Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  31.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego]
1.  W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 2,44 mln zł, w tym w:
1) 2020 r. - 0,22 mln zł;
2) 2021 r. - 0,22 mln zł;
3) 2022 r. - 0,22 mln zł;
4) 2023 r. - 0,24 mln zł;
5) 2024 r. - 0,24 mln zł;
6) 2025 r. - 0,25 mln zł;
7) 2026 r. - 0,25 mln zł;
8) 2027 r. - 0,26 mln zł;
9) 2028 r. - 0,27 mln zł;
10) 2029 r. - 0,27 mln zł.
2.  W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków jednostek samorządu terytorialnego będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 7,99 mln zł, w tym w:
1) 2020 r. - 1,20 mln zł;
2) 2021 r. - 1,20 mln zł;
3) 2022 r. - 1,39 mln zł;
4) 2023 r. - 0,60 mln zł;
5) 2024 r. - 0,60 mln zł;
6) 2025 r. - 0,60 mln zł;
7) 2026 r. - 0,60 mln zł;
8) 2027 r. - 0,60 mln zł;
9) 2028 r. - 0,60 mln zł;
10) 2029 r. - 0,60 mln zł.
3.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na obniżeniu kosztów utrzymania rejestru oraz nowo powstałych stanowisk pracy.
4.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.