Rejestr skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.51.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 maja 1934 r.
o rejestrze skazanych.

Na podstawie art. 8 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Rejestr skazanych, zawierający wiadomości o prawomocnych wyrokach, prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie otrzymywanych kart karnych.
Karty karne sporządzają sądy pierwszej instancji (grodzkie, okręgowe, pracy) we wszystkich przypadkach skazania za zbrodnie i występki.

Kartę karną należy sporządzić na nazwisko rodowe osoby skazanej. Jeżeli osoba skazana zmieniła nazwisko rodowe (mężatka, wdowa, rozwódka, adoptowany, zmiana nazwiska), albo używa innego nazwiska lub przezwiska, należy oprócz karty karnej sporządzić ponadto odsyłacz na nazwisko przybrane lub przezwisko.

Kartę karną i odsyłacz należy sporządzić w przeciągu siedmiu dni po uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub otrzymaniu akt sprawy z wyższej instancji i przesłać niezwłocznie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sądy lub prokuratury przesyłają ponadto do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia następujące:
1)
o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary;
2)
o warunkowem zwolnieniu i odwołaniu warunkowego zwolnienia nieletniego;
3)
o zarządzeniu zatarcia skazania;
4)
o rozesłaniu i odwołaniu listów gończych;
5)
o zmianie wyroku prawomocnego w postępowaniu wznowionem oraz w przypadkach, przewidzianych w art. 77 k. k., w art. 539, 668 § 2 i 669 § 2 k. p. k.;
6)
o wydaniu orzeczenia o nieważności (art. 77 u. s. p., art. 14 k. p. k.).
Karty karne, odsyłacze i zawiadomienia należy sporządzać na formularzach według wzorów, dołączonych do niniejszego rozporządzenia (wzory Nr. 1-8, długość 21 cm, szerokość 17 cm).
Dane co do tożsamości osoby należy wypisywać dokładnie na podstawie ustaleń, poczynionych w postępowaniu sądowem.
W przypadku skazania cudzoziemca sąd przesyła do Ministerstwa Sprawiedliwości kartę karną wraz z jej uwierzytelnionym odpisem.
W przypadku wydania wyroku, orzekającego karę łączną (art. 30, 32 k. p. k. oraz art. 31 - 35 k. k.), należy umieścić na karcie napis: "kara łączna" oraz podać u dołu karty sygnatury akt poszczególnych spraw i nazwy sądów, których wyroki zostały objęte wyrokiem, orzekającym karę łączną.

W przypadku wydania wyroku, orzekającego warunkowe zawieszienie wykonania kary, należy umieścić na karcie napis "W. Z.".

W przypadku zwrócenia karty bądź zawiadomienia do uzupełnienia lub sprostowania należy po niezwłocznem załatwieniu dołączyć pismo Ministerstwa Sprawiedliwości.
Do rejestru skazanych włącza się karty karne nadesłane:
1)
przez sądy powszechne i sądy pracy;
2)
przez sądy wojskowe, jeżeli zawierają skazania za zbrodnie i występki;
3)
z zagranicy, jeżeli zawierają wiadomości o skazaniach obywateli polskich na karą pozbawienia wolności ponad 3 miesiące lub za przestępstwa z chęci zysku.
Rąjestr skazanych prowadzi się w porządku alfabetycznym według nazwiska rodowego osoby skazanej.
W razie otrzymania zawiadomienia, że osoba skazana przybrała fałszywe nazwisko lub imię, czyni się o tem w rejestrze odpowiednią wzmiankę.
Karty karne usuwane będą:
1)
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o śmierci osoby skazanej;
2)
w przypadku zatarcia skazania;
3)
w przypadku zarządzenia skreślenia z rejestru skazanych w drodze łaski i amnestji;
4)
jeżeli w przeciągu 6 miesięcy po upływie okresu zawieszenia wykonania kary nie otrzymano zawiadomienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary (art. 64 k. k.);
5)
jeżeli w przeciągu 6 miesięcy po upływie okresu próby lub warunkowego zwolnienia nieletniego nie otrzymano zawiadomienia o odwołaniu zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym lub warunkowego zwolnienia, albo jeżeli warunkowo zwolniony ukończył 21 rok życia (art. 73 § 4 i 75 § 4 k. k.);
6)
w przypadku wydania wyroku uniewinniającego w postępowaniu wznowionem lub w postępowaniu, określonem w art. 539 k. p. k., oraz w razie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności (art. 77 u. s. p., art. 14 k. p. k.);
7)
po upływie poniżej ustalonych terminów od daty wydania ostatniego wyroku:
50latdlaskazanychwwiekudolat20
40"""""""30
30"""""""40
20"""""""50
10"""""""60 oraz wyżej.
Z rejestru skazanych udzielane będą wiadomości władzom i instytucjom państwowym oraz organom samorządowym.

Ponadto wiadomości z rejestru udzielane będą co do poszczególnych osób również organom, powołanym do prowadzenia i ustalania list wyborczych.

Zapytania o karalność powinny być sporządzane na formularzach według wzoru, dołączonego do niniejszego rozporządzenia (wzór Nr . 9, długość 21 cm, szerokość 17 cm).
Zapytania o karalność osób aresztowanych należy opatrzyć u góry napisem: "areszt".

Odpowiedzi na te zapytania udzielane będą z pierwszeństwem przed innemi zapytaniami.

Wiadomości z rejestru skazanych udzielane będą również władzy zagranicznej, jeżeli w tym względzie zawarta została umowa.

Wiadomości z rejestru mogą być udzielane władzy zagranicznej także w przypadku zapewnionej wzajemności.

Jeżeli wiadomość, otrzymana z rejestru skazanych, wymaga sprostowania, należy zwrócić całą korespondencję wraz z udzieloną odpowiedzią.
Jeżeli zapytanie o karalność dotyczy osoby aresztowanej, co do której w rejestrze skazanych znajduje się zawiadomienie o rozesłaniu listów gończych, wówczas należy zwrócić to zawiadomienie władzy, która je nadesłała, ze wzmianką o aresztowaniu osoby poszukiwanej.
Osoba prywatna może otrzymać z rejestru skazanych zaświadczenie o własnem nienotowaniu lub wykaz swych skazań.

Wykaz skazań można wydać tylko w przypadkach uzasadnionych, jeżeli stwierdzono tożsamość osoby żądającej lub jeżeli podpis jej jest uwierzytelniony.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1932 r. w sprawie rejestracji skazanych (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 972).

ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK I 

Wzór Nr. 1.

KARTA KARNA.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór Nr. 2.

ODSYŁACZ

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór Nr. 3.

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU WYKONANIA ZAWIESZONEJ KARY.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzór Nr. 4.

ZAWIADOMIENIE O WARUNKOWEM ZWOLNIENIU.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Wzór Nr. 5.

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

Wzór Nr. 6.

ZAWIADOMIENIE O ZATARCIU SKAZANIA.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Wzór Nr. 7.

ZAWIADOMIENIE O ROZESŁANIU LISTÓW GOŃCZYCH.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

Wzór Nr. 8.

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU LISTÓW GOŃCZYCH.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

Wzór Nr. 9.

ZAPYTANIE O KARALNOŚĆ.

grafika