Art. 43. - [Sprawozdania i wykazy przekazywane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą Głównemu Inspektorowi] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  43.  [Sprawozdania i wykazy przekazywane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą Głównemu Inspektorowi]
1. 
Upoważniona jednostka certyfikująca przekazuje Głównemu Inspektorowi, do dnia 31 stycznia każdego roku:
1)
sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku;
2)
wykaz kontrolowanych producentów zawierający:
a)
nazwę albo imię i nazwisko producenta,
b)
siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres producenta,
c)
rodzaj wytwarzanego produktu rolnego lub środka spożywczego,
d)
wielkość produkcji uzyskanej przez producenta w roku poprzedzającym złożenie sprawozdania;
3)
informacje o stosowanych procedurach kontrolnych.
2. 
Sprawozdanie, wykaz oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Głównego Inspektora i przekazuje się w postaci papierowej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, do dnia 31 marca każdego roku, zestawienie zbiorcze sporządzone na podstawie sprawozdań, wykazów oraz informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzonych przez poszczególne upoważnione jednostki certyfikujące.
4. 
Upoważniona jednostka certyfikująca informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o zmianie danych i informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 1, oraz w dokumentach dołączonych do wniosku.