Rejestr okrętowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.141.659

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 12 listopada 1996 r.
w sprawie rejestru okrętowego.

Na podstawie art. 31c ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i z 1996 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§  1.
1.
Przepisy rozporządzenia określają sposób prowadzenia rejestru okrętowego i postępowanie rejestrowe, wzory ksiąg rejestrowych, wzór certyfikatu okrętowego, certyfikatu statku w budowie i świadectwa o banderze, tryb ich wydawania oraz koszty postępowania rejestrowego.
2.
Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, do postępowania w sprawach określonych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy części pierwszej księgi drugiej - postępowanie nieprocesowe - Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy o księgach wieczystych i hipotece, a do kosztów postępowania rejestrowego - przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
§  2.
1.
Księga rejestrowa rejestru stałego zawiera trzy działy:
1)
dział pierwszy - statek,
2)
dział drugi - właściciel, armator,
3)
dział trzeci - hipoteka morska, ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru stałego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1.
Księga rejestrowa rejestru tymczasowego zawiera dwa działy:
1)
dział pierwszy - statek,
2)
dział drugi - armator, właściciel.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru tymczasowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1.
Księga rejestrowa rejestru statków w budowie zawiera dwa działy:
1)
dział pierwszy - statek w budowie, stocznia, właściciel,
2)
dział drugi - hipoteka morska.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru statków w budowie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.
1.
Księgi rejestrowe rejestru stałego przechowuje się wieczyście, a księgi rejestrowe rejestru tymczasowego i rejestru statków w budowie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym wykreślono statek z rejestru.
2.
Księgi te nie mogą być wydawane poza miejsce ich stałego przechowywania.
§  6.
Księgi rejestrowe powinny być oprawione w sposób trwały. Karty ksiąg powinny być przesznurowane i ponumerowane.
§  7.
1.
Przy księgach rejestrowych prowadzi się akta rejestrowe.
2.
Akta rejestrowe obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisów do rejestru okrętowego i inne dokumenty dotyczące wpisów, wzmianek, ostrzeżeń oraz postanowienia i zarządzenia izby morskiej.
§  8.
Postępowanie rejestrowe prowadzi przewodniczący izby morskiej. Przewodniczący może powierzyć prowadzenie postępowania rejestrowego wiceprzewodniczącemu izby.
§  9.
Wyznaczony przez przewodniczącego izby morskiej sekretarz izby pełni samodzielnie czynności przewidziane w rozporządzeniu dla sekretarza, a także czuwa nad porządkiem ksiąg i akt rejestrowych oraz nad ich zabezpieczeniem i przechowywaniem.
§  10.
1.
Każdy może przeglądać księgi rejestrowe pod nadzorem sekretarza.
2.
Akta rejestrowe, za zgodą przewodniczącego izby morskiej, może przeglądać w sposób określony w ust. 1 osoba mająca interes prawny.

