Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  16.  [Prawo dostępu do rejestru]
1.  Prawo dostępu do rejestru mają:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa,
2) organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w ustawie i przepisach odrębnych.

2.  Dostępu do rejestru udziela albo odmawia administrator, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
3.  Dane zawarte w rejestrze mogą być udostępnione w trybie teletransmisji danych nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
4.  Udostępnianie danych w trybie teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji administratora wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, po spełnieniu następujących wymogów:
1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
5.  Jeżeli podmiot nie spełnia wymogów określonych w ust. 4, administrator w drodze decyzji odmawia udostępniania danych w trybie teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie.