Art. 24. - [Rozpatrzenie wniosku o rejestrację uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  24.  [Rozpatrzenie wniosku o rejestrację uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie]
1. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, o której mowa w art. 23 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wydania opinii:
1)
wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1151/2012, a następnie:
a)
przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej wniosek o rejestrację, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalności,
b)
przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej jednolity dokument oraz wpisuje nazwę na listę, o której mowa w art. 35 ust. 2, jeżeli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego, albo
2)
wydaje decyzję o odmowie przekazania wniosku o rejestrację lub jednolitego dokumentu Komisji Europejskiej.
2. 
Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.