SPOSÓB PROWADZENIA REJESTRU OKRĘTOWEGO

Księgi rejestrowe

§  11.
1.
Księgę rejestrową prowadzi się oddzielnie dla każdego statku i każdego statku w budowie.
2.
Księga rejestrowa może składać się z więcej niż jednego tomu.
§  12.
1.
Na pierwszej stronie księgi rejestrowej zamieszcza się:
1)
nazwę izby morskiej prowadzącej rejestr,
2)
odpowiednią nazwę rodzaju rejestru, tj. "Rejestr okrętowy stały", "Rejestr okrętowy tymczasowy" lub "Rejestr okrętowy statków w budowie",
3)
numer rejestrowy księgi, stanowiący równocześnie numer rejestrowy statku lub statku w budowie,
4)
numer tomu księgi rejestrowej, jeżeli składa się ona z więcej niż jednego tomu,
5)
oznaczenie identyfikacyjne lub nazwę statku w budowie.
2.
Numer rejestrowy tworzą: litery RO, pierwsza litera nazwy siedziby izby morskiej prowadzącej rejestr, umieszczona w nawiasie litera S, T lub B oznaczająca rodzaj rejestru oraz kolejny numer repertorium ksiąg rejestrowych
§  13.
1.
Na pierwszej stronie księgi rejestrowej zamieszcza się także wzmianki o:
1)
zamknięciu księgi,
2)
zmianie właściwości izby morskiej do prowadzenia rejestru,
3)
złożeniu księgi do archiwum.
2.
Na ostatniej stronie tomu księgi zamieszcza się wzmiankę stwierdzającą ilość ponumerowanych i przesznurowanych stron. Końce sznurka przymocowuje się trwale i opatruje pieczęcią izby morskiej.
3.
Wzmianki, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują przewodniczący izby morskiej i sekretarz, podając równocześnie datę sporządzenia wzmianki.
§  14.
1.
Zamknięcie księgi rejestrowej następuje w razie wykreślenia statku z rejestru.
2.
Zamknięcia księgi dokonuje się przez zamieszczenie wzmianki o zamknięciu na pierwszej stronie księgi i przekreślenie czerwonymi liniami na krzyż wszystkich stron księgi. W treści wzmianki wskazuje się podstawę zamknięcia księgi.
3.
Księgę zamkniętą składa się do archiwum izby morskiej.
4.
O złożeniu księgi do archiwum sekretarz czyni wzmiankę w aktach rejestrowych.
§  15.
1.
W razie zmiany właściwości izby morskiej do prowadzenia rejestru, należy księgę rejestrową i akta rejestrowe przekazać tej izbie.
2.
Izba morska, która stała się właściwa do prowadzenia rejestru, oznacza stronę tytułową księgi zgodnie z nowymi danymi, ujmując dotychczasowe dane ulegające zmianie w nawias poprzedzony wyrazem "dawniej", i zawiadamia o zmianie właściwości osoby zainteresowane.
§  16.
Wzmianki w księgach rejestrowych sporządza sekretarz, a podpisuje przewodniczący izby morskiej.
§  17.
1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu, poprzednie nazwy lub oznaczenie statku oraz z zmiany następujące po wpisie,
2)
w rubryce 2: sygnał wywoławczy statku oraz jego zmiany,
3)
w rubryce 3: port macierzysty statku oraz jego zmiany,
4)
w rubryce 4: rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, materiał główny, rodzaj napędu oraz rodzaj i przeznaczenie statku,
5)
w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe statku (długość, szerokość, wysokość boczną na śródokręciu do górnego pokładu) i pojemność statku określoną w jednostkach pomiarowych, przewidzianych w Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248),
6)
w rubryce 10: numer i datę wystawienia świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych,
7)
w rubryce 11: poprzedni rejestr, jeżeli istniał, i datę wykreślenia z tego rejestru,
8)
w rubryce 12: stwierdzenie polskiej przynależności statku oraz datę wpisania statku do rejestru; stwierdzenie zawieszenia polskiej przynależności statku oraz datę wydania postanowienia w tej sprawie,
9)
w rubryce 13: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,
10)
w rubryce 14: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 15,
11)
w rubryce 15: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-13, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach: 12, 13 i 15.
3.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisu,
2)
w rubryce 2: właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku oraz zmiany w tym zakresie, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru, wymieniając:
a)
w odniesieniu do osób prawnych nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz położoną w Polsce siedzibę zakładu głównego lub oddziału armatora, z podaniem rejestru, w którym osoba ta została wpisana, i organu, który ten rejestr prowadzi,
b)
w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i obywatelstwo,
3)
w rubryce 3: armatora w sposób określony w pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
4)
w rubryce 4: wielkość udziału we współwłasności w częściach ułamkowych, jeżeli statek jest przedmiotem współwłasności,
5)
w rubryce 5:
a)
podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności, z oznaczeniem aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego to nabycie,
b)
wzmianki i ostrzeżenia dotyczące własności i ograniczeń w jej rozporządzaniu,
c)
zmiany danych wpisanych w dziale drugim, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz podstawę i datę wpisania zmiany,
d)
wykreślenia wpisanych wzmianek i ostrzeżeń,
e)
datę wpisu.
4.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubryce 5.
5.
W dziale trzecim księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisów sporządzanych w rubrykach 2 i 3,
2)
w rubryce 2: kwotę hipoteki morskiej w cyfrach, rodzaj waluty lub jednostki obliczeniowe,
3)
w rubryce 3: treść wpisanego ograniczonego prawa rzeczowego, a przy wpisie hipoteki morskiej - kwotę hipoteki słownie, datę wpisu oraz zmiany tych danych,
4)
w rubryce 4: numer bieżący wpisu, którego dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6,
5)
w rubryce 5: kwotę w cyfrach, której dotyczy zmiana hipoteki morskiej wpisana w rubryce 6,
6)
w rubryce 6: zmiany wpisów dokonanych w rubrykach 2 i 3, ograniczenia uprawnionego w rozporządzaniu tymi prawami, choćby ograniczenia te wpisano równocześnie z wpisem prawa, ostrzeżenia i wzmianki dotyczące ograniczonych praw rzeczowych oraz datę wpisu; w razie wykreślenia części hipoteki morskiej, niezależnie od wpisu w rubryce 6, kwotę wykreślonej części wpisuje się czerwonym pismem w rubryce 2 pod wpisaną tam kwotą, a poniżej czarnym pismem pozostałą kwotę hipoteki morskiej,
