Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.152 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rejestr zastawów skarbowych zawiera:
1) datę ustanowienia zastawu;
2) informację o podstawie ustanowienia zastawu;
3) dane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
4) dane identyfikujące przedmiot zastawu;
5) wysokość należności zabezpieczonej zastawem;
6) datę wygaśnięcia zastawu.
2.  Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.
§  2. 
1.  Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia.
2.  Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:
1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;
2) wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
§  3.  Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów skarbowych.
§  4.  Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.
§  5.  Wysokość opłaty za wydanie wypisu:
1) z rejestru zastawów skarbowych - wynosi 20 zł;
2) z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - wynosi 50 zł.
§  6.  Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529.

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestało obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

Lp.Data ustanowienia zastawuDane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy: NIP albo numer PESELPrzedmiot zastawuDane identyfikujące przedmiot zastawuWysokość należności zabezpieczonej zastawemPodstawa ustanowienia zastawu*Data wygaśnięcia zastawu

* Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

Lp.Urząd skarbowyData ustanowienia zastawuDane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy: NIP albo numer PESELPrzedmiot zastawuDane identyfikujące przedmiot zastawuWysokość należności zabezpieczonej zastawemPodstawa ustanowienia zastawu*Data wygaśnięcia zastawu

* Należy podać nr decyzji i datę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, z tytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).