Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 55, poz. 354) zarządza się, co następuje:
Władzami właściwymi do przeprowadzenia rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych są wojewódzkie biura Funduszu Pracy (ekspozytury) oraz instytucje, którym powierzone zostały czynności wojewódzkich biur Funduszu Pracy.
Termin rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych określają władze wymienione w § 1 według wytycznych Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i innymi właściwymi ministrami.
1.
Władze wymienione w § 1 wzywają do rejestracji w drodze publicznych obwieszczeń. Obwieszczenia te powinny być rozplakatowane co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia rejestracji.
2.
W obwieszczeniu należy określić:
1)
osoby obowiązane do zarejestrowania się;
2)
termin zgłoszenia się do rejestracji;
3)
miejsce zgłoszenia się;
4)
dokumenty, które należy przedstawić przy zgłoszeniu;
5)
rygory karne z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji.
1.
Zgłoszenie do rejestracji powinno być zasadniczo dokonane przez osobiste stawienie się osoby obowiązanej do rejestracji przed władzą przeprowadzającą rejestrację.
2.
W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można także dokonać pisemnie w sposób określony przez władzę przeprowadzającą rejestrację i podany do publicznej wiadomości w obwieszczeniu o rejestracji.
1.
Dane rejestracyjne osób, które dokonały zgłoszenia, wpisuje się do karty rejestracyjnej sporządzonej w dwóch egzemplarzach i zakładanej dla każdego zgłaszającego się oddzielnie według wzoru, jaki ustala Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i innymi właściwymi ministrami.
2.
Z kart rejestracyjnych tworzy się kartotekę, która powinna być założona jedna dla całego powiatu, jako zbiornica kart rejestracyjnych. Drugie egzemplarze kart rejestracyjnych służą do sporządzania ogólnych zestawień.
3.
Przepisy wydane przez Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i innymi właściwymi ministrami określają sposób założenia i prowadzenia kartotek oraz aktualizację kart rejestracyjnych.
1.
Osoby podlegające obowiązkowi rejestracji obowiązane są przedstawić władzy przeprowadzającej rejestrację zaświadczenie o przynależności do zawodu określonego w myśl art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 55, poz. 354).
2.
W tym celu posiadacze (kierownictwa) przedsiębiorstw, zakładów i instytucyj przemysłowych, handlowych, komunikacyjnych oraz gospodarstw wiejskich tudzież innych mających znaczenie dla obrony Państwa obowiązani są wystawiać zaświadczenia, stwierdzające umiejętność wykonywania czynności zawodowych w przemyśle, handlu, rolnictwie i komunikacji oraz w innych dziedzinach pracy, mogących mieć znaczenie dla obrony Państwa. Zaświadczenia te obok stwierdzenia kwalifikacyj zawodowych tych osób powinny zarazem podawać wysokość pobieranego przez nie wynagrodzenia.
3.
Zaświadczenia należy sporządzać według ustalonego wzoru (wzór Nr 1).
1.
Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie mogą przedstawić zaświadczenia przewidzianego w § 6 ust 1, obowiązane są stwierdzić na piśmie swą przynależność do odpowiedniego zawodu.
2.
Władza przeprowadzająca rejestrację może, w razie wątpliwości, sprawdzić w drodze dochodzenia prawdziwość danych zgłoszonych przez osoby zarejestrowane.
3.
Dochodzenie przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341).
4.
W razie potrzeby zasięgnięcia opinii rzeczoznawców powołuje się jako rzeczoznawców przedstawicieli szkół akademickich, szkolnictwa zawodowego, samorządu gospodarczego, zrzeszeń pracodawców, stowarzyszeń i związków fachowców lub osoby teoretycznie i praktycznie obeznane z danym zawodem.
Osobom, które dopełniły obowiązku rejestracji władza przeprowadzająca rejestrację wydaje zaświadczenia o dokonanej rejestracji według ustalonego wzoru (wzór Nr 2).
Powiatowa władza administracji ogólnej na obszarze jej podległym obowiązana jest zapewnić przez czas trwania rejestracji stały dozór lokalowi, w którym przeprowadzana jest rejestracja.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór Nr 1.

ZAŚWIADCZENIE

o kwalifikacji zawodowej.

.................................................. zaświadcza,

(nazwa zakładu pracy)

że P. ........................................................

(nazwisko i imię pracownika)

..............................................................

zawód (stanowisko)

pracuje w zakładzie pracy od dnia ...... i spełnia następujące

(dokładna data)

czynności ....................................................

..............................................................

pobierając wynagrodzenie w wysokości .........................

(podać oddzielnie wynagrodzenie

..............................................................

pieniężne i oddzielnie w naturze)

za ...................................

(miesiąc, dzień lub godzinę pracy).

Zaświadczenie niniejsze służy dla celów rejestracji osób

obowiązanych do świadczeń osobistych.

Data Podpis i pieczęć

UWAGA: Zawód pracownika należy podawać według "Słownika nazw

pracowników w przemyśle i rzemiośle", wyd. M. P. i H.

Wzór Nr 2.

..............................

(nazwa biura rejestrującego) ........., dnia ........ 1939 r.

ZAŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE

Pan(i) ........................ rok urodzenia ...........

zawód (stanowisko)............................................

..............................................................

dopełnił(a) obowiązku rejestracji do świadczeń osobistych

zarządzonego na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta

Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych (Dz. U. R. P. z

1939 r. Nr 55, poz. 354).

...............

podpis