7)
w rubryce 7: numer bieżący wpisu prawa objętego wykreśleniem wpisanym w rubryce 8,
8)
w rubryce 8: wykreślenie wpisanych praw, a w razie wykreślenia hipoteki morskiej - wykreśloną kwotę hipoteki morskiej słownie oraz datę wpisu.
6.
Uprawnionego, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, oznacza się wpisując następujące dane:
1)
w odniesieniu do osób prawnych - pełną jego nazwę i siedzibę albo nazwę i siedzibę jego zakładu głównego lub oddziału,
2)
w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, a w razie potrzeby inne dane, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
7.
Wpisy działu trzeciego podpisuje się w rubrykach 3, 6 i 8.
§  18.
1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru tymczasowego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu, poprzednie nazwy lub oznaczenia statku oraz zmiany następujące po wpisie,
2)
w rubryce 2: sygnał wywoławczy statku oraz jego zmiany,
3)
w rubryce 3: port macierzysty wskazany przez armatora, port macierzysty wskazany przez właściciela oraz zmiany tych danych,
4)
w rubryce 4: rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, materiał główny, rodzaj napędu oraz rodzaj i przeznaczenie statku,
5)
w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe i pojemność statku,
6)
w rubryce 10: numer i datę wystawienia świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych,
7)
w rubryce 11: rejestr stały statku, nazwę i siedzibę organu, który go prowadzi, poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia oraz zmiany tych danych,
8)
w rubryce 12: oznaczenia dokumentów zawierających zgodę właściwych władz państwa stałego rejestru statku, właściciela statku i wszystkich wierzycieli hipotecznych na nadanie statkowi czasowej polskiej przynależności oraz zapewnienie właściwych władz państwa stałego rejestru, że w czasie trwania polskiej przynależności statek nie będzie uprawniony do podnoszenia bandery tego państwa,
9)
w rubryce 13: stwierdzenie czasowej polskiej przynależności statku, ze wskazaniem okresu, na jaki statek ją uzyskał, postanowienie izby morskiej o nadaniu statkowi czasowej polskiej przynależności, z podaniem daty jego wydania i sygnatury akt, datę wpisania statku do rejestru oraz zmiany tych danych,
10)
w rubryce 14: wykreślenie statku z rejestru z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,
11)
w rubryce 15: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 16,
12)
w rubryce 16: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-14, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach: 13, 14 i 16.
3.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru tymczasowego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisu,
2)
w rubryce 2: armatora w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 3 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
3)
w rubryce 3: oznaczenie i siedzibę przedstawicielstwa armatora w Polsce, jeżeli takie zostało utworzone,
4)
w rubryce 4: właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
5)
w rubryce 5: numer rubryki, której dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6,
6)
w rubryce 6: zmiany danych wpisanych w dziale drugim, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz podstawę i datę wpisania zmiany.
4.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubryce 6.
§  19.
1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru startów w budowie wpisuje się:
1)
w rubryce 1: oznaczenie identyfikacyjne lub nazwę statku w budowie oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
2)
w rubryce 2: datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy,
3)
w rubryce 3: oznaczenie umowy o budowę statku z podaniem daty jej zawarcia i terminu wykonania oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
4)
w rubryce 4: stocznię, w której statek jest budowany,
5)
w rubryce 5: właściciela statku w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
6)
w rubryce 6: datę wpisania statku w budowie do rejestru,
7)
w rubryce 7: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,
8)
w rubryce 8: numer rubryki, której dotyczy zmiana wpisana w rubryce 9,
9)
w rubryce 9: zmiany danych wpisanych w poprzednich rubrykach, niezależnie od wpisu dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach 6, 7 i 9.
3.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru statków w budowie wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisów sporządzanych w rubrykach 2 i 3,
2)
w rubryce 2: kwotę hipoteki morskiej w cyfrach, rodzaj waluty lub jednostki obliczeniowe,
3)
w rubryce 3: treść hipoteki morskiej z kwotą wyrażoną słownie oraz datę wpisu,
4)
w rubryce 4: numer bieżący wpisu, którego dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6,
5)
w rubryce 5: kwotę w cyfrach, której dotyczy zmiana hipoteki morskiej wpisana w rubryce 6,
6)
w rubryce 6: zmiany wpisów dokonanych w rubrykach 2 i 3, ostrzeżenia i wzmianki dotyczące hipoteki oraz datę wpisu; w razie wykreślenia części hipoteki morskiej, niezależnie od wpisu w rubryce 6, kwotę wykreślonej części wpisuje się czerwonym pismem w rubryce 2 pod wpisaną tam kwotą, a poniżej czarnym pismem pozostałą kwotę hipoteki morskiej,
7)
w rubryce 7: numer bieżący wpisu wykreślenia dokonanego w rubryce 8,
8)
w rubryce 8: wykreślenie hipoteki morskiej z kwotą wyrażoną słownie oraz datę wpisu.
4.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubrykach 3, 6 i 8.
§  20.
1.
Dokonanie wpisu z urzędu zaznacza się w osnowie wpisu.
2.
W osnowie wpisu z urzędu zaznacza się również wpisanie statku do rejestru na wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli, w sytuacji przewidzianej w art. 19 § 4 Kodeksu morskiego.
3.
Wpisy sporządza sekretarz na podstawie postanowienia zarządzającego wpis, a podpisuje przewodniczący izby morskiej i sekretarz.
§  21.
Wpisem jest również wykreślenie wpisu.
§  22.
O dokonaniu wpisu czyni się wzmiankę w aktach rejestrowych pod postanowieniem zarządzającym wpis, podając datę i numer wpisu do rejestru.

