Art. 14. - [Wpis do rejestru wewnętrznego wniosków] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Wpis do rejestru wewnętrznego wniosków]
1. 
Dane i informacje dotyczące wniosku o rejestrację:
1)
datę i godzinę wpływu wniosku spełniającego wymogi formalne do ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
2)
zgłoszoną nazwę produktu rolnego lub środka spożywczego,
3)
nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy,
4)
informacje, czy wnioskodawca ubiega się o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego albo gwarantowanej tradycyjnej specjalności produktu rolnego lub środka spożywczego;

- wpisuje się do rejestru wewnętrznego wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, zwanego dalej "rejestrem wewnętrznym wniosków".

2. 
Rejestr wewnętrzny wniosków prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
3. 
Rejestr wewnętrzny wniosków jest jawny.