Rejestracja pretensyj z tytułu emerytur i złożonych składek emerytalnych b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.21.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 marca 1929 r.
o rejestracji pretensyj z tytułu emerytur i złożonych składek emerytalnych b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych.

Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 4 lipca 1923 r. o organizacji i zakresie działania Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 583), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. w sprawie wcielenia Głównego Urzędu Likwidacyjnego do Ministerstwa Skarbu (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 27) zarządzam co następuje:
Podlegają rejestracji wszelkie pretensje obywateli polskich, b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych, oraz pozostałych po nich wdów i sierot z tytułu niewypłaconych emerytur i złożonych składek emerytalnych oraz umów ubezpieczeniowych, zawartych z kasą emerytalną pracowników b. rosyjskich Kolei Państwowych.
Nie podlegają rejestracji pretensje osób, pobierających zaopatrzenie emerytalne ze Skarbu Państwa oraz pozostających na służbie państwowej polskiej, uprawniającej do zaopatrzenia emerytalnego.
Celem rejestracji, zainteresowani, o ile nie zgłosili swych pretensyj w trybie rozporządzenia Rady Ministrów, ogłoszonego w Monitorze Polskim z dnia 1 i 2 lipca 1920 r. Nr. 145 i 146, winni złożyć w Ministerstwie Skarbu (Departament Likwidacyjny) podanie z wyszczególnieniem wszelkich danych co do pobieranej emerytury, wysokości złożonych składek emerytalnych i t. p.

Zamieszczone w podaniu dane winny być poparte odpowiedniemi dowodami, stwierdzającemi ich prawdziwość.

Dla dokonania rejestracji wyznacza się okres czasu do dnia 1 lipca 1929 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.