Sposób dokonywania wpisów

§  23.
1.
Wpisów należy dokonywać starannie, pismem czytelnym bez używania skrótów. Wyrazów wpisanych nie wolno przerabiać lub czynić nieczytelnymi.
2.
Omyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego wyrazu czerwoną linią w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu, umieszczając pod treścią wpisu wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania.
§  24.
Wpis, który utracił moc na skutek zmiany jego treści lub wykreślenia wpisu, podkreśla się czerwoną linią.

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI O WPIS

§  25.
Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru powinny być dokonane na piśmie.
§  26.
1.
W zgłoszeniu i we wniosku o wpis statku do rejestru stałego należy podać:
1)
charakterystykę statku, wymieniając:
a)
nazwę, jaką posiada statek w czasie zgłoszenia lub wniosku o wpis, oraz poprzednie jego nazwy, a w odniesieniu do statku, co do którego przepisy przewidują inne oznaczenie - to oznaczenie,
b)
sygnał wywoławczy statku,
c)
nazwę portu macierzystego statku,
d)
rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, materiał główny, rodzaj napędu oraz rodzaj i przeznaczenie statku,
e)
długość statku, jego szerokość oraz wysokość boczną na śródokręciu do górnego pokładu,
f)
pojemność brutto i netto,
g)
nazwę organu, który wystawił świadectwo pomiarowe, oraz numer i datę wystawienia tego świadectwa,
2)
oznaczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli i armatora statku, wymieniając:
a)
w odniesieniu do osób prawnych - nazwę, siedzibę i adres oraz położoną w Polsce siedzibę zakładu głównego lub oddziału armatora,
b)
w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, obywatelstwo i stwierdzające te dane dokumenty,
c)
jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności - rodzaj współwłasności oraz wielkość udziału w częściach ułamkowych,
d)
podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności, z oznaczeniem aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego to nabycie,
e)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - oznaczenie dokumentu zawierającego zgodę właściciela statku na uprawnienie żeglugi przez armatora,
3)
wartość statku.
2.
Charakterystykę statku należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.
§  27.
1.
Do zgłoszenia lub wniosku o wpis statku do rejestru stałego należy dołączyć:
1)
dokument zatwierdzający nazwę statku lub inne jego oznaczenie oraz, w miarę możności, dokumenty stwierdzające poprzednie nazwy lub oznaczenia statku,
2)
dokument stwierdzający przydzielenie sygnału wywoławczego,
3)
oryginał świadectwa pomiarowego, wraz z odpisem tego świadectwa uwierzytelnionym przez organ, który świadectwo to wystawił,
4)
dokument stwierdzający rok i miejsce budowy statku oraz stocznię, w której statek został zbudowany, jeżeli zgłaszający posiada taki dokument,
5)
jeżeli właścicielem lub armatorem statku jest osoba prawna - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych stwierdzające pełną jej nazwę oraz stwierdzające, że osoba prawna ma siedzibę w Polsce lub że w Polsce mieści się siedziba jej zakładu głównego albo oddziału, oraz datę i numer wpisania osoby prawnej do tego rejestru,
6)
odpis dokumentu stanowiącego podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności statku,
7)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - odpis dokumentu zawierającego zgodę właściciela statku na uprawianie żeglugi przez armatora,
8)
jeżeli współwłaścicielem statku nie jest Skarb Państwa, osoba prawa mająca siedzibę w Polsce lub obywatel polski zamieszkały w Polsce - dowód potwierdzający miejsce zamieszkania armatora w Polsce albo mieszczącą się w Polsce siedzibę jego zakładu głównego lub oddziału,
9)
jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru za granicą - dowód wykreślenia go z rejestru zagranicznego albo dokumenty uprawdopodobniające to wykreślenie,
10)
oryginał świadectwa o banderze, jeżeli świadectwo to wystawiono,
11)
jeżeli przedmiotem wniosku o wpis jest hipoteka morska - pisemne oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na jego statku hipoteki morskiej, zawierające określenie wierzytelności pieniężnej, którą hipoteka ma zabezpieczać, albo mający moc prawną i stwierdzający wierzytelność tytuł wykonawczy lub odpowiednie postanowienie zabezpieczające,
12)
jeżeli przedmiotem wniosku o wpis jest zastaw nie będący hipoteką morską - dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa.
2.
Łącznie ze zgłoszeniem lub wnioskiem o wpis statku stanowiącego przedmiot własności lub współwłasności osób fizycznych, osoby te obowiązane są przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania. Jeżeli osoby te mieszkają za granicą, należy przedstawić dowód stwierdzający, że armator ma miejsce zamieszkania w Polsce.
§  28.
1.
We wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego należy podać:
1)
dane wymienione w § 26 ust. 1 pkt 1 oraz nazwę portu macierzystego statku w Polsce,
2)
rejestr stały statku oraz nazwę i siedzibę organu, który go prowadzi,
3)
poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia,
4)
okres, na jaki statek uzyskał polską przynależność,
