Rejestr systemu zapasów interwencyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1814

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zwanego dalej "rejestrem";
2)
dane podlegające wpisowi do rejestru;
3)
dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru;
4)
wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru;
5)
sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1. 
Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym w formie zapisu elektronicznego, umożliwiającego edytowanie i zmianę przechowywanych w nim danych oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.
2. 
Dane zawarte w rejestrze przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie i dostęp osób nieuprawnionych.
§  3. 
Wpis w rejestrze nie może być trwale usunięty, chyba że upłynął okres przechowywania dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu w rejestrze.
§  4. 
System informatyczny rejestru zapewnia identyfikację zmiany danych, jej daty oraz osoby upoważnionej, która ją wprowadziła.
§  5. 
Jeżeli w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywisty błąd, Prezes Agencji jest uprawniony do jego sprostowania.
§  6. 
Rejestr zawiera adnotacje o dokonanych sprostowaniach.
§  7. 
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek producenta lub handlowca lub z urzędu.

Rejestr producentów i handlowców

§  8. 
Rejestr producentów i handlowców składa się z:
1)
działu ogólnego;
2)
działu szczegółowego.
§  9. 
Dział ogólny zawiera wykaz obejmujący producentów i handlowców wpisanych pod kolejnymi numerami rejestrowymi wraz z datą i podstawą dokonania wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru producentów i handlowców.
§  10. 
Dział szczegółowy zawiera:
1)
numer rejestrowy producenta lub handlowca;
2)
datę wpisu do rejestru;
3)
oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące adresu siedziby, adresu zakładu głównego i adresu do doręczeń;
4)
oznaczenie formy prawnej producenta lub handlowca;
5)
określenie:
a)
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
b)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
c)
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
d)
numeru akcyzowego nadanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego,
e)
numeru PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub dla osób nieposiadających numeru PESEL - numeru innego dokumentu tożsamości;
6)
numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z zagranicą, o ile jest wymagana;
7)
datę planowanego podjęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw;
8)
dane dotyczące ilości przywozu ropy naftowej oraz produkcji i przywozu paliw, a także struktury produkcji i przywozu paliw, gromadzone w trybie art. 22 lub 38 ustawy;
9)
dane dotyczące ilości ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dane o ich strukturze, gromadzone w trybie art. 22 lub 38 ustawy;
10)
dane dotyczące ilości zapasów ropy naftowej lub paliw, do których utworzenia i utrzymywania producent lub handlowiec jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym;
11)
dane dotyczące umów zawartych przez producenta lub handlowca na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 11a ust. 5 i ust. 13 ustawy;
12)
datę zmiany wpisu i adnotację o podstawie zmiany;
13)
datę wykreślenia z rejestru producentów i handlowców oraz adnotację o podstawie wykreślenia.
§  11. 
1. 
Dokumentem będącym podstawą do dokonania wpisu do rejestru na wniosek producenta lub handlowca jest wniosek o wpis do rejestru.
2. 
Dokumentami będącymi podstawą do dokonania wpisu z urzędu są odpowiednie dokumenty potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw, w szczególności dokumenty otrzymane od organów celnych.
§  12. 
1. 
Dokumentami będącymi podstawą do wykreślenia wpisu do rejestru na wniosek producenta lub handlowca są:
1)
wniosek producenta lub handlowca o wykreślenie wpisu w rejestrze;
2)
kopia decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub informacja o wygaśnięciu takiego zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;
3)
kopia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o cofnięciu koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;
4)
kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości producenta lub handlowca w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.
2. 
Dokumentami będącymi podstawą do wykreślenia wpisu do rejestru z urzędu są:
1)
kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy;
2)
kopia każdego dokumentu potwierdzającego trwałe zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania, lub przywozu ropy naftowej lub paliw pozyskanego od innych organów lub producenta, lub handlowca;
3)
kopia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o cofnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami lub inny dokument wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawierający informację o jej cofnięciu albo wygaśnięciu w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 3 ustawy.
§  13. 
1. 
Wpisu dokonuje się pod kolejnym numerem rejestrowym z dniem wydania decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru.
2. 
W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru nadany numer rejestrowy nie może być powtórnie wykorzystany.
§  14. 
Dokumentami będącymi podstawą do dokonania zmian w rejestrze są uzasadniony wniosek producenta lub handlowca oraz dokumenty potwierdzające uzasadnienie dokonania zmian.

Rejestr zapasów interwencyjnych

§  15. 
Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera:
1)
dane dotyczące ilości oraz postaci, w jakich są utrzymywane zapasy obowiązkowe i handlowe ropy naftowej lub paliw w danym roku kalendarzowym, według kategorii określonych w pkt 3.1 akapit pierwszy załącznika C do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1099/2008", z podziałem na miesiące i poszczególnych producentów lub handlowców;
2)
dane dotyczące ilości oraz postaci, w jakich są utrzymywane zapasy agencyjne ropy naftowej lub paliw w danym roku kalendarzowym, według kategorii określonych w pkt 3.1 akapit pierwszy załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008, z podziałem na miesiące;
3)
dane dotyczące ilości oraz postaci, w jakich są utrzymywane zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw w danym roku kalendarzowym według kategorii określonych w pkt 3.1 akapit pierwszy załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 1099/2008, z podziałem na miesiące;
4)
dane dotyczące miejsca lub miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych z podziałem na poszczególnych producentów lub handlowców oraz Agencję;
5)
dane dotyczące właściciela zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw i zapasów agencyjnych, w tym:
a)
oznaczenie właściciela oraz dane dotyczące adresu siedziby, adresu zakładu głównego, adresu do doręczeń oraz adresu magazynu, w którym są przechowywane zapasy interwencyjne,
b)
oznaczenie formy prawnej właściciela

- w przypadku tworzenia zapasów obowiązkowych na podstawie art. 11 ust. 1 lub art. 11a ust. 5 i ust. 13 ustawy lub zapasów agencyjnych na podstawie art. 21d ust. 2 ustawy.

