Rozdział 2 - Rejestracja pojazdów - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział  2

Rejestracja pojazdów

§  2.
1.
W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-7 oraz § 3 i 4, składa wniosek w organie rejestrującym i dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1)
dowód własności pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3)
kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

oraz oddaje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.
W przypadku gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, do wniosku o rejestrację dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w przypadku gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą.
4.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na których podstawie organ rejestrujący wpisuje dane techniczne pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu zabytkowego i pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".
5.
Jeżeli wymagane jest badanie stanu technicznego pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
6.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku:
1)
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
2)
zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
7.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku tylko:
1)
oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
2)
zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM".
§  3.
1.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jego właściciel dołącza do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, następujące dokumenty:
1)
dowód własności pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
dowód odprawy celnej przywozowej,
4)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, właściciel pojazdu dołącza do wniosku:
1)
dowód własności pojazdu z umieszczoną na nim przez tego przedsiębiorcę adnotacją określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
3.
W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację dołącza się:
1)
dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
dowód odprawy celnej przywozowej,
4)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
§  4.
W przypadku gdy dowodem własności jest prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu oraz gdy pojazd ma numery nadane i nabite fabrycznie przez producenta albo w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych, rejestracji dokonuje się tylko na podstawie tego orzeczenia i zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
§  5.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§  6.
1.
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1)
umowa sprzedaży,
2)
umowa zamiany,
3)
umowa darowizny,
4)
umowa dożywocia,
5)
faktura VAT lub rachunek uproszczony,
6)
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
2.
Dowód własności dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od czynności prawnej lub z adnotacją zamieszczoną na dowodzie własności przez właściwy urząd skarbowy o zwolnieniu od tej opłaty.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy dowodów własności sporządzonych za granicą oraz wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży pojazdów lub ich pojedynczych zespołów.
§  7.
1.
Organ rejestrujący wydaje:
1)
dowód rejestracyjny według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2)
tablice (tablicę) rejestracyjne spełniające warunki określone w rozdziale 3 rozporządzenia.
2.
W przypadkach określonych w art. 74 ust. 2 ustawy organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
2)
tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne spełniające warunki, o których mowa w rozdziale 3 rozporządzenia.
§  8.
Jeżeli w dokumentach przedstawionych przy wniosku o rejestrację pojazdu zawarte są zastrzeżenia wynikające z prawa celnego oraz inne zastrzeżenia dotyczące prawa własności pojazdu, organ rejestrujący jest obowiązany zamieścić te zastrzeżenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pozwoleniu czasowym.
§  9.
1.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:
1)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
2)
złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
3)
przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
2.
W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.
§  10.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel pojazdu dołącza do wniosku:
1)
dokumenty wymagane do rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz oddaje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
zaświadczenie Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego,
3)
pisemną informację wskazującą organ, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany.
§  11.
1.
W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
przedstawieniu zaświadczenia Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
2.
W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
3.
W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli z oddanych tablic rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego.
§  12.
1.
W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego należy przedstawić dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
2.
W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego należy przedstawić pisemną informację wskazującą nabywcę pojazdu.
§  13.
1.
W przypadku zawiadomienia o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających z wymiany nadwozia, podwozia lub silnika w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
1)
dowód własności,
2)
dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nadwozie, podwozie lub silnik zostały sprowadzone z zagranicy, oraz dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie albo wyrejestrowanie pojazdu, jeżeli nadwozie lub podwozie pochodzi z pojazdu zarejestrowanego za granicą,
3)
dowód rejestracyjny pojazdu lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uwierzytelnioną przez organ rejestrujący, który go wydał, jeżeli nadwozie, podwozie lub silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

2.
W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych technicznych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym do zawiadomienia dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
§  14.
1.
W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek w organie rejestrującym i dołącza do wniosku:
1)
zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice (tablicę) rejestracyjne w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2)
dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3)
dokument potwierdzający zbycie lub zarejestrowanie pojazdu za granicą w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.