Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.43.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2 sierpnia 1951 r.
w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 22, 25 ust. 2, art. 26 i 28 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i z 1951 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:

Przepis wstępny.

§  1.
1. Użyte w rozporządzeniu określenie "fachowy pracownik" oznacza lekarza, lekarza-dentystę, farmaceutę, felczera, pielęgniarkę (pielęgniarza), młodszą pielęgniarkę, pielęgniarkę przyuczoną, położną, technika dentystycznego, uprawnionego technika dentystycznego, laboranta dentystycznego, laboranta medycznego, przyuczonego laboranta medycznego, dietetyczkę, przyuczoną dietetyczkę, masażystę (masażystkę), przyuczonego masażystę, kontrolera sanitarnego, dezynfektora bądź rentgenotechnika (elektrotechnika) medycznego, określenie zaś "uspołeczniony zakład pracy" - zakład społeczny służby zdrowia, a także urząd, państwowe przedsiębiorstwo lub instytucję albo organizację społeczną, których zakres działania uzasadnia zatrudnianie fachowych pracowników.
2. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia:
1) młodszą pielęgniarką jest osoba, która ukończyła co najmniej półroczny kurs młodszych pielęgniarek,
2) pielęgniarką przyuczoną - osoba, która zatrudniona jest co najmniej od dwóch lat w zakładzie społecznym służby zdrowia przy pielęgnowaniu chorych, a nie posiada kwalifikacji pielęgniarki ani młodszej pielęgniarki,
3) laborantem medycznym - osoba, która ukończyła szkołę laborantów medycznych,
4) przyuczonym laborantem medycznym - osoba, która zatrudniona jest co najmniej od dwóch lat przy czynnościach fachowych w laboratorium bakteriologicznym, analitycznym, gabinecie hydroterapii i fizjoterapii lub pracowni rentgenowskiej, a nie ukończyła szkoły wymienionej w pkt 3,
5) dietetyczką - osoba, która ukończyła szkołę dietetyczek,
6) dietetyczką przyuczoną - osoba, która zatrudniona jest co najmniej od dwóch lat przy fachowych czynnościach z dziedziny dietetyki leczniczej, a nie ukończyła szkoły wymienionej w pkt 5,
7) masażystą (masażystką) - osoba, która ukończyła państwową szkołę masażu,
8) przyuczonym masażystą - osoba, która zatrudniona jest co najmniej od dwóch lat w zakładzie społecznym służby zdrowia przy wykonywaniu masażu leczniczego, a nie ukończyła szkoły wymienionej w pkt 7,
9) kontrolerem sanitarnym - osoba, która ukończyła kurs kontrolerów sanitarnych,
10) dezynfektorem - osoba, która ukończyła kurs dezynfektorów,
11) rentgenotechnikiem (elektrotechnikiem) medycznym - osoba, która zatrudniona jest co najmniej od roku przy konserwacji sprzętu rentgenowskiego lub ukończyła 6-miesięczny kurs dla rentgenotechników (elektrotechników) medycznych.

Rejestracja.

