Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  13.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb rejestracji, dokonywania zmian w rejestrze oraz wykreślania z rejestru, w tym:
a) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o rejestrację, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz k,
b) rodzaje dokumentów mogących być podstawą określenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. o i p,
c) rodzaje dokumentów lub materiałów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, oraz przypadki, w których ich złożenie nie jest wymagane do dokonania rejestracji,
2) 8  tryb wydawania wtórników dokumentu rejestracyjnego,
3) 9  wzory zaświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, i dokumentu rejestracyjnego,
4) sposób ustalania nazwy nadawanej jednostce pływającej,
5) sposób nadawania numeru rejestracyjnego i indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI)
6) 10  (uchylony)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rejestracji, a także zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony praw własności i sprawności przeprowadzanych akcji ratowniczych.

8 Art. 13 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
9 Art. 13 pkt 3 zmieniony przez art. 9 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.
10 Art. 13 pkt 6 uchylony przez art. 9 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1716) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2019 r.