązany jest wypełnić kartę ten sąd odwoławczy - zamiast sądu I instancji.

W sprawach rozpatrywanych w Sądzie Najwyższym, karty karne wypełniać będzie sąd tej niższej instancji, której wyrok się uprawomocnił.

Równocześnie z wysłaniem karty karnej sąd okręgowy zawiadamiać będzie o skazaniu gminę (urząd gminny), w której obrębie osoba skazana ma rzeczywiste miejsce zamieszkania (wzór Nr. 8).

W przypadku wypełnienia karty karnej przez sąd odwoławczy, obowiązany jest wykonać przepis poprzedniego ustępu niniejszego paragrafu - sąd odwoławczy.

§  5. 
Sądy pracy wypełniać będą karty w przypadkach prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności ponad 3 miesiące.
§  6. 
Sądy i prokuratury powinny bezzwłocznie nadsyłać do rejestru karnego zawiadomienia o wysłaniu lub odwołaniu listu gończego, wydaleniu z granic Państwa, zarządzeniu zatarcia skazania oraz uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary. według wzorów dołączonych do niniejszego rozporządzenia (wzory Nr. 2 - 5).

III.

Formularze rejestrowe oraz sposób ich wypełnienia.

§  7. 
Sądy wypełniać będą karty karne i zawiadomienia (§ 6) na formularzach według dołączonych do niniejszego rozporządzenia wzorów o jednolitej formie i wymiarze (wzór Nr. 1 formularza karty karnej oraz formularzy wzorów Nr. 2 - 6 długość 21 cm i szerokość 18 cm).

Na kartach karnych należy wypisywać wyraźnie następujące dane:

1)
nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek także nazwisko panieńskie) oraz imię osoby skazanej; nazwisko i imię powinno być wypisane większemi literami;
2)
imiona rodziców osoby skazanej tudzież nazwisko panieńskie matki;
3)
wiek (dzień, miesiąc i rok urodzenia),
4)
miejsce (powiat i gmina) urodzenia,
5)
miejsce rzeczywistego zamieszkania,
6)
przynależność państwowa:
a)
polska,
b)
obywatel polski urodzony zagranicą,
c)
cudzoziemiec, mianowicie z jakiego Państwa,
7)
sąd, którego wyrokiem osoba wymieniona pod 1) została skazana, oraz następujące wiadomości: data prawomocnego wyroku, sygnatura akt sprawy I instancji, nazwa tegoż sądu, artykuły, z jakich została skazana (nazwa przestępstwa), rodzaj i wymiar kary, na jaki przeciąg czasu wykonanie kary zawieszono.

Ponadto karta karna będzie zawierała: nazwę i adres sądu wysyłającego kartę oraz nazwę i adres rejestru karnego, do którego karta karna została wysłana.

§  8. 
Dane, co do tożsamości osoby (nazwisko, imię, wiek, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia oraz miejsce rzeczywistego zamieszkania) sądy obowiązane są ustalić dokładnie i sprawdzić je, o ile możności zapomocą dokumentów będących w posiadaniu oskarżonych, a w razie zachodzących wątpliwości - drogą wywiadów u władz administracyjnych miejsca urodzenia lub miejsca rzeczywistego zamieszkania oskarżonych (właściwa gmina, magistrat, policja).
§  9. 
Wpisywanie danych do kart karnych i innych formularzy ustalonych niniejszem rozporządzeniem będzie dokonywane odręcznie atramentem, czytelnem pismem, bądź na maszynie do pisania.
§  10. 
Sądy sporządzają w ciągu tygodnia po uprawomocnieniu się swego wyroku - karty karne zasobna dla każdego skazanego i przesyłają je niezwłocznie do rejestru karnego.
§  11. 
Jeżeli skazany używał kilku nazwisk, należy sporządzić kartę karną na każde nazwisko osoby skazanej zosobna, wpisując w nawiasach wszystkie pozostałe nazwiska, bądź przezwiska tejże osoby.
§  12. 
W przypadku skazania cudzoziemca, należy przesłać do rejestru karnego Ministerstwa Sprawiedliwości kartę karną wraz z jej odpisem z zaznaczeniem na nim Państwa, dla którego jest przeznaczona.
§  13. 
W przypadkach wydania wyroku orzekającego karę łączna (art. 30 Kod. Post. Kani. i art. 31 Kod. Karn.) należy zaznaczyć o t e m na sporządzonej karcie karnej napisem: "łączne kary", oraz podać u dołu karty karnej sygnatury akt spraw i nazwy tych sądów, których wyroki zostały pochłonięte wyrokiem orzekającym karę łączną.
§  14. 
Na zawiadomieniach: 1) o liście gończym, 2) o odwołaniu listu gończego, 3) o wydaleniu z granic Państwa, 4) o zatarciu skazania, 5) o uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary i 6) o skazaniu, wysyłanych do gminy (§ 4 ustęp 6 i 7 niniejszego rozporządzenia), należy wypisać wyraźnie następujące dane: 1) nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek osobno nazwisko panieńskie oraz nazwisko męża), 2) imię. Nazwisko i imię powinno być wypisane większemi literami; 3) imiona rodziców, osobno ojca, matki, tudzież nazwisko panieńskie matki, 4) data urodzenia (wiek), 5) miejsce (powiat i gmina) urodzenia, 6) sygnatura akt sprawy, 7) artykuły, z jakich został oskarżony (lub skazany) (nazwa przestępstwa), rodzaj i wymiar kary oraz datę wysłania zawiadomienia.
§  15. 
Sądy przesyłają karty karne bez żadnej odezwy.

W przypadku odsyłania zwróconych kart karnych (§ 23 ust. 2 i § 25) należy po uzupełnieniu lub sprostowaniu dołączyć pismo Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  16. 
Przy wysyłaniu kart karnych tudzież zawiadomień, wymienionych w § 14 niniejszego rozporządzenia, należy odnotować datę wysłania w aktach sprawy na wyroku lub na postanowieniu, zarazem należy odnotować w repertorjum spraw karnych w osobnej rubryce datę wysłania karty karnej.
§  17. 
Władze nadzorcze podczas wizytacji sprawdza w aktach spraw załatwionych oraz w repertorjum spraw karnych: 1) czy sądy wysłały karty karne we właściwym czasie, 2) czy sądy grodzkie prowadzą wykaz osób skucanych za kradzieże leśne i polne, tudzież skorowidz alfabetyczny do tegoż wykazu, 3) czy sądy i prokuratorzy wysyłają zawiadomienia, przewidziane w § 14 niniejszego rozporządzenia.

O dostrzeżonych usterkach należy zawiadomić władzę nadzorczą nad sądem, który dopuścił się usterek.

IV.

Sposób prowadzenia rejestru karnego.

§  18. 
Nadesłane karty karne (§§ 3 - 5) oraz zawiadomienia o wysłaniu listu gończego, wydaleniu z, granic Państwa, uchyleniu warunkowego zawieszenia wykonania kary (§ 6) będą włączane do rejestru karnego.
§  19. 
Do rejestru karnego bodą również włączane karty karne, dotyczące skazań, orzeczonych wyrokami prawomocnymi sądów wojskowych, a to w następujących przypadkach:
a)
bez względu na rodzaj i wymiar kary, w przypadku skazania za przestępstwa popełnione z chęci zysku,
b)
w razie skazania za przestępstwa innego rodzaju, gdy wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawiania wolności.
§  20. 
Do rejestru karnego będą także włączane karty karne bądź zawiadomienia o skazaniu obywateli polskich, nadsyłane z zagranicy:
a)
bez względu na rodzaj i wysokość wymierzonej kary, w razie skazania za. przestępstwo popełnione z chęci zysku,
b)
w przypadkach skazania za przestępstwo innego rodzaju, jeśli wymierzono karę ponad 3 miesiące pozbawienia wolności.

