Art. 8. - [Elementy wniosku o rejestrację] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  8.  [Elementy wniosku o rejestrację]

Wniosek o rejestrację poza elementami określonymi odpowiednio w art. 8 albo art. 20 rozporządzenia nr 1151/2012 zawiera:

1)
wskazanie:
a)
osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
b)
adresu do korespondencji wnioskodawcy;
2)
wykaz dokumentów lub informacji dołączonych do wniosku o rejestrację.