5)
oznaczenie decyzji właściwych władz państwa stałego rejestru statku, zwalniającej statek czasowo z dotychczasowej przynależności,
6)
armatora statku w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 3,
7)
oznaczenie i siedzibę przedstawicielstwa armatora w Polsce, jeżeli takie zostało utworzone,
8)
oznaczenie umowy najmu lub dzierżawy statku,
9)
właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 2,
10)
prawa zastawu i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem, wpisane w rejestrze stałym statku, oraz inne dane z tego rejestru,
11)
zapewnienie, że wnioskodawca będzie prowadził działalność armatorską w Polsce oraz że kapitanem statku będzie obywatel polski,
12)
wartość statku.
2.
Charakterystykę statku należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.
§  29.
Do wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego należy dołączyć:
1)
odpis świadectwa pomiarowego,
2)
odpis lub wyciąg ze stałego rejestru statku, zawierający opis statku, oznaczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli oraz wpisane prawa zastawu i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem,
3)
decyzję zawierającą pisemną zgodę właściwych władz państwa stałego rejestru, właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku i wszystkich wierzycieli hipotecznych na nadanie statkowi czasowej polskiej przynależności oraz zapewnienie właściwych władz państwa stałego rejestru, że w czasie trwania polskiej przynależności statek nie będzie uprawniony do podnoszenia bandery tego państwa,
4)
decyzję właściwych władz państwa stałego rejestru, zwalniającą statek czasowo z dotychczasowej przynależności,
5)
odpis umowy najmu lub dzierżawy statku,
6)
jeżeli armator statku jest osobą prawną - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych, stwierdzające pełną jego nazwę i siedzibę lub siedzibę jego przedstawicielstwa w Polsce oraz datę i numer wpisania armatora do tego rejestru,
7)
jeżeli armator jest osobą fizyczną - dowód stwierdzający miejsce jego siedziby lub zamieszkania w Polsce albo miejsce siedziby lub zamieszkania w Polsce jego przedstawiciela.
§  30.
We wniosku o wpis statku w budowie do rejestru statków w budowie należy podać:
1)
oznaczenie identyfikacyjne albo nazwę statku w budowie,
2)
datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy,
3)
oznaczenie umowy o budowę statku, z podaniem daty jej zawarcia, terminu wykonania i wysokości uzgodnionego wynagrodzenia,
4)
stocznię, w której statek jest budowany,
5)
właściciela statku w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 2,
6)
treść hipoteki morskiej, z określeniem kwoty, rodzaju waluty lub jednostki obliczeniowej.
§  31.
Do wniosku o wpis do rejestru statków w budowie należy dołączyć:
1)
dokument stwierdzający oznaczenie identyfikacyjne albo nazwę statku w budowie, datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy,
2)
odpis umowy o budowę statku,
3)
jeżeli właściciel statku w budowie jest osobą prawną - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych, stwierdzające pełną jego nazwę i siedzibę w Polsce oraz datę i numer wpisania właściciela do tego rejestru,
4)
jeżeli właściciel statku w budowie jest osobą fizyczną - dowód stwierdzający miejsce jego siedziby lub zamieszkania w Polsce,
5)
pisemne oświadczenie woli właściciela statku w budowie o ustanowieniu na tym statku hipoteki morskiej, zawierające określenie wierzytelności pieniężnej, którą hipoteka ma zabezpieczać, albo mający moc prawną i stwierdzający wierzytelność tytuł wykonawczy lub odpowiednie postanowienie zabezpieczające.
§  32.
W zgłoszeniu zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności podlegających wpisowi oraz okoliczności stanowiących podstawę wykreślenia statku z rejestru należy podać:
1)
nazwę statku albo jego oznaczenie identyfikacyjne,
2)
numer rejestrowy statku,
3)
okoliczność, która ma być wpisana, i jej treść oraz dowód stwierdzający tę okoliczność.
§  33.
1.
Do zgłoszenia, o którym mowa w § 32, należy dołączyć:
1)
dokumenty stanowiące podstawę zmiany lub uzupełnienia wpisów albo wykreślenia statku z rejestru,
2)
oryginał certyfikatu okrętowego,
3)
świadectwo pomiarowe dotychczasowe i nowe, jeżeli takie wystawiono, a okoliczność, która ma być wpisana, dotyczy danych wpisanych na podstawie świadectwa.
2.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w razie zgłoszenia utraty przez statek charakteru statku morskiego.
3.
Dokumentami stanowiącymi podstawę do uznania statku za zaginiony po upływie wymaganego okresu i do wykreślenia go z rejestru są: dokument stwierdzający port przeznaczenia statku oraz dokument stwierdzający ostatnią wiadomość o statku.
§  34.
Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów rozporządzenia, dokumenty przedstawia się w oryginale lub urzędowo uwierzytelnionym odpisie. Izba morska może zażądać przedstawienia dokumentu w oryginale.
§  35.
Jeżeli jakikolwiek z dokumentów został przedstawiony izbie morskiej w związku z inną sprawą, obowiązany do przedstawienia tego dokumentu powinien wskazać tę sprawę.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH REJESTROWYCH

