Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  11.  [Wykreślenie z rejestru]
1.  Jednostkę pływającą wykreśla się z rejestru na wniosek właściciela, do którego dołącza się dokument rejestracyjny.
2.  Jednostkę pływającą wykreśla z rejestru z urzędu, w drodze decyzji, organ, który wydał dokument rejestracyjny, w przypadkach:
1) gdy uległa całkowitemu zniszczeniu lub trwale utraciła cechy jednostki pływającej;
2) gdy przestała spełniać wymagania umożliwiające jej rejestrację;
3) uzasadnionych względami bezpieczeństwa, obronności lub innego ważnego interesu publicznego.
3.  Właściciel jednostki pływającej, która została wykreślona z rejestru z urzędu, jest obowiązany zwrócić dokument rejestracyjny do organu rejestrującego w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru.
4.  Z chwilą wykreślenia z rejestru jednostka pływająca traci polską przynależność, o ile nie posiada jej na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski albo ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137).