Jeżeli oryginał karty karnej lub zawiadomienia musi być zwrócony innej władzy, do rejestru karnego będzie włączony odpis, sporządzony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§  21. 
Rejestr karny prowadzony będzie systemem kartkowym. Karty karne, ułożone w alfabetycznym porządku według nazwisk skazanych, podzielone będą na kartoteki. Wszystkie karty karne w każdej kartotece powinny być przesznurowane.

Poszczególne kartoteki dla każdej litery alfabetu będą ponumerowane.

§  22. 
Kartoteki rejestru karnego przechowywane będą w zamykanym lokalu, w osobnym przedziale dla każdej litery; przytem każda kartoteka powinna być przechowywana na właściwem miejscu według swego numeru porządkowego.
§  23. 
Po sprawdzeniu nadesłanych kart karnych i ustaleniu, że sporządzone zostały należycie - karty karne będą włączane do rejestru karnego.

Jeżeli karta karna zawiera niedokładności lub braki, należy ją niezwłocznie zwrócić do sądu celem uzupełnienia lub sprostowania, z oznajmieniem na karcie karnej oraz na dołączonem piśmie zauważonych usterek.

§  24. 
Karty karne co do mężatek, wdów i rozwódek włączane będą do rejestru karnego według nazwiska męża; przytem będzie sporządzony i włączony do rejestru karnego odsyłacz według nazwiska panieńskiego skazanej osoby zamożnej, wdowy lub rozwódki.

W odsyłaczu należy podać dane ustalające tożsamość osoby, mianowicie: nazwisko panieńskie, imię, wiek, imiona rodziców oraz miejsce urodzenia.

§  25. 
W razie otrzymania zawiadomienia o tem, że pewna osoba skazana została pod fałszywie przybranym nazwiskiem lub imieniem, władza prowadząca rejestr karny zwróci kartą kanią do sądu celem poprawienia bądź uzupełnienia lub sporządzenia nowej karty karnej, następnie zaś, po otrzymaniu zwróconej karty karnej zarządzi włączenie jej do rejestru karnego.
§  26. 
Jeżeli w rejestrze karnym co do jednej i tej samej osoby skazanej jest kilka kart karnych lub listów gończych, nie należy ich przechowywać w rejestrze karnym pojedynczo, lecz wszystkie je karty karne i listy gończe powinny być spięte, aby tworzyły jedną całość.

Co do recydywistów karanych więcej niż 10 razy może być sporządzony wykaz wszystkich ukarań na podstawie kart karnych dotyczących osoby tegoż recydywisty; wówczas należy o tem zaznaczyć na kartach karnych. Jednakże te karty kanie nie mogą być usunięte z rejestru karnego.

§  27. 
Zawiadomienia o listach gończych usuwane będą z rejestru karnego po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego lub po ustaleniu, że osoba poszukiwana listem gończym jest zaaresztowana.
§  28. 
Karty karne będą usuwane z rejestru karnego i niszczone w następujących przypadkach:
a)
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o śmierci osoby skazanej;
b)
po upływie poniżej ustalonych terminów od daty wydania ostatniego wyroku;
50latdlaskazanychwwiekudo20lat
40""""""30"
30""""""40"
20""""""50"
10""""""60"oraz wyżej;
c)
w przypadku zatarcia skazania;
d)
jeżeli w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu zawieszenia kary nie zarządzono wykonania zawieszonej kary (art. 64 i art. 90 § 4.kod. karn.);
e)
jeżeli w okresie próby lub warunkowego zwolnienia nieletniego nie nastąpiło odwołanie zawieszenia wykonania kary lub warunkowego zwolnienia albo jeżeli warunkowo zwolniony ukończył 21 rok życia, (art. 73 § 4 i art. 75 § 4 kod. karn.);
f)
po upływie 6 lat od daty wydania prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie, jeśli rejestr karny nie został zawiadomiony o dacie wykonania lub darowania kary (art. 14 pr. o wykr.).

