Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  35.
1.
Dowody rejestracyjne wydane według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach oraz tablice (tablicę) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2004 r.
2.
Na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący może dokonać wymiany dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, po dniu 31 grudnia 1999 r.
§  36.
Pozwolenia czasowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w terminie w nich określonym.
§  37.
Do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. Wnioski o rejestrację pojazdu złożone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się według dotychczasowych przepisów.
§  38. 3
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 37, poz. 164, z 1995 r. Nr 68, poz. 350 i Nr 122, poz. 593, z 1996 r. Nr 104, poz. 482 oraz z 1997 r. Nr 130, poz. 870), z wyjątkiem § 2 ust. 3 w zakresie wzoru dowodu rejestracyjnego, § 11-16, § 18, § 19, § 28, § 30 ust. 2 oraz załączników nr 1 i 9, które tracą moc z dniem 30 czerwca 1999 r.
§  39. 4
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2, § 15-20, § 21 ust. 3 i § 24-26, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.
3 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.