Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.667

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej.
1. 
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:
1)
zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanych dalej "właściwym powiatowym urzędem pracy", albo
2)
wnosi wniosek o dokonanie rejestracji, na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego organu publicznej służby zatrudnienia, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw pracy:
a)
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra, albo
b)
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 i 568).
2. 
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:
1)
zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo
2)
wnosi wniosek o dokonanie rejestracji, na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego organu publicznej służby zatrudnienia, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw pracy:
a)
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy, wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra, albo
b)
na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. 
Osoba, o której mowa w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), przyjeżdżająca do Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej "osobą pobierającą zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa", może być zarejestrowana jako poszukujący pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy.
1. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 5, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy.
2. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 może przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1-6 i 9-22, w sposób określony w ust. 1.
3. 
Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, w sposób określony w ust. 1.
4. 
Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, w sposób określony w ust. 1.
5. 
Po przekazaniu przez osoby, o których mowa w ust. 1-4, wymaganych danych, powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w sposób określony w ust. 1, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.
6. 
W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy osoby, o której mowa w ust. 1-4, w terminie, o którym mowa w ust. 5, zaprzestaje się przetwarzania w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy, danych przekazanych przez tę osobę.
1. 
Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1, w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.
2. 
Po uzyskaniu od osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy.
3. 
Niezwłocznie po uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, właściwy powiatowy urząd pracy wyznacza osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa możliwie najkrótszy termin stawiennictwa, w celu dokonania rejestracji.
4. 
W przypadku gdy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w wojewódzkim urzędzie pracy i przekazania przez nią danych, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.
5. 
W przypadku gdy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stawi się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się tej osoby w powiatowym urzędzie pracy.
1. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
1)
dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość;
2)
odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3)
świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
4)
dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
2. 
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności.
3. 
Do osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 4.
4. 
W zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób powiatowy urząd pracy może sporządzać kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, przedłożonych w postaci dokumentów elektronicznych oraz sporządzać kserokopie i wykonać skan tych dokumentów przedłożonych w postaci papierowej.
5. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
1)
imię (imiona) i nazwisko oraz płeć;
2)
obywatelstwo albo obywatelstwa;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
imiona rodziców;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
nazwisko rodowe;
7)
stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
8)
liczbę dzieci na utrzymaniu, daty ich urodzenia oraz informację o samotnym wychowywaniu dzieci;
9)
adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne dane kontaktowe, jeżeli posiada;
10)
wykształcenie;
11)
ukończone szkoły;
12)
zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje cząstkowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz zawód, w którym osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
13)
poziom znajomości języków obcych;
14)
posiadane uprawnienia zawodowe;
15)
rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16)
okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
17)
okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
18)
inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
19)
sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
20)
kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowana, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy;
21)
fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
22)
numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli posiada, w celu przekazywania przyznanych świadczeń.
6. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 9-22.
7. 
Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa odpowiednio w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy.
8. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 5, zapisywane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy, załącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, wydane w postaci elektronicznej oraz skany tych dokumentów wydanych w postaci papierowej, wskazuje właściwy powiatowy urząd pracy oraz opatruje wniosek:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
podpisem zaufanym, albo
3)
podpisem osobistym.
9. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 9-22, zapisywane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy, wskazuje wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w ust. 8.
10. 
Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4-22, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa odpowiednio w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb i lit. j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy, załącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, wydane w postaci elektronicznej oraz skany tych dokumentów wydanych w postaci papierowej, wskazuje odpowiednio właściwy urząd pracy albo wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w ust. 8.
11. 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może również wyrazić zgodę albo przekazać informację o jej braku na:
1)
udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej, samorządowej lub na ich zlecenie;
2)
przetwarzanie danych osobowych wraz z ich zakresem na podstawie przepisów Unii Europejskiej o sieci EURES.
12. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11, podaje adres poczty elektronicznej.
1. 
Osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy jest zakładana, w postaci elektronicznej, karta rejestracyjna bezrobotnego albo karta rejestracyjna poszukującego pracy, zwana dalej "kartą rejestracyjną".
2. 
Dane zawarte w kartach rejestracyjnych tworzą rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy, który stanowi element rejestru danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5a ustawy.
3. 
Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia.
4. 
Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.
Powiatowy urząd pracy, przed zarejestrowaniem osoby jako bezrobotnej, sprawdza w rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy, czy rejestrująca się osoba nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.
1. 
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:
1)
zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.";