§  2.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (wydział zdrowia) prowadzą rejestry fachowych pracowników, wykonujących zawód na obszarach podległych tym prezydiom, oraz akta osobowe poszczególnych fachowych pracowników.
2. Rejestry i akta osobowe prowadzi się według wzoru i w sposób ustalony przez Ministra Zdrowia.
3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych stale czuwają nad utrzymaniem rejestrów i akt osobowych w stanie aktualności oraz nad zgodnością danych w nich zawartych ze stanem faktycznym.
§  3.
1. Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu fachowy pracownik jest obowiązany przedstawić prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na której obszarze zamierza wykonywać zawód:
1) dowody posiadania warunków wymaganych w myśl obowiązujących przepisów do uzyskania prawa wykonywania danego zawodu, a jeżeli obowiązujące przepisy nie określają tych warunków - dowody stwierdzające odpowiednie okoliczności wymienione w § 1 ust. 2,
2) dwa wypełnione formularze zgłoszenia, według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia oraz dowody stwierdzające okoliczności powołane w tym zgłoszeniu,
3) świadectwo z ostatniego miejsca pracy, jeżeli poprzednio był zatrudniony w służbie zdrowia.
2. Ponadto fachowy pracownik jest obowiązany wskazać uspołeczniony zakład pracy, w którym zamierza wykonywać zawód.
§  4.
1. Na skutek zgłoszenia określonego w § 3 prezydium wojewódzkiej rady narodowej, jeżeli nie zachodzi przypadek przewidziany w ust. 2, wpisuje fachowego pracownika do rejestru oraz wydaje mu zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia, zwane dalej "zaświadczeniem".
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej odmówi wpisania do rejestru, jeżeli fachowy pracownik nie będzie mógł być zatrudniony we wskazanym przez niego uspołecznionym zakładzie pracy w granicach norm obsady personalnej, przewidzianych planem zatrudnienia fachowych pracowników, i w takim przypadku wskazuje fachowemu pracownikowi inny zakład na obszarze podległego województwa bądź udziela informacji o możliwości zatrudnienia na obszarze innego województwa.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy fachowy pracownik przedstawi dokument stwierdzający:
1) obowiązek pracy w określonym uspołecznionym zakładzie pracy, położonym na obszarze województwa, albo
2) zatrudnienie na obszarze województwa w akademii medycznej bądź w samodzielnej placówce naukowo-badawczej w charakterze pracownika naukowego.
§  5.
1. W czasie wykonywania zawodu fachowy pracownik jest obowiązany zgłaszać prezydium powiatowej rady narodowej, na której obszarze wykonuje zawód:
1) zmiany danych wskazanych w formularzu zgłoszenia (§ 3 ust. 1 pkt 2), dotyczące:
a) tożsamości,
b) miejsca zamieszkania,
c) stosunku do służby wojskowej,
d) stosunków rodzinnych,
e) kwalifikacji zawodowych, specjalności, stopni naukowych i tytułów zawodowych,
f) zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, a w szczególności zmiany, wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy (stosunku służbowego), powołania na stanowisko w innym uspołecznionym zakładzie pracy, wymiaru godzin zatrudnienia,
2) wykonywanie zawodu poza uspołecznionymi zakładami pracy,
3) zaprzestanie wykonywania zawodu.
2. Wszelkich zgłoszeń przewidzianych w ust. 1 fachowy pracownik obowiązany jest dokonywać na piśmie w dwóch egzemplarzach w ciągu tygodnia od powstania okoliczności podlegającej zgłoszeniu. W przypadkach zgłoszeń określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 3 - fachowy pracownik jest obowiązany przesłać równocześnie zaświadczenie. Ponadto fachowy pracownik jest obowiązany przedstawić zaświadczenie na każde żądanie prezydium wojewódzkiej bądź powiatowej rady narodowej.
§  6.
1. Kierownik uspołecznionego zakładu pracy jest obowiązany zgłaszać prezydium powiatowej rady narodowej następujące dane dotyczące fachowych pracowników:
1) przyjęcie do pracy (służby),
2) wymówienie umowy o pracę (stosunku służbowego),
3) rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego),
4) stanowisko zajmowane w zakładzie,
5) wymiar godzin zatrudnienia oraz
6) zmiany danych określonych w pkt 4 i 5.
2. Zgłoszeń przewidzianych w ust. 1 dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach w ciągu tygodnia od powstania okoliczności, podlegającej zgłoszeniu.
§  7.
1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej skreśla fachowego pracownika z rejestru w przypadku:
1) powołania na stanowisko w uspołecznionym zakładzie pracy, położonym na obszarze innego województwa,
2) utraty prawa wykonywania zawodu,
3) śmierci.
2. Fachowych pracowników, którzy z mocy przepisów o obowiązku pracy nie są obowiązani do pracy przez czas określony w uspołecznionym zakładzie pracy, prezydium wojewódzkiej rady narodowej skreśla z rejestru ponadto w przypadku:
1) nie podjęcia pracy w zakładzie wskazanym w zgłoszeniu (§ 3 ust. 2),
2) zaprzestania wykonywania zawodu.
3. W przypadkach skreślenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 fachowy pracownik obowiązany jest zwrócić prezydium wojewódzkiej rady narodowej zaświadczenie.
§  8. Fachowy pracownik, który przesiedlił się na obszar innego województwa w związku z objęciem nowego stanowiska, obowiązany jest zawiadomić o tym w ciągu tygodnia prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwej dla tego obszaru, przesyłając równocześnie zaświadczenie.
§  9.
1. Fachowy pracownik, skreślony z rejestru w przypadku określonym w § 7 ust. 2, pragnący podjąć wykonywanie zawodu - obowiązany jest dopełnić czynności określonych w § 3, wskazując równocześnie prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na której obszarze był poprzednio zarejestrowany.
2. Przepis ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy fachowy pracownik skreślony z rejestru odzyskał prawo wykonywania zawodu.
§  10.
1. W przypadku, gdy fachowy pracownik zamierza wykonywać zawód równocześnie na obszarach dwóch lub więcej województw, obowiązany jest dokonać zgłoszenia przewidzianego w § 3 bądź 8 wobec prezydium wojewódzkiej rady narodowej właściwej dla obszaru, na którym ma być zatrudniony w zakładzie społecznym służby zdrowia pomocy zamkniętej bądź w największym wymiarze godzin w zakładzie pomocy otwartej, a w przypadku równego wymiaru zatrudnienia - wobec prezydium wojewódzkiej rady narodowej, na której obszarze zamieszkuje.
2. Jeżeli na skutek zmiany wymiaru zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej określone w ust. 1 przestanie być właściwe, stosuje się odpowiednio przepis § 8.
3. Fachowy pracownik, wykonujący zawód na obszarze dwóch lub więcej powiatów, obowiązany jest dokonywać zgłoszeń przewidzianych w § 5 wobec wszystkich prezydiów powiatowych rad narodowych, na których obszarze położone są zakłady zatrudniające go bądź miejsca, w których stale wykonuje on zawód poza uspołecznionymi zakładami pracy.

