Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.25.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 10 marca 1921 r.
w przedmiocie rejestru spółdzielni.

Na podstawie art. 9 i 120 ustawy z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach (Dz. Ust № 111 poz. 733) zarządza się co następuje:
§  1. Czynności, dotyczących rejestrowania spółdzielni, dokonywają sądy przeznaczone do prowadzenia rejestru handlowego.
§  2. Sądem właściwym dla spółdzielni lub jej oddziału jest sąd rejestrowy, w którego okręgu znajduje się siedziba spółdzielni lub oddziału.
§  3. W przedmiocie postępowania oraz sposobu prowadzenia rejestru stosuje się obowiązujące przepisy, dotyczące rejestru handlowego, o ile nie są sprzeczne z ustawą o spółdzielniach lub rozporządzeniem niniejszem.
§  4. Dla każdej spółdzielni będą prowadzone osobne akta. O dokonaniu wpisów czyni się wzmiankę w aktach spółdzielni.
§  5. Rejestr spółdzielni, jak również pisma i dokumenty, do niego składane, są dostępne do przeglądania dla wszystkich w godzinach, przez sąd wyznaczonych.

W przedmiocie przeglądania innych aktów rejestrowych obowiązują przepisy ogólne.

§  6. Pismo, przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni, wyznacza Rada Spółdzielcza, ogłaszając swą decyzję w gazecie urzędowej i zawiadamiając o niej sądy rejestrowe.
§  7. O ile ustawa nie stanowi inaczej, sędzia rejestrowy zarządza ogłoszenie jednocześnie z dokonaniem wpisu; ogłoszenie winno być dokonane raz jeden.

Administracje pism, do ogłoszeń przeznaczonych, obowiązane są przesyłać właściwemu sądowi rejestrowemu po jednym egzemplarzu każdego numeru, zawierającego ogłoszenie przez sąd zarządzone. Numer pisma dołączony będzie do aktów danej spółdzielni.

§  8. Ogłoszenia powinny być ujęte zwięźle i zawierać oznaczenie sądu rejestrowego, numer rejestru spółdzielni, datę zarejestrowania oraz całkowitą treść wpisu, z opuszczeniem jednak w druku podpisu sędziego lub sekretarza, napisów nad rubrykami, numeru aktów i odsyłaczy do rejestru.
§  9. O dokonanym wpisie do rejestru sąd zawiadamia zgłaszającego na formularzu, wypełnionym przez kancelarję sądową.

Zawiadomienia o odmowie dokonania wpisu winny być motywowane.

O wysłaniu zawiadomienia zaznaczyć należy w aktach przy postanowieniu sędziego.

§  10. Zgłoszenia do rejestru spółdzielni dokonywają się, prócz zgłoszenia statutu (art. 5 ustawy) i zmian w statucie (art. 71 ustawy) przez zaprotokułowanie zgłoszenia lub przez podanie, podpisane przez zarząd spółdzielni w formie wierzytelnej. Pełnomocnictwo powinno być uwierzytelnione.

Jeżeli jednak zgłoszenie lub pełnomocnictwo zawiera firmę spółdzielni z podpisem osób, których podpisy w formie wierzytelnej znajdują się już w aktach spółdzielni, uwierzytelnienia można zaniechać.

Uwierzytelnienie podpisów może być dokonane również przez urząd gminny.

§  11. Rejestr spółdzielni zawiera 9 rubryk (obacz wzór). Do poszczególnych rubryk wciąga się następujące dane:

do pierwszej-numer kolejny wpisów;

do drugiej-firmę spółdzielni, siedzibę, oznaczenie rodzaju i zakresu odpowiedzialności oraz, w rejestrze zakładu głównego - wzmianki o oddziałach, w rejestrze zaś oddziału - wzmiankę o zakładzie głównym;

do trzeciej-przedmiot przedsiębiorstwa oraz ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami, o ile je statut zawiera;

do czwartej - wysokość udziału, wpłat na udział i czas ich dokonywania;

do piątej-imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów;

do szóstej a) czas trwania spółdzielni, o ile określony został w statucie,

b) pismo przeznaczone do ogłoszeń,
c) rok obrachunkowy, jeżeli się różni od kalendarzowego,
d) liczbę członków zarządu, oraz, jeśli zarząd nie jest jednoosobowy, liczbę, ich podpisów, wymaganą na aktach spółdzielni,
e) ograniczenia uprawnień zarządu,
f) postanowienia o zastępcach, g) przepisy o likwidacji;

wpisy wciągane do rubryki 6-tej powinny być oznaczane właściwemi literami;

do siódmej rozwiązanie (likwidacje.), unieważnienie, upadłość;

do ósmej-numer i stronicę aktów, zawierającą decyzję sędziego oraz datę wpisów i podpis sekretarza; do dziewiątej-uwagi.

§  12. Każda spółdzielnia otrzymuje w rejestrze kolejny numer bieżący. Dla wpisów jej przeznacza się conajmniej dwie przyległe stronice rejestru.
§  13. Wpisy, wciągane pod każdym numerem rejestru, będą miały oddzielną numerację kolejną. Równoczesne wpisy należy wciągać pod jednym numerem kolejnym.

Każdy kolejny numer wpisów winien być oddzielony od następnych linją poprzeczną, przez obie stronice.

§  14. Każdy wpis winien zawierać, oprócz daty wciągnięcia i podpisu sekretarza, stronicę aktów, na której znajduje się postanowienie sędziego rejestrowego.
§  15. Zmiany lub wykreślenia wpisów winny być umieszczane w tej rubryce, w której się wpis znajduje. Wpisy lub części ich pozbawione znaczenia należy podkreślić czerwonem atramentem.

Gdy wpis lub wykreślenie następuje z urzędu lub z mocy wyroku sądowego, należy o tem zaznaczyć w rubryce uwag.

§  16. W przedmiocie opłat pozostają w mocy przepisy, obowiązujące w poszczególnych dzielnicach, w szczególności w b. dzielnicy pruskiej § 11 obwieszczenia Rady Związkowej z dn. 1 lipca 1899, (Dz. Ust. Rzeszy Na 347).
§  17. Do chwili zarejestrowania zmian statutu w myśl art. 117 ustawy zrzeszenia, tym przepisem objęte, korzystać będą z rejestru, prowadzonego podług przepisów dotychczasowych.
§  18. Na ziemiach b. dzielnicy pruskiej sądy rejestrowe zamkną od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego rejestry członków spółdzielni, na mocy przepisów dotychczasowych prowadzone, i będą je nadal przechowywały.

Zarządy spółdzielni będą prowadziły rejestry członków w myśl przepisów dotychczasowych aż do wydania instrukcji w tym przedmiocie przez Radę Spółdzielczą (art. 17 i 30 ustawy).

Wzór do rozporządzenia o rejestrze spółdzielni (§ 11).

№ spółdzielni

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Numer kolejny wpisu.Firma spółdzielni, siedziba, rodzaj i zakres odpowiedzialności Oddziały.Przedmiot przedsiębiorstwa, ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami.Wysokość udziału, wpłat na udział i czas ich dokonywania.imiona i nazwiska członków zarządu i zastępców.

Likwidatorowie.

a) czas trwania spółdzielni,

b) pismo przeznaczone do ogłoszeń,

c) rok obrachunkowy,

d) liczba członków zarządu i forma ich oświadczeń w imieniu spółdz.,

e) ograniczenia uprawnień zarządu,

f) postanowienia o zastępcach,

g) przepisy o likwidacji.

Rozwiązanie (likwidacja). Unieważnienie. Upadłość.Numer i stronica aktów. Data wpisów. Podpis sekretarza.Uwagi