Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 listopada 1950 r.
o rejestrze spółdzielni.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) i art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200) zarządza się, co następuje:
Rejestr spółdzielni służy do dokonywania wpisów przez prawo przewidzianych.
Rejestr spółdzielni prowadzi sąd powiatowy, w którego okręgu znajduje się siedziba spółdzielni.
Do postępowania w sprawach rejestrowych spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze handlowym, o ile przepisy rozporządzenia niniejszego nie stanowią inaczej.
Rejestr spółdzielni składa się z trzech działów, prowadzonych w oddzielnych księgach według wzorów załączonych do rozporządzenia.

Do działu I wpisuje się spółdzielnie, do działu II - centrale spółdzielni, do działu III - centrale spółdzielczo-państwowe.

Dział I składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - nazwę i siedzibę spółdzielni;
3)
do trzeciej - przedmiot przedsiębiorstwa oraz przewidziane w statucie ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami;
4)
do czwartej - rodzaj i wysokość udziałów oraz sposób ich wnoszenia;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, ich zastępców oraz sposób reprezentowania przez nich spółdzielni; ograniczenia uprawnień zarządu; imiona i nazwiska likwidatorów, sposób reprezentowania przez nich spółdzielni oraz ograniczenia uprawnień likwidatorów; imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd; imię i nazwisko syndyka upadłości;
6)
do szóstej - czas trwania spółdzielni, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego;
7)
do siódmej - rozwiązanie spółdzielni; uchwałę o przywróceniu jej działalności; połączenie spółdzielni; zbycie przedsiębiorstwa spółdzielni i wskazanie nabywcy; postępowanie układowe i ograniczenia wynikające z układu; upadłość;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której znajduje się postanowienie sądu; datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Dział II składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - nazwę i siedzibę centrali; określenie typu zrzeszonych spółdzielni;
3)
do trzeciej - zakres działania centrali;
4)
do czwartej - wysokość udziałów i sposób ich wnoszenia;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, ich zastępców oraz sposób reprezentowania przez nich centrali; ograniczenia uprawnień zarządu; imiona i nazwiska likwidatorów, sposób reprezentowania przez nich centrali spółdzielni oraz ograniczenia uprawnień likwidatorów; imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd; imię i nazwisko syndyka upadłości;
6)
do szóstej - czas trwania centrali, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego;
7)
do siódmej - rozwiązanie; połączenie centrali spółdzielni; zbycie przedsiębiorstwa centrali i wskazanie nabywcy;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której znajduje się postanowienie sądu; datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Dział III składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - nazwę i siedzibę centrali; datę i numer Monitora Polskiego, w którym ogłoszono zarządzenie ministra o powołaniu centrali;
3)
do trzeciej - przedmiot przedsiębiorstwa centrali oraz przewidziane w statucie ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami;
4)
do czwartej - oznaczenie kapitału zakładowego centrali;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, ich zastępców oraz sposób reprezentowania przez nich centrali; ograniczenia uprawnień zarządu; imiona i nazwiska likwidatorów, sposób reprezentowania przez nich centrali oraz ograniczenia uprawnień likwidatorów; imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd; imię i nazwisko syndyka upadłości;
6)
do szóstej - czas trwania centrali, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego;
7)
do siódmej - rozwiązanie centrali; połączenie; zbycie przedsiębiorstwa i wskazanie nabywcy; postępowanie układowe i ograniczenia wynikające z układu; upadłość;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której znajduje się postanowienie sądu, datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Wpisy do rejestru spółdzielni nie podlegają ogłoszeniu przez sąd rejestrowy z wyjątkiem wpisu o przywróceniu działalności spółdzielni.
Sąd rejestrowy przesyła bezpłatnie Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu zawiadomienia o wpisach dotyczących zarejestrowania spółdzielni i centrali spółdzielni dołączając do zawiadomienia odpis zgłoszonego statutu i każdej jego zmiany oraz zawiadomienia o wpisach dotyczących rozwiązania, wykreślenia z rejestru i połączenia spółdzielni oraz central spółdzielni.
Spółdzielnie, centrale spółdzielni i centrale spółdzielczo-państwowe wolne są od obowiązku przedstawiania sądowi rejestrowemu inwentarzy i bilansów.
Dotychczasowe księgi rejestru spółdzielni prowadzi się nadal z odpowiednim dostosowaniem nazw poszczególnych rubryk do przepisów rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. o rejestrze spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 37) traci moc.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1951 r.