2)
wniosła wniosek o dokonanie rejestracji w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 - po opatrzeniu go i załączonych do wniosku dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu aktualizacji danych dotyczących osoby zawartych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy przez zastąpienie danych nieaktualnych danymi aktualnymi. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, z tym że osoba ta oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, załącza do wniosku o dokonanie rejestracji.
4. 
Bez uszczerbku dla przepisów § 4 przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, z tym że taką osobę rejestruje się jako poszukującego pracy po zapoznaniu się przez nią z obowiązkami wynikającymi z art. 33 ust. 3 ustawy.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz przekazanie wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.
6. 
Powiatowy urząd pracy po dokonaniu rejestracji uzupełnia dane o osobie zarejestrowanej o podstawowy rodzaj działalności ostatniego pracodawcy tej osoby przed rejestracją według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz o datę ukończenia ostatniej szkoły i niezwłocznie przekazuje wszystkie dane do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy.
7. 
Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej:
1)
kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz wydruk danych z karty rejestracyjnej - na wniosek;
2)
informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie - z urzędu.
8. 
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy:
1)
osobiście albo
2)
za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2

- o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
1)
nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2, lub
2)
odmowy przekazania wymaganych danych, lub
3)
odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 1, lub
4)
nieopatrzenia wniosku o dokonanie rejestracji, załączonych do niego dokumentów i oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub
5)
niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5.
1. 
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje o tym zamiarze:
1)
osobiście albo
2)
za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2

- powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.

2. 
Powiatowy urząd pracy wprowadza do karty rejestracyjnej bezrobotnego informację o powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na planowane miejsce zamieszkania bezrobotnego, wyłącza kartę rejestracyjną bezrobotnego z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przesyła do tego urzędu dane dotyczące osoby bezrobotnej zawarte w jej karcie rejestracyjnej w postaci elektronicznej oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
4. 
Powiatowy urząd pracy, właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1, po zgłoszeniu się tej osoby do urzędu zakłada jej kartę rejestracyjną w postaci elektronicznej oraz dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, otrzymane z poprzedniego urzędu pracy, do dokumentacji tej osoby.
5. 
W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 3, powiatowy urząd pracy, który otrzymał kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, informuje powiatowy urząd pracy, z którego je otrzymał, o braku stawiennictwa oraz zwraca do tego urzędu otrzymane kopie dokumentów.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa.
1. 
Bezrobotnego albo poszukującego pracy wyłącza się z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy w przypadku utraty odpowiednio statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, aby nie figurował we wskazanym rejestrze jako odpowiednio osoba ze statusem bezrobotnego albo poszukującego pracy.
2. 
Dane i dokumenty osób wyłączonych z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy są przechowywane na zasadach określonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
1. 
Informację o utracie statusu poszukującego pracy przez osobę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.
2. 
Powiatowy urząd pracy przekazuje do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, na każdy wniosek wojewódzkiego urzędu pracy, informację o okresach pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną, której przyznano zasiłek na podstawie art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wysokości tego zasiłku, datach poszczególnych wypłat, a także informację, czy w okresie posiadania prawa do zasiłku osoba bezrobotna pobierała stypendium, wraz ze wskazaniem okresu pobierania stypendium.
1. 
W związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 osoby, o których mowa w § 3 ust. 1-4, w celu dokonania rejestracji przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 1-4, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy. Do formularza elektronicznego załącza się dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rejestracja w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się bez osobistego stawiennictwa osób, o których mowa w § 3 ust. 1-4, w powiatowym urzędzie pracy, na podstawie:
1)
danych zawartych w przedłożonym formularzu elektronicznym;
2)
dokumentów załączonych do formularza elektronicznego;
3)
danych zawartych w dostępnych rejestrach;
4)
informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. 
Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Przepisu § 8 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.
W przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1-4, które wypełniły wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, bez dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2, rejestracja następuje w trybie, o którym mowa w § 13, z pominięciem obowiązku załączenia tych dokumentów. W przypadku braku możliwości ustalenia statusu lub uprawnień rejestrowanej osoby, osoba ta, na wezwanie powiatowego urzędu pracy, dołącza dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2.
Do ubiegających się o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy i będących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w okresie oczekiwania na termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299), w odniesieniu do zakresu przekazywanych danych stosuje się dotychczasowe przepisy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 164 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).