Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.763

| Akt oczekujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb rejestracji, dokonywania zmian w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz wykreślania z rejestru, w tym:
a) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o rejestrację, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz k ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanej dalej "ustawą",
b) rodzaje dokumentów mogących być podstawą określenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. o i p ustawy,
c) rodzaje dokumentów lub materiałów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz przypadki, w których ich złożenie nie jest wymagane do dokonania rejestracji;
2) tryb wydawania wtórników dokumentu rejestracyjnego;
3) wzory zaświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, i dokumentu rejestracyjnego;
4) sposób ustalania nazwy nadawanej jednostce pływającej;
5) sposób nadawania numeru rejestracyjnego i indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI).
§  2. 
1.  Wniosek o rejestrację składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna.
2.  Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony:
1) podpisem zaufanym albo
2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
3) podpisem osobistym

- osoby, o której mowa w ust. 1.

3.  Do wniosku o rejestrację dołącza się:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 - dokumenty, w tym dowody wpłat wymaganych opłat, w postaci papierowej;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 - dokumenty, w tym dowody wpłat wymaganych opłat, w postaci elektronicznej albo ich cyfrowe odwzorowania.
4.  W przypadku złożenia wniosku o rejestrację w postaci papierowej po zweryfikowaniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 ustawy, organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową.
5.  Wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6.  Dokumenty stanowiące podstawę wpisu jednostki pływającej do rejestru stanowią akta rejestrowe i są przechowywane w postaci elektronicznej.
§  3. 
1.  Informacją o rodzaju napędu jednostki pływającej jest:
1) rodzaj napędu głównego (żaglowy, mechaniczny, mięśnie ludzkie lub inny);
2) w przypadku napędu żaglowego:
a) informacja, czy jednostka jest wyposażona w pomocniczy napęd mechaniczny,
b) jeżeli jednostka wyposażona jest w pomocniczy napęd mechaniczny - informacja, czy jest to silnik stacjonarny czy zaburtowy;
3) w przypadku napędu mechanicznego:
a) liczba silników napędu głównego, typ silnika, łączna moc silników w kW,
b) informacja, czy jednostka jest wyposażona w napęd pomocniczy.
2.  Informacją o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
1) liczba kadłubów;
2) długość, szerokość i maksymalne zanurzenie oraz źródło tych informacji (pomiar własny, deklaracja zgodności CE, certyfikat pomiarowy, świadectwo pomiarowe, inny dokument);
3) kategoria projektowa, jeżeli została nadana.
§  4.  Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
1) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
2) dokument wydany przez:
a) uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
b) podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli był wydany;

3) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej "ustawą o żegludze śródlądowej", jeżeli był wydany;
4) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:
a) instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
b) techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
c) podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

- jeżeli był wydany.

§  5. 
1.  Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:
1) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
a) dokument tożsamości,
b) odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
NIP albo odpowiedni identyfikator,
siedzibę oraz
imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora;
2) o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
a) zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
b) dokument potwierdzający rejestrację czasową;
3) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
b) dokument rejestracyjny;
4) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4,
c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;
5) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) dokumentacja projektowa,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
6) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
deklaracja zgodności CE,
świadectwo pomiarowe,
certyfikat pomiarowy,
jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4,
dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;
7) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-4,
c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
8) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
9) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.
2.  W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub w § 4, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
1) o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
2) o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
3) o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
4) o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
5) o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona.
4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.
§  6.  W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, jeżeli złożono wniosek o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, organ rejestrujący wydaje właścicielowi zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie dokumentu rejestracyjnego.
§  7.  Organ rejestrujący wykreśla jednostkę pływającą z rejestru w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru albo ustalenia istnienia przesłanek uzasadniających wykreślenie jednostki pływającej z rejestru z urzędu, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
§  8. 
1.  Organ rejestrujący wydaje wtórnik dokumentu rejestracyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, po zweryfikowaniu aktualności danych zawartych w rejestrze.
2.  Organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
§  9.  Nazwa jednostki pływającej:
1) może składać się z liter i znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich lub rzymskich;
2) nie może być dłuższa niż 33 znaki;
3) nie może być tożsama w zakresie pisowni lub wymowy z pisownią lub wymową wyrazów używanych do oznaczenia służb ratowniczych i ich działań;
4) nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe.
§  10. 
1.  Numer rejestracyjny jednostki pływającej tworzą:
1) skrót POL - w przypadku morskiej jednostki pływającej albo skrót PL - w przypadku śródlądowej jednostki pływającej;
2) kolejny numer w rejestrze złożony z kombinacji sześciu liter i cyfr.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na wniosek właściciela pozostawia się ten sam numer rejestracyjny.
§  11.  Wzór dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  12.  Indywidualny numer identyfikacyjny (INI) składa się z 15 znaków:
1) skrótu kraju rejestracji: "PL";
2) łącznika "-";
3) skrótu właściwego dla administracji polskiej: "PL1";
4) pięciu znaków oznaczających numer jednostki, składający się z cyfr lub liter, z wyjątkiem liter I, O i Q;
5) kolejnej litery alfabetu łacińskiego od A do L oznaczającej miesiąc rejestracji;
6) trzech cyfr będących ostatnimi cyframi roku rejestracji.
§  13. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, jeżeli wniosek o rejestrację składa się do organu rejestrującego, który jest organem prowadzącym rejestr, w którym jednostka pływająca jest zarejestrowana, do wniosku nie dołącza się dokumentacji, która znajduje się w aktach rejestrowych i jest aktualna. W takim przypadku organ rejestrujący wprowadza informacje do rejestru, a cyfrowe odwzorowania dokumentów - do akt rejestrowych, na podstawie posiadanej dokumentacji.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
1) w polskim rejestrze jachtów i miała nadany nr POL - w przypadku morskich jednostek pływających,
2) w rejestrze statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej i miała nadany nr PL

