Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 stycznia 1949 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze spółdzielni.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 55, poz. 495, z 1945 r. Nr 34, poz. 205 i z 1947 r. Nr 66, poz. 401), art. 45 ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 199) i art. 7 i 18 ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200) zarządza się, co następuje:
Rejestr spółdzielni służy do dokonywania wpisów, przewidzianych w ustawach o spółdzielniach, o Centralnym Związku Spółdzielczym i o centralach spółdzielni oraz o centralach spółdzielczo-państwowych.
Rejestr spółdzielni prowadzi sąd rejestrowy, powołany do prowadzenia rejestru handlowego, w trybie postępowania oraz według zasady jawności i innych zasad, przewidzianych dla prowadzenia rejestru handlowego, o ile przepisy ustawowe o spółdzielniach lub rozporządzenie niniejsze nie stanowią inaczej.
Rejestr spółdzielni składa się z trzech działów, prowadzonych w oddzielnych księgach według wzorów, załączonych do niniejszego rozporządzenia.

Do działu I wpisuje się spółdzielnie, do działu II centrale spółdzielni, utworzone na podstawie ustawy o Centralnym Związku Spółdzielczym i o centralach spółdzielni, do działu III centrale spółdzielczo-państwowe.

Dział I składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - firmę i siedzibę; rodzaj i zakres odpowiedzialności członków; oddziały spółdzielni, a przy wpisie oddziału wzmiankę o zakładzie głównym;
3)
do trzeciej - przedmiot przedsiębiorstwa oraz przewidziane w statucie ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami;
4)
do czwartej - wysokość udziału i wpłat na udział oraz czas ich dokonywania;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów oraz sposób reprezentowania przez nich spółdzielni; ewentualne ograniczenia uprawnień zarządu; imię i nazwisko zarządcy masy upadłości; imię i nazwisko nadzorcy sądowego i tych osób, które zostały upoważnione do wykonywania poszczególnych czynności, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
6)
do szóstej - czas trwania spółdzielni, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego; przepisy o likwidacji;
7)
do siódmej - rozwiązanie (likwidację); uchwałę o przywróceniu działalności (art. 75 ust. 3 ustawy o spółdzielniach); połączenie spółdzielni; upadłość, odroczenie wypłat, postępowanie układowe;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której wpisano postanowienie sędziego, datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Dział II składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - firmę i siedzibę; określenie rodzaju członków, jakich centrala zrzesza; rodzaj i zakres odpowiedzialności członków; oddziały centrali, a przy wpisie oddziału wzmiankę o centrali;
3)
do trzeciej - zakres działania centrali;
4)
do czwartej - wysokość udziału i wpłat na udział oraz czas ich dokonywania;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów oraz sposób reprezentowania przez nich centrali spółdzielni; ewentualne ograniczenia uprawnień zarządu; wskazanie członka zarządu, pełniącego funkcję kierownika wydziału rewizyjnego, zatwierdzonego przez Centralny Związek Spółdzielczy; imię i nazwisko zarządcy masy upadłości; imię i nazwisko nadzorcy sądowego i tych osób, które zostały upoważnione do wykonywania poszczególnych czynności, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
6)
do szóstej - czas trwania centrali, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego; przepisy o likwidacji;
7)
do siódmej - rozwiązanie (likwidację); uchwałę o przywróceniu działalności (art. 75 ust. 3 ustawy o spółdzielniach); połączenie central spółdzielni; upadłość, odroczenie wypłat, postępowanie układowe (ugodowe);
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której wpisano postanowienie sędziego, datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Dział III składa się z 9 rubryk, do których wpisuje się następujące dane:
1)
do pierwszej - kolejny numer wpisu;
2)
do drugiej - firmę i siedzibę, określenie rodzaju członków, uczestniczących w centrali; oddziały centrali, a przy wpisie oddziału wzmiankę o centrali;
3)
do trzeciej - zakres działania centrali;
4)
do czwartej - majątek nieruchomy oraz wysokość wkładów pieniężnych i rzeczowych Skarbu Państwa w centrali;
5)
do piątej - imiona i nazwiska członków zarządu; wskazanie członka zarządu, pełniącego funkcję kierownika wydziału rewizyjnego, zatwierdzonego przez Centralny Związek Spółdzielczy;
6)
do szóstej - czas trwania centrali, jeżeli jest ograniczony; rok obrachunkowy, jeżeli różni się od roku kalendarzowego; przepisy o likwidacji;
7)
do siódmej - rozwiązanie (likwidację); połączenie central spółdzielczo-państwowych;
8)
do ósmej - numer akt rejestrowych i stronicę, na której wpisano postanowienie sędziego, datę wpisu i podpis sekretarza sądowego;
9)
do dziewiątej - uwagi.
Wpisy w rejestrze spółdzielni, podlegające w myśl obowiązujących przepisów prawnych ogłoszeniu w pismach, ogłasza się w Monitorze Spółdzielczym, a odnośnie central spółdzielczo- państwowych nadto w Monitorze Polskim.
Sąd rejestrowy przesyła bezpłatnie Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu zawiadomienie o wpisach dotyczących: rejestrowania spółdzielni i centrali spółdzielni, dołączając do zawiadomienia odpis zgłoszonego statutu, każdej zmiany zgłoszonego statutu, rozwiązania i wykreślenia z rejestru oraz połączenia spółdzielni i centrali spółdzielni.
Centrale spółdzielni i centrale spółdzielczo-państwowe są wolne od wszelkich opłat w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dotychczasowy rejestr spółdzielni należy nadal prowadzić jako dział I rejestru spółdzielni. Wszystkie centrale spółdzielni, utworzone na podstawie ustawy o Centralnym Związku Spółdzielczym i o centralach spółdzielni, wpisane w księgach dotychczasowego rejestru spółdzielni, należy przenieść do działu II rejestru spółdzielni.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 504).