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik do § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1950 r. (poz. 494)

DZIAŁ I.

Nr kolejny wpisu.NAZWA i SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI.Przedmiot przedsiębiorstwa.

Ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami.

Rodzaj i wysokość udziałów.

Sposób ich wnoszenia.

Imiona i nazwiska członków zarządu, ich zastępców. Sposób reprezentowania przez nich spółdzielni. Ograniczenia uprawnień zarządu. Imiona i nazwiska likwidatorów. Sposób reprezentowania przez nich spółdzielni. Ograniczenia uprawnień likwidatorów. Imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd. Imię i nazwisko syndyka upadłości.Czas trwania spółdzielni.

Rok obrachunkowy.

Rozwiązanie spółdzielni. Uchwała o przywróceniu działalności. Połączenie spółdzielni. Zbycie przedsiębiorstwa spółdzielni i wskazanie nabywcy. Postępowanie układowe i ograniczenia wynikające z układu. Upadłość.Numer i stronica akt rejestrowych.

Data wpisu.

Podpis sekretarza sądowego.

Uwagi.
123456789

Załącznik do § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1950 r. (poz. 494)

DZIAŁ II.

Nr kolejny wpisu.Nazwa i siedziba centrali. Określenie typu zrzeszonych spółdzielni.Zakres działania centrali.Wysokość udziałów.

Sposób ich wnoszenia.

Imiona i nazwiska członków zarządu i ich zastępców. Sposób reprezentowania przez nich centrali spółdzielni. Ograniczenia uprawnień zarządu. Imiona i nazwiska likwidatorów. Sposób reprezentowania przez nich centrali spółdzielni. Ograniczenia uprawnień likwidatorów.

Imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd.

Imię i nazwisko syndyka upadłości.

Czas trwania centrali spółdzielni.

Rok obrachunkowy.

Rozwiązanie.

Połączenie centrali spółdzielni.

Zbycie przedsiębiorstwa centrali i wskazanie nabywcy.

Numer i stronica akt rejestrowych.

Data wpisu.

Podpis sekretarza sądowego.

Uwagi.
123456789

Załącznik do § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1950 r. (poz. 494)

DZIAŁ III.

Nr kolejny wpisu.Nazwa i siedziba centrali spółdzielczo-państw. Data i numer Monitora Polskiego, w którym ogłoszono zarządzenie ministra o powołaniu centrali.Przedmiot przedsiębiorstwa. Przewidziane w statucie ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami.Oznaczenie kapitału zakładowego centrali.Imiona i nazwiska członków zarządu oraz ich zastępców. Sposób reprezentowania przez nich centrali. Ograniczenia uprawnień zarządu. Imiona i nazwiska likwidatorów. Sposób reprezentowania przez nich centrali. Ograniczenia uprawnień likwidatorów. Imię i nazwisko nadzorcy sądowego z podaniem, czy i w jakich granicach przekazano mu zarząd. Imię i nazwisko syndyka upadłości.Czas trwania centrali spółdzielczo-państwowej. Rok obrachunkowy.Rozwiązanie centrali spółdzielczo-państwowej. Połączenie. Zbycie przedsiębiorstwa i wskazanie nabywcy. Postępowanie układowe i ograniczenia wynikające z układu. Upadłość.Numer i stronica akt rejestrowych. Data wpisu. Podpis sekretarza sądowego.Uwagi.
123456789