§  16. 
Dokumentami będącymi podstawą dokonywania wpisów w rejestrze zapasów interwencyjnych są informacje przekazywane zgodnie z art. 22 lub art. 38 ustawy, umowy, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub art. 11a ust. 5 i ust. 13, lub art. 21d ust. 2 ustawy, oraz inne dokumenty zawierające informacje, o których mowa w § 15.

Rejestr zapasów specjalnych

§  17. 
Rejestr zapasów specjalnych składa się z:
1)
rejestru zapasów specjalnych, który zawiera:
a)
dane dotyczące ilości zapasów specjalnych,
b)
dane dotyczące produktów naftowych, w których utrzymywane są zapasy specjalne,
c)
dane dotyczące miejsca lub miejsc magazynowania zapasów specjalnych,
d)
wskazanie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy;
2)
rejestru zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), który zawiera:
a)
oznaczenie państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których są utrzymywane zapasy specjalne,
b)
dane dotyczące ilości tych zapasów,
c)
dane dotyczące produktów naftowych, w których utrzymywane są te zapasy,
d)
dane dotyczące miejsca lub miejsc magazynowania tych zapasów,
e)
wskazanie decyzji organu właściwego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierającej zgodę tego organu na utrzymywanie zapasów na rzecz państwa członkowskiego.
§  18. 
Dokumentem będącym podstawą do dokonania wpisu w rejestrze zapasów specjalnych jest:
1)
decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki o nadaniu paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych statusu zapasów specjalnych lub
2)
decyzja organu właściwego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierająca zgodę tego organu na utrzymywanie zapasów na rzecz państwa członkowskiego.

Wzory wniosków

§  19. 
Wzór wniosku o:
1)
dokonanie wpisu lub dokonanie zmiany wpisu do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykreślenie z rejestru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Przekazywanie informacji

§  20. 
Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1 ustawy, są przekazywane Prezesowi Agencji w formie:
1)
pisemnej lub
2)
dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub
3)
przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku informacje powinny być przesłane także w jednej z form określonych w pkt 1 i pkt 2.

Przepis końcowy

§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 2

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. (poz. 1814)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

................................

(miejscowość, data)

WNIOSEK

o dokonanie wpisu lub dokonanie zmiany wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

1. Imię, nazwisko i nazwa lub firma: ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Forma prawna: ..............................................................................................................................

(wraz z numerem KRS, o ile dotyczy spółki)

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): .......................................................................................

4. Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej (REGON): ...................................................................................................................

5. Rodzaj, data i numer uzyskanej koncesji (o ile jest wymagana): .................................................

.......................................................................................................................................................

6. Numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub numer

dokumentu tożsamości (w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL)

.......................................................................................................................................................

7. Numer akcyzowy (o ile taki posiada): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Siedziba i adres producenta lub handlowca: .................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

9. Adres zakładu głównego producenta lub handlowca: ..................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

10. Adres do doręczeń1): .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej)

______________________

1) Wypełnić wówczas, gdy adres jest inny niż siedziba producenta lub handlowca.

11. Adres do doręczeń osoby odpowiedzialnej za sporządzanie sprawozdań dotyczących

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw: .....................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej)

12. Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wymienić przedmiot lub przedmioty działalności gospodarczej, stosownie do art. 2 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - Dz. U. z 2014 r. poz. 1695)

13. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ...............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wpisać planowaną datę rozpoczęcia produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw objętych obowiązkiem

tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw)

14. Dane dotyczące ilości przywozu ropy naftowej oraz produkcji i przywozu paliw, a także

struktury produkcji i przywozu paliw wraz z podaniem kodów CN, o których mowa

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego

wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów

interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty

zapasowej (Dz. U. poz. 1806):

Produkt/SurowiecKod CNIlość

15. Dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych

do utworzenia i utrzymywania w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wraz podaniem kodów CN, o których mowa

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego

wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów

interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty

zapasowej:

Produkt/SurowiecKod CNIlość

16. Miejsce magazynowania zapasów lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(pełna nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu,

miejsce lub miejsca magazynowania zapasów oraz tytuł prawny do powierzchni magazynowej: własność, dzierżawa, wynajem,

usługa magazynowania, usługa biletowa)

................................................................................................

(podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji2))

______________________

2) W przypadku wniosku przekazanego drogą elektroniczną bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za

pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

................................

(miejscowość, data)

WNIOSEK

o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

1. Imię, nazwisko i nazwa lub firma: ............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Forma prawna: ...........................................................................................................................

(wraz z numerem KRS w przypadku spółki)

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ...................................................................................

4. Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej (REGON): ................................................................................................................

5. Numer nadany przez organ prowadzący rejestr: .......................................................................

6. Siedziba i adres producenta lub handlowca: .............................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

7. Adres do doręczeń: ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej)

Wnoszę o:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Załączniki1):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................

(podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji2))

_________________________

1) Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń

na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) do wniosku należy dołączyć dokumenty lub inne dowody

potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru.

2) W przypadku wniosku przekazanego drogą elektroniczną bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za

pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).
2 Rozporządzenie niniejsze było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81, poz. 548), które zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 900) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.