Rozdział 3 - Tablice rejestracyjne - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział  3

Tablice rejestracyjne

§  15.
1.
Tablice rejestracyjne, zwane dalej "tablicami", ze względu na swoje przeznaczenie dzielą się na:
1)
zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 2-5,
2)
indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych,
3)
zabytkowe - do oznaczana pojazdów zabytkowych,
4)
tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych,
5)
dyplomatyczne - do oznaczania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.
2.
Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać, zamiast tablic zwyczajnych, tablice indywidualne.
§  16.
Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:
1)
samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
2)
motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli i ciągników rolniczych,
3)
motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.
§  17.
1.
Numer rejestracyjny pojazdu stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.
2.
Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny.
3.
Na tablicy zwyczajnej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu barwy czarnej na białym tle.
4.
Na tablicy indywidualnej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa i literowego indywidualnego wyróżnika pojazdu barwy czarnej na białym tle.
5.
Na tablicy zabytkowej wytłoczony jest numer rejestracyjny, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego barwy czarnej na żółtym tle.
6.
Na tablicy tymczasowej wytłoczony jest numer rejestracyjny, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu barwy czerwonej na białym tle, oraz umieszczona jest okrągła nalepka określająca termin ważności tablicy tymczasowej, wykonana z czerwonej folii z napisami w kolorze białym.
7.
Na tablicy dyplomatycznej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa warszawskiego określonego dla tablicy zwyczajnej i wyróżnika pojazdu barwy białej na niebieskim tle.
§  18.
Każda tablica na niebieskim tle ma dodatkowo symbol flagi polskiej barwy biało-czerwonej i litery "PL" barwy białej.
§  19.
Na tablicach nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w § 17 i 18.
§  20.
1.
Numery rejestracyjne tworzone są ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.
2. 1
Poszczególne litery i cyfry numerów rejestracyjnych pełnią następujące funkcje:
1)
na tablicach zwyczajnych:
a)
samochodowych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i: albo pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999, albo cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera albo trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery stanowią wyróżnik pojazdu,
b)
motocyklowych i motorowerowych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu,
2)
na tablicach indywidualnych litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, a litery w liczbie od 3 do 5 stanowią indywidualny wyróżnik pojazdu,
3)
na tablicach zabytkowych pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, a druga litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowią wyróżnik pojazdu,
4)
na tablicach tymczasowych litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, trzy kolejne cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowią wyróżnik pojazdu, a arabskie cyfry na nalepce oznaczają miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku,
5)
na tablicach dyplomatycznych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu.
3.
Wyróżniki pojazdu określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną.
4.
Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 17 ust. 2.
5.
Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
§  21. 2
 
1.
Ustala się dla wydawanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1999 r.:
a)
tablic zwyczajnych - wyróżniki województw,
b)
tablic tymczasowych - wyróżniki województw i przedziały liczbowe numerów rejestracyjnych, określone w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem ust. 2.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach zwyczajnychWyróżniki województw i numery rejestracyjne na tablicach

tymczasowych

1234
1dolnośląskieWR; WO; WC; WW;od F500000 do F999999;

od J500000 do J999999;

od X000001 do X499999;

od Y000001 do Y499999;

2kujawsko-pomorskieBY; BG; BD; BC; TO; TU; TY;od C000001 do C499999;

od W500000 do W999999;

od X500000 do X999999;

3lubelskieLU; LL; LB;od A500000 do A999999;

od C500000 do C999999;

od K500000 do K999999;

od Y500000 do Y999999;

4lubuskieGO; GW; GR; ZG; ZE; ZN;od F000001 do F499999;

od Z000001 do Z499999;

5łódzkieLD; LZ; LF; LW;od L500000 do L999999;

od O500000 do O999999;

od T000001 do T999999;

6małopolskieKR; KK; KW; KV;od I500000 do I999999;

od M000001 do M499999;

od W000001 do W499999;

7mazowieckieWA; WF; WG; WI; WM; WP;

WS; WT; WU; WV; WX; WZ;

od A000001 do A499999;

od D000001 do D499999;

od N500000 do N999999;

od P000001 do P499999;

od R500000 do R999999;

od S500000 do S999999;

8opolskieOP; OE; OD;od N000001 do N499999;
9podkarpackieRZ; RE; RW;od J000001 do J499999;

od S000001 do S499999;

od R000001 do R499999;

od V500000 do V999999;

10podlaskieBK; BT; BI;od B000001 do B499999;

od L000001 do L499999;

od U500000 do U999999;

11pomorskieGD; GK; GA; GN;od E500000 do E999999;

od U000001 do U499999;

12śląskieKA; KT; KB; KC; KD; KX;od B500000 do B999999;

od D500000 do D999999;

od G500000 do G999999;

13świętokrzyskieKI; KE; KJ;od H000001 do H499999;
14warmińsko-mazurskieOL; ON; OT;od E000001 do E499999;

od M500000 do M999999;

15wielkopolskiePO; PN; PZ; PW;od G000001 do G499999;

od H500000 do H999999;

od K000001 do K499999;

od O000001 do O499999;

od P500000 do P999999;

16zachodniopomorskieSZ; SC; SM;od I000001 do I499999;

od V000001 do V499999;

2.
Jeżeli organy rejestrujące posiadają zapasy tablic zwyczajnych z wyróżnikami województw określonymi w poniższej tabeli, to tablice te mogą być wydawane zgodnie z tą tabelą, aż do wyczerpania się tych zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach zwyczajnych
123
1dolnośląskieJG; JE; JA; LG; LC; LI WB; WY; WH;
2kujawsko-pomorskieWL; WK; WE;
3lubelskieBP; BA; BS; CH; CM; CU; ZA; ZM; ZC;
4łódzkiePT; PK; PU; SI; SA; SB; SK; SN; SF;
5małopolskieNS; NO; NA; TA; TN; TW; BL;
6mazowieckieCI; CN; CA; OS; OK; OR; PL; PC; PB; RA; RO; RD; SE; SD; ST;
7podkarpackieKS; KU; KH; PR; PM; PE; TG; TB; TE;
8podlaskieLO; LM; LA; SU; SW; SO;
9pomorskieSL; SP; SG;
10śląskieBB; BO; CZ; CE; CO;
11warmińsko-mazurskieEL; EG; EB;
12wielkopolskieKL; KZ; KP; KN; KM; KF; LE; LS; LN; PI; PA; PY;
13zachodniopomorskieKO; KG; KY;
3.
Ustala się dla tablic zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych i dyplomatycznych wyróżniki województw określone w poniższej tabeli obowiązujące od dnia 1 lipca 1999 r.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach

zwyczajnych, zabytkowych

i dyplomatycznych

Wyróżniki województw na tablicach tymczasowych

i indywidualnych

1234
1dolnośląskieAod A1 do A9
2kujawsko-pomorskieCod C1 do C9
3lubelskieEod E1 do E9
4lubuskieFod F1 do F9
5łódzkieLod L1 do L9
6małopolskieKod K1 do K9
7mazowieckieWod W1 do W9
8opolskieOod O1 do O9
9podkarpackieRod R1 do R9
10podlaskieBod B1 do B9
11pomorskieGod G1 do G9
12śląskieSod S1 do S9
13świętokrzyskieTod T1 do T9
14warmińsko-mazurskieNod N1 do N9
15wielkopolskiePod P1 do P9
16zachodniopomorskieZod Z1 do Z9
§  22.
1.
Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3.
Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4.
Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6.
Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
§  23.
Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów, o których mowa w rozdziale 4 rozporządzenia, w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.
§  24.
Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.