Postępowanie

§  36.
W sprawach rejestrowych orzeka przewodniczący lub wiceprzewodniczący izby morskiej na posiedzeniu niejawnym. Izba może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę.
§  37.
Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru przyjmuje oraz potwierdza datę ich wpływu sekretarz.
§  38.
1.
Jeżeli wykreślenie statku z rejestru stałego lub statku w budowie z rejestru statków w budowie uzależnione jest od zgody wierzyciela hipotecznego, izba morska wzywa wierzyciela do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wykreślenie.
2.
Jeżeli wierzyciel hipoteczny odmówi zgody, izba morska wyda postanowienie o odmowie wykreślenia statku lub statku w budowie z rejestru.
§  39.
Zainteresowany w sprawie obowiązany jest, na żądanie izby morskiej, udzielić niezbędnych wyjaśnień oraz udostępnić posiadane dokumenty dotyczące sprawy.
§  40.
1.
Orzeczenia izby morskiej w sprawach rejestrowych zapadają w formie postanowień.
2.
W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru izba morska ustala treść wpisu.
3.
Postanowienia w przedmiocie wpisów izba doręcza z urzędu wszystkim uczestnikom, jednakże nie doręcza postanowienia uczestnikowi, który zrzekł się doręczenia.
4.
Postanowień wydanych zgodnie ze zgłoszeniem lub wnioskiem, bez sprzeciwu innych uczestników, izba morska nie uzasadnia.
§  41.
1.
Postanowienia izby morskiej są natychmiast wykonalne, chyba że izba uzależni wykonalność od uprawomocnienia się postanowienia, z zastrzeżeniem przepisu § 70 ust. 3.
2.
Nie podlegają natychmiastowej wykonalności postanowienia w przedmiocie:
1)
wpisu zmiany właściciela statku,
2)
wpisu dotyczącego hipoteki morskiej,
3)
wykreślenia ograniczenia w rozporządzaniu statkiem,
4)
kosztów postępowania rejestrowego.
3.
W razie wydania postanowienia w przedmiocie określonym w ust. 2, izba morska zarządzi wpis odpowiedniej wzmianki do rejestru, a po uprawomocnieniu się postanowienia - zarządzi dokonanie wpisu.
§  42.
O dokonaniu wpisu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania oraz urząd morski właściwy dla portu macierzystego statku.
§  43.
1.
Środki odwoławcze od postanowień i zarządzeń izby morskiej rozpoznaje Odwoławcza Izba Morska.
2.
Niezwłocznie po wniesieniu środka odwoławczego izba morska wpisuje z urzędu wzmiankę o wniesieniu tego środka.

Dokumenty rejestrowe

§  44.
1.
Certyfikat okrętowy stały powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów zamieszczonych w dziale pierwszym i drugim księgi rejestrowej oraz stwierdzenie, że statek jest uprawniony do podnoszenia polskiej bandery.
2.
Certyfikat okrętowy tymczasowy powinien zawierać wszystkie aktualne wpisy zamieszczone w księdze rejestrowej oraz stwierdzenie, że statek jest uprawniony czasowo do podnoszenia polskiej bandery.
3.
Certyfikat statku w budowie powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów zamieszczonych w dziale pierwszym księgi rejestrowej.
4.
Wzory certyfikatu okrętowego stałego, tymczasowego oraz statku w budowie określają załączniki nr 4-6 do rozporządzenia.
§  45.
1.
Wyciągi z rejestru wydaje się zainteresowanym.
2.
Wyciąg z rejestru powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów dotyczących przedmiotu określonego w nagłówku wyciągu. W wyciągu należy zaświadczyć, że dalszych wpisów w tym przedmiocie w rejestrze nie ma.
§  46.
Na wniosek zainteresowanego izba morska wydaje zaświadczenie, że nie złożono zgłoszenia lub wniosku o wpis bądź że określonych wpisów w rejestrze nie ma.
§  47.
1.
Certyfikat okrętowy i zaświadczenie oparte na treści rejestru okrętowego podpisuje przewodniczący izby morskiej.
2.
Wyciągi i odpisy uwierzytelnia swoim podpisem - zaznaczając miejsce i datę ich wystawienia - sekretarz.
3.
Na certyfikacie okrętowym oraz uwierzytelnionych wyciągach i odpisach z rejestru okrętowego odciska się pieczęć izby morskiej.
§  48.
Certyfikat okrętowy doręcza się właścicielowi statku albo armatorowi za dowodem doręczenia.
§  49.
1.
Treść wpisów dokonanych w rejestrze okrętowym po wydaniu certyfikatu okrętowego należy niezwłocznie zamieścić w certyfikacie.
2.
Treść wpisów zmienionych lub wykreślonych w rejestrze okrętowym przekreśla się w certyfikacie czerwoną linią i wpisuje nad lub pod przekreślonym tekstem treść nowego wpisu. Nowe wpisy podpisuje przewodniczący izby morskiej, zaznaczając datę wpisu do rejestru i datę wpisu do certyfikatu. Obok podpisu przewodniczącego odciska się pieczęć izby.
§  50.
1.
Certyfikat okrętowy unieważnia się:
1)
w razie wykreślenia statku z rejestru okrętowego,
2)
w wypadku gdy mimo istnienia podstawy do wykreślenia statku wykreślenie nie może nastąpić z powodu określonego w § 38 ust. 2,
3)
w razie jego uszkodzenia lub jeżeli została uprawdopodobniona jego utrata,
4)
jeżeli wymaga tego przejrzystość certyfikatu.