Zasady powoływania na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

§  11. Na stanowiska fachowych pracowników w zakładach społecznych służby zdrowia wolno powoływać jedynie kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie.
§  12.
1. Powołanie kandydatów na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, wymaga zgody:
1) prezydium wojewódzkiej rady narodowej - jeśli chodzi o stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów fachowych i ordynatorów,
2) prezydium powiatowej rady narodowej - jeśli chodzi o inne stanowiska.
2. Zgoda władz określonych w ust. 1 wymagana jest również w każdym przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia fachowego pracownika bądź jego delegowania do innego zakładu społecznego służby zdrowia - z tym jednak, że w przypadkach nagłych prezydium powiatowej rady narodowej może wyrazić zgodę na delegowanie pracownika wymienionego w ust. 1 pkt 1 na czas nie przekraczający dwóch tygodni.
3. Przepisy ustępów poprzedzających nie dotyczą powoływania na stanowiska etatowe w zakładach społecznych służby zdrowia, prowadzonych przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
§  13.
1. Jeżeli powołanie na stanowisko fachowego pracownika w zakładzie społecznym służby zdrowia pociąga za sobą konieczność przesiedlenia się kandydata na obszar innego województwa, wówczas powołanie wymaga zgody Ministra Zdrowia.
2. Jeżeli powołanie na stanowisko określone w § 12 ust. 1 pkt 2 pociąga za sobą konieczność przesiedlenia się kandydata na obszar innego powiatu, wówczas powołanie wymaga zgody prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy powoływania fachowych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach etatowych w zakładach społecznych służby zdrowia, prowadzonych przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", w związku z przeniesieniem służbowym.
§  14. Minister Zdrowia ustala wykaz zakładów oraz stanowisk w tych zakładach, na które mogą być powoływani kandydaci jedynie za jego zgodą.
§  15-19. 1 (uchylone).

Przepisy końcowe i przejściowe.

§  20.
1. Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów powiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty miejskie oraz do prezydiów dzielnicowych rad narodowych.
2. Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi.
§  21.
1. Uchyla się rozporządzenia Ministra Zdrowia:
1) z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zezwoleń na przekroczenie normy ilościowej (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 454) oraz
2) z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasad powoływania fachowych pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 7, poz. 69).
2. Zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania praktyki (zawodu), wydane w myśl zasad rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1, zachowują ważność do czasu ich wymiany na zaświadczenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
3. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia niżej wymienione osoby są obowiązane:
1) fachowi pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania praktyki (zawodu), wymienione w ust. 2 - dokonać zgłoszeń określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)-e), a także zgłosić szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy,
2) inni fachowi pracownicy - dokonać zgłoszenia przewidzianego w § 3 ust. 1,
3) kierownicy uspołecznionych zakładów pracy - dokonać zgłoszeń określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5.
4. W przypadku, gdy właściwa władza (§ 12 bądź 14) odmówi zgody na dalsze zatrudnienie w zakładzie społecznym służby zdrowia fachowego pracownika zgłoszonego w myśl ust. 3 pkt 3, stosunek pracy (stosunek służbowy) tego pracownika powinien być rozwiązany z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§  22. Rozporządzenie wchodzi w życie w stosunku do lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek (pielęgniarzy), młodszych i przyuczonych pielęgniarek, położnych, techników dentystycznych i uprawnionych techników dentystycznych z dniem ogłoszenia, w stosunku do laborantów medycznych - po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, w stosunku do pozostałych pracowników - po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
1 § 15-19 uchylone przez § 8 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie ustalania kandydatur na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. (Dz.U.57.13.73) z dniem 8 marca 1957 r.