ZAŁĄCZNIK 

DZIAŁ I.
Nr kolejny wpisu.Firma spółdzielni, siedziba.

Rodzaj i zakres odpowiedzialności członków.

Oddziały.

Przedmiot przedsiębiorstwa. Ograniczenia co do zawierania umów z nieczłonkami.Wysokość udziału, wpłat na udział i czas ich dokonywania.Imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów. Sposób reprezentowania przez nich spółdzielni.

Ograniczenia ich uprawnień.

Zarządca masy upadłości, nadzorca sądowy.

Czas trwania spółdzielni.

Rok obrachunkowy.

Przepisy o likwidacji.

Rozwiązanie (likwidacja). Uchwała o przywróceniu działalności.

Połączenie.

Upadłość. Odroczenie wypłat.

Postępowanie układowe.

Numer i stronica akt rejestrowych.

Data wpisu.

Podpis sekretarza sądowego.

Uwagi.
123456789

DZIAŁ II.

Nr kolejny wpisu.Firma centrali spółdzielni, siedziba.

Rodzaj członków, rodzaj i zakres ich odpowiedzialności.

Oddziały centrali spółdzielni.

Zakres działania.Wysokość udziału, wpłat na udział oraz czas ich dokonywania.Imiona i nazwiska członków zarządu, zastępców i likwidatorów.

Sposób reprezentowania przez nich centrali spółdzielni. Ograniczenia ich uprawnień.

Członek zarządu pełniący funkcję kierownika wydziału rewizyjnego. Zarządca masy upadłości, nadzorca sądowy.

Czas trwania centrali spółdzielni.

Rok obrachunkowy.

Przepisy o likwidacji.

Rozwiązanie (likwidacja).

Uchwała o przywróceniu działalności.

Połączenie central spółdzielni.

Upadłość, odroczenie wypłat, postępowanie układowe.

Numer i stronica akt rejestrowych.

Data wpisu.

Podpis sekretarza sądowego.

Uwagi.
123456789

DZIAŁ III.

Nr kolejny wpisu.Firma centrali spółdzielczo-państwowej, siedziba.

Rodzaj członków.

Oddziały centrali spółdzielczo -państwowej.

Zakres działania.Majątek nieruchomy, wysokość wkładów pieniężnych i rzeczowych Skarbu Państwa.Imiona i nazwiska członków zarządu. Członek zarządu pełniący funkcję kierownika wydziału rewizyjnego.Czas trwania centrali spółdzielczo -państwowej.

Rok obrachunkowy.

Przepisy o likwidacji.

Rozwiązanie (likwidacja).

Połączenia central spółdzielczo -państwowych.

Numer i stronica akt rejestrowych.

Data wpisu.

Podpis sekretarza sądowego.

Uwagi. (Wzmianka o firmie i siedzibie spółki handlowej przekształconej na centralę spółdzielczo -państwową).
123456789