§ 4. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  4.
1.
Zgłoszenie do rejestracji powinno być zasadniczo dokonane przez osobiste stawienie się osoby obowiązanej do rejestracji przed władzą przeprowadzającą rejestrację.
2.
W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można także dokonać pisemnie w sposób określony przez władzę przeprowadzającą rejestrację i podany do publicznej wiadomości w obwieszczeniu o rejestracji.