§ 6. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  6.
1.
Osoby podlegające obowiązkowi rejestracji obowiązane są przedstawić władzy przeprowadzającej rejestrację zaświadczenie o przynależności do zawodu określonego w myśl art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 55, poz. 354).
2.
W tym celu posiadacze (kierownictwa) przedsiębiorstw, zakładów i instytucyj przemysłowych, handlowych, komunikacyjnych oraz gospodarstw wiejskich tudzież innych mających znaczenie dla obrony Państwa obowiązani są wystawiać zaświadczenia, stwierdzające umiejętność wykonywania czynności zawodowych w przemyśle, handlu, rolnictwie i komunikacji oraz w innych dziedzinach pracy, mogących mieć znaczenie dla obrony Państwa. Zaświadczenia te obok stwierdzenia kwalifikacyj zawodowych tych osób powinny zarazem podawać wysokość pobieranego przez nie wynagrodzenia.
3.
Zaświadczenia należy sporządzać według ustalonego wzoru (wzór Nr 1).