V.

Udzielanie wiadomości z rejestru karnego.

§  29. 
Rejestr karny udziela wiadomości, czy i za jakiś czyny przestępne pewna osoba była sądownie karana, na żądanie sądów, prokuratur, policji i innych organów prowadzących dochodzenia w sprawach karnych, władz administracji ogólnej, i innych władz administracyjnych, podległych bezpośrednio władzom, centralnym oraz na żądania władz wojskowych, samorządowych lub instytucyj państwowych.

W celu ustalenia list wyborczych rejestr karny udziela również wiadomości o skazanych co do poszczególnych osób na żądanie urzędów gminnych i komisyj wyborczych.

§  30. 
Żądania udzielenia wiadomości o tem, czy pewna osoba była sądownie karana powinny zawierać następujące dane dokładnie ustalone: 1) nazwisko (co do mężatek, wdów i rozwódek, osobno nazwisko panieńskie oraz nazwisko męża), 2) imię, 3) imiona rodziców, osobno ojca, matki tudzież nazwisko panieńskie matki, 4) data urodzenia (wiek), 5) miejsce (powiat i gmina) urodzenia.
§  31. 
Osoba, nienotowana w rejestrze karnym, może na swą prośbę otrzymać o tem zaświadczenie z rejestru karnego.
§  32. 
Wiadomości z rejestru karnego będą udzielane również władzom zagranicznym, jeżeli w tym względzie została zawarta urnowa albo jest zapewniona wzajemność.
§  33. 
Sądy i prokuratury będą nadsyłały zapytania o uprzednich ukaraniach do rejestru karnego na formularzach, sporządzonych według ustalonego wzoru, dołączonego do niniejszego rozporządzenia (wzór Nr. 7), z wypełnieniem wszystkich rubryk formularza.
§  34. 
Zapytania co do poprzednich ukarań skazanego, leżeli są potrzebne do sprawy warunkowego zawieszenia wykonania kary, należy znaczyć u góry z lewej strony w sposób widoczny znakiem: "S. W.".

Rejestr karny będzie udzielał odpowiedzi na takie pisma bezzwłocznie, z pierwszeństwem przed innemi zapytaniami o poprzednie ukarania.

§  35. 
W razie ustalenia, że pewna osoba, co do której otrzymano zapytanie, nie jest notowana w rejestrze karnym, należy w odpowiedzi zamieścić wyraz: "nienotowany".

W przypadku skazania rejestr karny wypełnia rubryki formularza (wzór Nr. 7) lub odpowiada w osobnem piśmie, ustalając tożsamość osoby oraz jej uprzednie ukaranie.

Rubryki odwrotnej strony formularza (wzór Nr. 7) zawierają: nazwę sądu wyrokującego, datę wyroku, sygnaturę akt sprawy, z jakich artykułów skazanie nastąpiło, rodzaj i wymiar kary, na jaki przeciąg czasu wykonanie kary zawieszono.

Odpowiedź w osobnem piśmie zawierać będzie powyżej przytoczone dane.

§  36. 
Jeżeli wiadomość, nadesłana z rejestru karnego, wymaga sprostowania, należy zwrócić całą korespondencję wraz z odpowiedzią w sprawie uprzednich ukarań bezpośrednio do rejestru karnego.

Po ustaleniu okoliczności, które spowodowały niewymienienie danych o uprzednich ukaraniach, rejestr karny zwróci uzupełnioną korespondencję według właściwości.

§  37. 
Jeżeli zapytanie o uprzednie ukarania dotyczy osoby aresztowanej, co do której w rejestrze karnym znajduje się list gończy, natenczas rejestr karny powinien zwrócić list gończy władzy, która go wysłała z zawiadomieniem, że osoba poszukiwana jest zaaresztowana, przytem winien podać dokładnie nazwę i adres władzy, w której rozporządzeniu jest osoba aresztowana, oraz datę i numer pisma.

