§ 7. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.
§  7.
Dział III składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - nazwę i siedzibę centrali; datę i numer Monitora Polskiego, w którym ogłoszono zarządzenie ministra o powołaniu centrali;
3)
do trzeciej - przedmiot przedsiębiorstwa centrali oraz przewidziane w statucie ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami;
4)
do czwartej - oznaczenie kapitału zakładowego centrali;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, ich zastępców oraz sposób reprezentowania przez nich centrali; ograniczenia uprawnień zarządu; imiona i nazwiska likwidatorów, sposób reprezentowania przez nich centrali oraz ograniczenia uprawnień likwidatorów; imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd; imię i nazwisko syndyka upadłości;
6)
do szóstej - czas trwania centrali, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego;
7)
do siódmej - rozwiązanie centrali; połączenie; zbycie przedsiębiorstwa i wskazanie nabywcy; postępowanie układowe i ograniczenia wynikające z układu; upadłość;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której znajduje się postanowienie sądu, datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.