Nowy certyfikat okrętowy wydaje się po unieważnieniu wydanego poprzednio.

2.
Jeżeli izba morska wystawia nowy certyfikat okrętowy w miejsce utraconego, przewodniczący czyni o tym wzmiankę w nowym certyfikacie.
§  51.
Certyfikat okrętowy unieważnia się przez zamieszczenie wzmianki na pierwszej stronie dokumentu i przekreślenie czerwonymi liniami na krzyż wszystkich stron certyfikatu. Unieważniony certyfikat zatrzymuje izba morska i dołącza do akt rejestrowych.
§  52.
1.
W razie nabycia za granicą statku podlegającego obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru okrętowego, zobowiązany do zgłoszenia statku do rejestru powinien zwrócić się do najbliższego polskiego urzędu konsularnego o wydanie dla statku świadectwa o banderze.
2.
We wniosku o wydanie świadectwa o banderze należy podać nazwę polskiego portu, który ma być portem macierzystym statku.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania przez statek polskiej przynależności,
2)
oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa pomiarowego.
4.
Przepis § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  53.
1.
Świadectwo o banderze wystawia polski urząd konsularny według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 52 ust. 3, urząd konsularny zwraca wnioskodawcy równocześnie z wydaniem świadectwa o banderze.
3.
O wydaniu świadectwa o banderze urząd konsularny zawiadamia niezwłocznie właściwą izbę morską, przesyłając jej równocześnie odpis tego świadectwa.
§  54.
1.
Statek, któremu wydano świadectwo o banderze, po przybyciu do polskiego portu podlega zgłoszeniu o wpis do rejestru okrętowego.
2.
Izba morska, dokonując wpisu statku do rejestru, zatrzymuje oryginał świadectwa o banderze.
3.
Przepis § 51 stosuje się odpowiednio.

