Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie Rejestru Operacji Naczyniowych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmiot prowadzący Rejestr Operacji Naczyniowych, zwany dalej "rejestrem";
2) sposób prowadzenia rejestru;
3) usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru;
4) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
5) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5 ustawy.
§  2.  Podmiotem prowadzącym rejestr jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.
§  3.  Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
§  4.  W rejestrze przetwarza się dane i informacje obejmujące:
1) dane osobowe dotyczące usługobiorcy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) płeć,
c) obywatelstwo,
d) wykształcenie,
e) numer PESEL,
f) datę urodzenia,
g) w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 9.09.2015, str. 1, z późn. zm. 2 ),
h) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
i) numer telefonu kontaktowego,
j) datę zgonu,
k) przyczynę zgonu;
2) jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy obejmujące:
a) jego stan zdrowia w chwili postawienia diagnozy:
status według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji choroby podstawowej,
czynniki prognostyczne,
indeks prognostyczny,
choroby współistniejące,
b) datę, rodzaj i wynik wykonanych badań diagnostycznych oraz nazwy technologii medycznych,
c) rozpoznanie choroby:
datę rozpoznania choroby,
kod choroby według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
d) datę i rodzaj leczenia, w tym leczenia interwencyjnego:
datę i rodzaj wdrożonej terapii,
nazwę produktu leczniczego, wyrobu medycznego, procedury medycznej lub schematu leczenia,
datę zakończenia leczenia,
przyczynę zakończenia leczenia,
e) monitorowanie stanu zdrowia usługobiorcy:
datę ostatniego kontaktu,
aktualny stan zdrowia,
wyjściową przyczynę zgonu lub symbol wyjściowej przyczyny zgonu według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
informację o powikłaniach pooperacyjnych,
f) informacje o przeżywalności usługobiorcy,
g) datę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy,
h) tryb przyjęcia i wypisu od usługodawcy,
i) nazwę i adres usługodawcy, od którego usługobiorca został przyjęty, lub nazwy komórki organizacyjnej, jeżeli przyjęcie miało miejsce u tego samego usługodawcy,
j) liczbę dni hospitalizacji,
k) datę przyjęcia i datę wypisu z oddziału szpitalnego usługodawcy, w którym realizowano świadczenie opieki zdrowotnej,
l) miejsce lub podmiot do którego usługobiorca został przekazany,
m) czynniki ryzyka zachorowania,
n) przedoperacyjne czynniki ryzyka, umożliwiające kalkulacje skali ryzyka według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,
o) wykaz produktów leczniczych, wyrobów medycznych stosowanych przed wykonaniem świadczenia opieki zdrowotnej,
p) produkty lecznicze, wyroby medyczne lub schematy działania stosowane w trakcie hospitalizacji,
q) produkty lecznicze, wyroby medyczne lub schematy działania zlecone przy wypisie oraz określenie dalszych planów i zaleceń po wypisie obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację,
r) numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej,
s) informacje o efektach klinicznych i jakościowych,
t) informacje o zdarzeniach takich jak amputacje kończyn, zgon, udar mózgu u usługobiorców, którym wykonano świadczenie opieki zdrowotnej,
u) ocenę skuteczności terapii, zdarzeń niepożądanych i jakości życia w terminie 30 dni i 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia zabiegu;
3) identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;
4) identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;
5) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który:
a) wprowadził dane do rejestru,
b) wykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej.
§  5.  Dane i identyfikatory, o których mowa w § 4, są przekazywane do rejestru przez:
1) usługodawcę wykonującego:
a) operacje tętnic i żył w obrębie jamy brzusznej,
b) operacje hybrydowe w obrębie tętnic i żył obwodowych,
c) operacje na tętnicach kończyn dolnych,
d) pomostowanie tętnic obwodowych,
e) operacje pozaczaszkowych tętnic mózgowych i kończyn górnych,
f) sympatektomie,
g) operacje wewnątrznaczyniowe w obrębie tętnic i żył obwodowych, w tym zaopatrzenie chorób aorty (w przypadku tętniaka, rozwarstwienia, wrzodu drążącego, pęknięcia, urazu),
h) operacje wytwarzania dostępu naczyniowego,
i) inne niż określone w lit. a-g operacje na naczyniach, z wyjątkiem operacji na tętnicach wieńcowych i tętnicach wewnątrzczaszkowych,
j) amputacje u usługobiorców z niedokrwieniem kończyn dolnych,
k) przezskórnych implantacji stentów w poszerzaniu koarktacji aorty z uwzględnieniem balonowych angioplastyk

- w zakresie, o którym mowa w § 4, za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługodawca wykazał do rozliczenia dane świadczenie;

2) Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. b, e-g, j oraz k, w pkt 2 lit. d oraz g oraz pkt 3 i 4, do systemu, o którym mowa w pkt 1, w terminie do 120 dni od dnia przekazania danych przez usługodawcę.
§  6.  Tworzy się Rejestr Operacji Naczyniowych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 28 z 04.04.2016, str. 18.