Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1920 r.
o rejestracji i stemplowaniu obligacji austriackich pożyczek wojennych.

Art.  1.

Zarządza się rejestrację i ostemplowanie obligacji pożyczek austriackich, znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej, oraz rejestrację obligacji tych pożyczek, będących własnością obywateli polskich, a złożonych zagranicą.

Art.  2.

Prócz obligacji austriackich pożyczek, wszystkich emisji rejestracji i ostemplowaniu podlegają również dowody subskrypcji na VIII po-pożyczkę wojenną austriacką oraz dokumenty, udowadniające subskrypcję w urzędzie Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu.

Art.  3.

W celu rejestracji pożyczek wojennych austriackich zgłosić się mogą wszyscy, którzy posiadają obligację lub dokumenty, wymienione w art. 2 bez względu na to, czy są one ich własnością, czy też należą do osób trzecich.

Art.  4.

Dokonanie rejestracji i ostemplowania walorów, wymienionych w art. 1, powierza się:

a) urzędom administracyjnym i skarbowym,
b) instytucjom finansowym, które będą do tego wyznaczone, przez władze administracyjne w porozumieniu z władzą skarbową.

Za granicą rejestracja tych walorów odbywać się będzie za pośrednictwem konsulatów Rzeczypospolitej.

Przepisy postępowania przy rejestracji i stemplowaniu określi instrukcja.

Art.  5.

Rejestrację i ostemplowanie przeprowadzi się w terminie jednomiesięcznym od dnia zarządzenia rejestracji w myśl art. 8.

Art.  6.

Kto w terminie, oznaczonym w ustawie, nie zgłosi posiadanych obligacji pożyczek wojennych austriackich do rejestracji i stemplowania, utraci wszelkie prawo do odszkodowania ze strony Skarbu, na wypadek, gdyby w przyszłości zapaść mogły postanowienia o częściowym lub całkowitym zaspokojeniu posiadaczy tych obligacji.

Rejestracja nie przesądza w niczym sprawy przejęcia i ewentualnego odszkodowania przez Rząd obywateli i instytucji polskich z tytułu austriackich pożyczek wojennych.

Art.  7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zabrania się na obszarze Rzeczypospolitej wszelkiego obrotu obligacjami pożyczek wojennych austriackich.

Umowy, zawarte wbrew przepisom niniejszego artykułu, są nieważne.

Winni przekroczenia powyższego zakazu podlegają karze konfiskaty tych obligacji z rozporządzenia władzy skarbowej.

Art.  8.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu.