Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495) zarządza się co następuje:
Powołane w rozporządzeniu niniejszem artykuły odnoszą się do ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495).
Czynności sądu rejestrowego, przewidzianych w ustawie o spółdzielniach, dokonywa sąd, który prowadzi rejestr handlowy.
Do prowadzenia rejestru spółdzielni, jawności rejestru oraz postępowania w sprawach rejestrowych stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze handlowym, jeżeli ustawa o spółdzielniach lub rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej.
Do wydawania oświadczeń, stwierdzających, że celowość założenia spółdzielni oraz jej zamierzenia gospodarcze, ujawnione w statucie, nie nasuwają zastrzeżeń (art. 5 ustęp 2), są upoważnione: Rada Spółdzielcza w stosunku do wszystkich spółdzielni oraz związki rewizyjne w stosunku do tych grup spółdzielni, które podlegają ich rewizji.

Wykaz związków rewizyjnych wraz z oznaczeniem zakresu ich uprawnień przesyła Przewodniczący Rady Spółdzielczej sądom rejestrowym.

Zgłoszenia do rejestru powinny być dokonywane osobiście w sądzie, bądź też podawane na piśmie. W ostatnim przypadku podpisy osób zgłaszających powinny być uwierzytelnione notarjalnie lub przez władzę gminną, chyba że wzory tych podpisów znajdują się już w sądzie rejestrowym.

Pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia powinny być w ten sam sposób uwierzytelnione. Jeżeli pełnomocnikiem jest adwokat, stosuje się art. 89 kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz pism, przeznaczonych do ogłoszeń spółdzielni (art. 10), ogłasza Przewodniczący Rady Spółdzielczej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu, przesyłając jednocześnie odpisy wykazu sądom rejestrowym.
Rejestr spółdzielni składa się z 9 rubryk (wzór).

Do poszczególnych rubryk wpisuje się następujące dane:

1)
do pierwszej - numer kolejny wpisów;
2)
do drugiej - firmę, siedzibę, oznaczenie rodzaju i zakresu odpowiedzialności członków oraz wzmiankę o oddziałach, a przy wpisie, dotyczącym oddziału, również wzmiankę o zakładzie głównym;
3)
do trzeciej - przedmiot przedsiębiorstwa oraz ograniczenia, dotyczące zawierania umów z nieczłonkami, jeżeli statut je przewiduje;
4)
do czwartej - wysokość udziału, wpłat na udział oraz czas ich dokonywania;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów; imię i nazwisko zarządcy masy upadłości; imię i nazwisko nadzorcy sądowego lub zarządcy z ramienia wierzycieli oraz zarządcy ugodowego i tych osób, które zostały upoważnione do wykonywania poszczególnych czynności, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
6)
do szóstej -
a)
czas trwania spółdzielni, jeżeli jest ograniczony;
b)
pismo przeznaczone do ogłoszeń;
c)
rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego;
d)
liczbę członków zarządu lub likwidatorów oraz sposób reprezentowania przez nich spółdzielni;
e)
ograniczenie uprawnień zarządu;
f)
postanowienia o zastępcach;
g)
przepisy o likwidacji,

przyczem wpisy w tej rubryce powinny być oznaczone właściwemi literami;

7)
do siódmej - rozwiązanie (likwidacje), uchwałę o przywróceniu działalności (art. 75 ustęp 3), połączenie spółdzielni, upadłość, odroczenie wypłat, postępowanie układowe (ugodowe);
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której znajduje się postanowienie sędziego, datę wpisu i podpis sekretarza;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Sąd rejestrowy przesyła bezpłatnie Radzie Spółdzielczej zawiadomienie o wpisach, dotyczących:
1)
zarejestrowania statutu spółdzielni i wszelkich jego zmian, dołączając odpisy statutu (art. 5 ustęp 4 i art. 71 ustęp 2);
2)
rozwiązania spółdzielni (art. 76 ustęp 3);
3)
wykreślenia spółdzielni z rejestru (art. 83 ustep 1);
4)
połączenia spółdzielni (art. 110 ustęp 4).

Na piśmienne żądanie Rady Spółdzielczej sąd rejestrowy obowiązany jest przesłać bezpłatnie zawiadomienie także o innych wpisach, dotyczących spółdzielni.

Pozostają w mocy dotychczas obowiązujące przepisy o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Osoby, uprawnione do reprezentowania spółdzielni, zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, są obowiązane do dnia 31 grudnia 1934 r. zgłosić celem wpisania do rejestru pismo, przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni, jeżeli dotychczasowe pismo nie odpowiada przepisom art. 10.

W razie niespełnienia tego obowiązku sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad, wskazanych w art. 17 kodeksu handlowego.

Ksiąg rejestrowych, sporządzonych według wzorów dotychczasowych, należy używać nadal aż do wyczerpania zapasów.
Minister Sprawiedliwości wyda szczegółową instrukcję, dotyczącą biurowości i prowadzenia akt w sprawach rejestrowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie rejestru spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 138).

ZAŁĄCZNIK 

Nr. spółdzielni..........
123456789
Nr. kolejny wpisuFirma spółdzielni, siedziba, rodzaj i zakres odpowiedzialności członków. OddziałyPrzedmiot przedsiębiorstwa Ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkamiWysokość udziału, wpłat na udział i czas ich dokonywaniaImiona i nazwiska członków zarządu i zastępców. Likwidatorzy. Zarządca masy upadłości, nadzorca sądowy, zarządca z ramienia wierzyciela, zarządca ugodowya) czas trwania spółdzielni

b) pismo przeznaczone do ogłoszeń

c) rok obrachunkowy

d) liczba członków zarządu lub likwidatorów oraz sposób reprezentowania

e) ograniczenie uprawnień zarządu

f) postanowienia o zastępcach

g) przepisy o likwidacji

Rozwiązanie (Likwidacja)

Uchwała o przywróceniu działalności

Połączenie

Upadłość

Odroczenie wypłat

Postępowanie układowe

Numer i stronica akt

Data wpisu Podpis sekretarza

Uwagi