Zarazem należy wysłać wiadomość o uprzednich ukaraniach do władzy zapytującej.

VI.

Przepisy przechodnie i końcowe.

§  38. 
W okręgach sądów apelacyjnych, w których rejestracja skazanych prowadzona jest dotąd przy prokuraturach sądów okręgowych, rejestry karne będą nadal prowadzone w tych prokuraturach aż do czasu przekazania ich do Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  39. 
Przekazanie rejestrów karnych z prokuratur do Ministerstwa Sprawiedliwości odbywa się okręgami, w miarę wydawanych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.
§  40. 
Do czasu przekazania rejestrów karnych z prokuratur do Ministerstwa sądy nadsyłać będą karty karne z zastosowaniem postanowień niniejszego rozporządzenia: a) co do osób, przynależnych do miejscowości położonych w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie, Lwowie i Sądu Okręgowego w Cieszynie, - do prokuratur sądów okręgowych według miejsca przynależności skazanych; b) co do osób, urodzonych w okręgach Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i Sądu Okręgowego w Katowicach, - do prokuratur sądów okręgowych według miejsca urodzenia skazanych.
§  41. 
W przypadku, w którym osoba skazana podpada równocześnie pod postanowienia punktów a i b § 40, rejestracja następuje według tych przepisów.

Jeśli osoba podpadająca pod postanowienia punktu a § 40 ma miejsce urodzenia, położone w okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, - natenczas rejestracja następuje w myśl punktu a § 40 oraz w rejestrze karnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

§  42. 
W razie niemożności stwierdzenia miejsca przynależności, bądź miejsca urodzenia skazanego należy przesłać kartę karną do rejestru karnego, prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  43. 
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prokuratorzy zarządzą usunięcie ze swoich rejestrów karnych kart karnych, dotyczących takich skazań, które w myśl §§ 3, 4, 20 i 28 nie podlegają zarejestrowaniu w rejestrze karnym.

Ponadto zostaną usunięte karty karne: a) jeżeli w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu zawieszenia sąd nie zawiadomił o zarządzeniu wykonania kary (art. 64 i art. 90 § 4 kod. karn.), b) jeżeli w okresie próby odwołanie zawieszenia wykonania kary nie nastąpiło lub leżeli warunkowo zwolniony ukończył 21 rok życia (art. 73 § 4 i art. 75 § 4 kod. karn.), c) oraz karty karne o skazaniu za wykroczenia, jeżeli upłynęło 6 lat od daty wydania prawomocnego wyroku ł rejestr karny nie otrzymał zawiadomienia o dacie wykonania lub darowania kary (art. 14 pr. o wykr.).

§  44. 
Postanowienia §§ 38-43 tracą moc obowiązującą z chwilą przekazania wszystkich rejestrów karnych z prokuratur okręgowych do Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  45. 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1931 r. w sprawie rejestracji skazanych (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 566) - uchyla się.
§  46. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1933 roku.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIKI

Wzór Nr. 1.

Wzór Nr. 2.

ZAWIADOMIENIE O LIŚCIE GOŃCZYM.

Wzór Nr. 3.

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU LISTU GOŃCZEGO.

Wzór Nr. 4.

ZAWIADOMIENIE O WYDALENIU Z GRANIC PAŃSTWA.

Wzór Nr. 5.

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA WYKONANIA KARY.

Wzór Nr. 6.

ZAWIADOMIENIE O ZATARCIU SKAZANIA.

Wzór Nr. 7.

Wzór Nr. 8.

ZAWIADOMIENIE O SKAZANIU.

Wzór Nr. 9.

WYKAZ

skazanych wyrokami sądu grodzkiego z mocy szczególnych przepisów za kradzieże leśne i polne, co do których w myśl § 3 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nie wysyła się kart karnych.

grafika