Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  19.  [Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją]
1.  Właściciel jednostki pływającej, który:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
2) 14  (uchylony),
3) nie dopełnia obowiązku przekazania zawiadomienia zgodnie z art. 10 ust. 2,
4) podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów jednostki pływającej, różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm,
5) podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu mechanicznego, różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 10%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
6) nie dopełnia obowiązku zwrotu dokumentu rejestracyjnego zgodnie z art. 11 ust. 3

- podlega karze grzywny.

2.  Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 i 1039).
3.  Prawo do nakładania grzywien za czyny określone w ust. 1 w drodze mandatu karnego mają:
1) uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji morskiej;
2) uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej;
3) funkcjonariusze Policji;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej.
14 Art. 19 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.