Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  18.  [Opłaty związane z rejestracją]
1.  Rozpatrzenie wniosku o:
1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
4) 11  (uchylony),
5) wydanie odpisu lub wyciągu, o których mowa w art. 15 ust. 1

- podlega opłacie.

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera organ rejestrujący.
3.  Maksymalna wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1:
1) 12  pkt 1-3, nie może przekroczyć 10%,
2) pkt 5, nie może przekroczyć 1%

- minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego i ogłoszonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4.  W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, opłata nie podlega zwrotowi.
5.  Zadania związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez starostę należą do zadań własnych powiatu.
6.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód powiatu albo przychód właściwego polskiego związku sportowego.
7.  Część opłaty za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w wysokości 10 zł, stanowi niepodatkową należność budżetu państwa o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000).
8.  Część opłaty, o której mowa w ust. 7, pobrana w poprzednim miesiącu, jest przekazywana przez organ rejestrujący do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy właściwego terytorialnie dla organu rejestrującego wojewody, który przekazuje środki na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa do 20. dnia każdego miesiąca.
9.  Dochodzenie należności z tytułu części opłaty, o której mowa w ust. 7, następuje na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
10.  13  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając koszt produkcji dokumentu rejestracyjnego posiadającego odpowiednie zabezpieczenia oraz koszt wykonania odpisu lub wyciągu.
11 Art. 18 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 9 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
12 Art. 18 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 9 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
13 Art. 18 ust. 10 zmieniony przez art. 9 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.