Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Przepisy rozporządzenia określają:
1)
warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "pojazdami",
2)
wzory dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego,
3)
wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis,
4)
dodatkowe dokumenty, na których podstawie rejestruje się pojazd,
5)
zwolnienia z obowiązku przedstawienia niektórych dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086),
2)
organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej, organy gmin, o których mowa w art. 144 ustawy, oraz Wojewodę Warszawskiego,
3)
właścicielu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, osobę, o której mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz osobę, której powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy,
4)
dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych.