Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  27.  [Utrzymywanie dotychczas prowadzonych rejestrów do celów archiwalnych]
1.  Przez okres 90 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy podmioty prowadzące rejestry jachtów i sprzętu pływającego utrzymują prowadzone dotychczas rejestry, o których mowa w:
1) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,
2) art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21,
3) art. 23 § 3 ustawy zmienianej w art. 22

- do celów archiwalnych.

2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1, podmioty utrzymujące rejestry do celów archiwalnych wydają zainteresowanym zaświadczenia, wyciągi i odpisy na dotychczasowych zasadach.
3.  W razie zapytania organów administracji publicznej dotyczącego danych w rejestrach podmioty, o których mowa w ust. 1, udzielają informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.
4.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, rejestry jachtów i sprzętu pływającego prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu do tych rejestrów podlegają archiwizacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych.