Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 2 skreśla się wyrazy ", art. 20 ust. 3b";
2) w art. 20:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137).",

b) uchyla się ust. 3-3b,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Amatorski połów ryb przy użyciu jednostki pływającej odbywa się z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi dotyczących budowy, wyposażenia oraz kwalifikacji, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej dla statków przeznaczonych lub używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.";

3) w art. 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych oraz oznakowania tych obrębów.";

4) w art. 27a w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego jednostkę pływającą nieoznakowaną albo oznakowaną niezgodnie z art. 20 ust. 2,".