- na wniosek właściciela numer ten wpisuje się do rejestru jako numer rejestracyjny.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest dokument rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

Awers

wzór

Rewers

wzór

1. Dokument rejestracyjny jednostki pływającej ma formę karty formatu ID1 (układ poziomy) o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, promieniu zaokrągleń 3,18 mm i grubości 0,76 mm (+80 µm/-300 µm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:

1) PN-ISO/IEC 7810: 2006. Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne;

2) PN-EN ISO/IEC 10373: 2008. Karty identyfikacyjne. Metody testowania.

2. Dokument rejestracyjny jednostki pływającej wykonany jest z poliwęglanu. Tworzywo wykorzystane do produkcji dokumentu nie wykazuje luminacji w promieniowaniu ultrafioletowym, umożliwia trwałe naniesienie szaty graficznej, danych personalnych, identyfikacyjnych oraz elementów zabezpieczających wewnątrz struktury wielowarstwowej karty.

3. Barwa tła dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej jest utrzymana w tonacji niebiesko-beżowej z wielobarwnymi nadrukami zabezpieczającymi, tj.:

1) giloszami;

2) mikrodrukami pozytywowymi i negatywowymi;

3) rastrami przeznaczonymi do opracowania zabezpieczeń;

4) elementami graficznymi wykonanymi farbą ultrafioletową dwuzakresową;

5) elementami graficznymi wykonanymi farbą irydyscentną;

6) elementami graficznymi wykonanymi farbą optycznie zmienną.

4. Na powierzchni dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej znajdują się tłoczone, wyczuwalne w dotyku linie oraz elementy graficzne i tekstowe.

5. Na awersie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej umieszcza się:

1) w dwóch wierszach - wyrazy: "RZECZPOSPOLITA POLSKA" oraz "REPUBLIC OF POLAND";

2) poniżej w dwóch wierszach - wyrazy: "DOKUMENT REJESTRACYJNY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ" oraz "WATERCRAFT REGISTRATION CERTIFICATE";

3) poniżej w dwóch wierszach - wyrazy: "DOWÓD POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI" oraz "CERTIFICATE OF POLISH NATIONALITY";

4) w lewym górnym rogu - wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

5) w prawym górnym rogu - flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

6) następujące cyfry i dane oznaczające:

a1 - numer rejestracyjny,

a2 - numer identyfikacyjny,

a3 - nazwa,

a4 - port macierzysty,

a5 - śródlądowa (Ś), morska (M),

a6 - przeznaczenie,

a7 - żaglowa (Ż), motorowa (M), inny (IN),

a8 - moc napędu głównego albo pomocniczego,

a9 - długość,

a10 - maks. szerokość,

a11 - maks. zanurzenie,

a12 - liczba kadłubów,

a13 - maks. l. osób,

a14 - kategoria projektowa maks. siła wiatru i wysokość fali,

b1 - data rejestracji,

b2 - numer dokumentu rejestracyjnego,

b3 - organ wydający;

7) wzdłuż dolnej krawędzi w dwóch wierszach - wyrazy: "Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m" oraz "Register of yachts and other watercraft of less than 24 m in length";

8) w prawym dolnym rogu - logotyp Reja24 w kształcie prostokąta wykonany farbą optycznie zmienną.

6. Na rewersie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej umieszcza się:

1) następujące cyfry i dane oznaczające:

c1 - właściciel (W), armator (A),

c2 - imię lub nazwa,

c3 - nazwisko,

c4 - liczba właścicieli;

2) poniżej opis pól - objaśnienie dotyczące rodzaju wypełnianych danych:

"a1. Numer rejestracyjny/ Registration number a2. Numer Identyfikacyjny/ Watercraft Identification Number a3. Nazwa/ Name a4. Port macierzysty/ Home port a5. Śródlądowa (Ś), Morska (M)/ Inland (Ś), Sea -going (M) a6. Przeznaczenie/ Purpose a7. Żaglowa (Ż), Motorowa (M), Inny (IN)/ Sailing (Ż), Motorboat (M), Other (IN), a8. Moc napędu głównego albo pomocniczego/ Main or auxiliary engine power a9. Długość/ Length of hull a10. Max. szerokość/ Max. beam a11. Max. Zanurzenie/ Max. draft a12. Liczba kadłubów/ Number of hulls a13. Max. l. osób/ Max. number of persons a14. Kategoria projektowa Max. siła wiatru i wysokość fali/ Design category Max. wind force & wave height

b1. Data rejestracji/ Date of registration b2. Numer dokumentu rejestracyjnego/ Registration document number b3. Organ wydający/ Issuing authority

c1. Właściciel (W), armator (A)/ Owner (W), Operator (A) c2. Imię lub nazwa/ First name or Name c3. Nazwisko/ Surname c4. Liczba właścicieli/ Number of owners";

3) w prawym dolnym rogu - kod QR każdorazowo generowany przez system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest rejestr, i zawierający cechy identyfikujące dokument: nazwę, numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny jednostki pływającej (grafika we wzorze ma charakter przykładowy).

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).