Koszty postępowania

§  55.
W postępowaniu w sprawach rejestrowych ponosi się koszty postępowania rejestrowego, które obejmują opłaty rejestrowe i kancelaryjne oraz zwrot wydatków.
§  56.
1.
Do uiszczenia kosztów postępowania obowiązany jest ten, kto wnosi do izby morskiej pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.
2.
W postępowaniu prowadzonym z urzędu koszty postępowania ponosi zobowiązany do zgłoszenia o wpis.
§  57.
Dla kosztów postępowania rejestrowego w sprawach statków pełniących specjalną służbę państwową, o których mowa w art. 5 § 2 Kodeksu morskiego, oraz statków naukowo-badawczych ustala się stawkę zerową.
§  58.
W postępowaniu rejestrowym pobiera się następujące opłaty rejestrowe:
1)
stałą,
2)
stosunkową,
3)
kancelaryjną.
§  59.
1.
Opłatę stałą w wysokości 30 zł pobiera się od przyjęcia każdego zgłoszenia lub wniosku wszczynającego postępowanie albo samodzielną część postępowania, jeżeli zgłoszenie lub wniosek nie podlega opłacie stosunkowej, a także od przyjęcia wniosku o wykreślenie statku z rejestru stałego, wniosku o wykreślenie z tego rejestru hipoteki morskiej oraz zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.
2.
Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się również od złożonych środków odwoławczych, z wyjątkiem tych, które dotyczą wymiaru opłaty.
§  60.
1.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,2% wartości statku pobiera się od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru stałego statku o pojemności brutto powyżej 1000 jednostek.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w odniesieniu do statków o pojemności poniżej 1000 jednostek 0,1% wartości statku.
§  61.
Opłatę stosunkową w wysokości 1/20 opłaty określonej w § 60 pobiera się od przyjęcia wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego za każdy rok przyznanej statkowi czasowej polskiej przynależności. Odpowiednią część takiej opłaty pobiera się od przyznanej statkowi czasowej polskiej przynależności trwającej krócej niż rok.
§  62.
1.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia uzgodnionego w umowie o budowę statku pobiera się od przyjęcia wniosku o wpis statku w budowie do rejestru statków w budowie.
2.
Uiszczoną opłatę, o której mowa w ust. 1, zalicza się na poczet odpowiedniej opłaty należnej od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis statku do rejestru stałego.
§  63.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,01% wartości hipoteki morskiej pobiera się od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis tego prawa do rejestru stałego oraz wniosku o jego przeniesienie.
§  64.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,01% wartości hipoteki morskiej pobiera się od wniosku o wpis tego prawa do rejestru statków w budowie oraz o wpis przeniesienia tego prawa.
§  65.
Opłatę kancelaryjną pobiera się za wyciągi, odpisy, zaświadczenia oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie rejestru okrętowego. Nie pobiera się opłaty za certyfikat okrętowy, z wyjątkiem, o którym mowa w § 66 ust. 2.
§  66.
1.
Opłata kancelaryjna wynosi 3 zł za jedną stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dla dokumentu nie ma ustalonego formularza, 25 wierszy tekstu liczy się za stronicę. Każdą rozpoczętą stronicę liczy się za całą.
2.
Jeżeli dokument sporządzany jest w języku obcym albo zawiera tabelę, opłatę kancelaryjną pobiera się w podwójnej wysokości. W takiej samej wysokości pobiera się opłatę za certyfikat wydany w miejsce uszkodzonego lub utraconego.
§  67.
Izba morska nie podejmie żadnej czynności przed uiszczeniem należnych opłat, chyba że jest to usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami albo gdy izba działa z urzędu.
§  68.
1.
Do wydatków należą w szczególności:
1)
diety i koszty podróży należne przewodniczącym i pracownikom izby w razie pełnienia przez nich czynności poza siedzibą izby,
2)
należności świadków, biegłych i tłumaczy,
3)
opłaty należne innym osobom i instytucjom,
4)
koszty opłat telefonicznych i telegraficznych,
5)
koszty ogłoszeń.
2.
Przepisy dotyczące należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed izbami morskimi.
§  69.
Izba morska może zażądać złożenia w oznaczonym terminie zaliczki na pokrycie wydatków, jeżeli wniesiono o podjęcie czynności połączonej z wydatkami.
§  70.
1.
W razie gdy postępowanie toczy się z urzędu oraz w razie gdy czynności izby podjęte wskutek zgłoszenia lub wniosku połączone są z wydatkami, izba morska orzeka o kosztach i zarządza ich ściągnięcie.
2.
Na postanowienia i zarządzenia izby morskiej pierwszej instancji, dotyczące kosztów postępowania rejestrowego, służy zażalenie.
3.
Prawomocne postanowienie w przedmiocie kosztów, zaopatrzone we wzmiankę przewodniczącego izby morskiej, iż podlega wykonaniu, stanowi podstawę egzekucji sądowej.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§  71.
1.
Przy dokonywaniu pierwszego wpisu w trybie określonym rozporządzeniem w odniesieniu do statków, które zostały wpisane do rejestru okrętowego lub wykazu certyfikatów bandery na podstawie dotychczasowych przepisów, należy przepisać dotychczasowe wpisy z księgi rejestrowej lub wykazu certyfikatów bandery do właściwej księgi rejestrowej, uzupełnić je danymi podlegającymi zgłoszeniu i wystawić nowy certyfikat okrętowy.
2.
Przy zamknięciu dotychczasowej księgi rejestrowej i przepisaniu wpisów stosuje się odpowiednio przepisy § 14.
§  72.
Sprawy rejestrowe nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia toczą się w dalszym ciągu według przepisów tego rozporządzenia.
§  73.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 10, poz. 57, z 1974 r. Nr 35, poz. 206 i z 1986 r. Nr 30, poz. 150),
2)
rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery (Dz. U. Nr 29, poz. 145),
3)
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczania należności z tytułu kosztów tego postępowania (Dz. U. z 1994 r. Nr 2, poz. 9).
§  74.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REJESTR OKRĘTOWY STAŁY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REJESTR OKRĘTOWY TYMCZASOWY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REJESTR OKRĘTOWY STATKÓW W BUDOWIE

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

(strona 1)

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIC OF POLAND

(godło Rzeczypospolitej Polskiej)

CERTYFIKAT OKRĘTOWY STAŁY

CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRY

(strona 2)

Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w

...............................................................

Maritime Chamber at the Voivodeship Court at

zaświadcza, że dnia niżej opisany statek został wpisany

...............................................................

certifies that on the ship described below was entered

do polskiego rejestru okrętowego stałego pod nr

...............................................................

in Polish Permanent Register of Ships under No.

1. Nazwa statku (oznaczenie) .....poprzednie nazwy (oznaczenia)

............................................................

Name of ship (identyfication) previous names

(identyfications)

2. Sygnał wywoławczy

............................................................

Call sign

3. Port macierzysty

............................................................

Home port

4. Rok i miejsce budowy

............................................................

Year and place of build

5. Nazwa stoczni, w której statek został zbudowany

............................................................

Name od the shipyard in which the ship was built

6. Materiał główny

............................................................

Main material

7. Rodzaj napędu

............................................................

Propulsion

8. Rodzaj i przeznaczenie statku

............................................................

Type of the ship

9. Długość

............................................................

Length

10. Szerokość

...........................................................

Breadth

11. Wysokość boczna na śródokręciu do górnego pokładu

...........................................................

Moulded depth amidships to upper deck

12. Pojemność brutto

...........................................................

Gross tonnage

13. Pojemność netto

...........................................................

Net tonnage

14. Świadectwo pomiarowe nr wystawione przez

...........................................................

Tonnage Certificate No. issued by

dnia

...........................................................

on

15. Poprzedni rejestr i data wykreślenia

...........................................................

Previous registry and date of deletion

Statek ma polską przynależność i prawo podnoszenia polskiej

bandery.

The ship has Polish nationality and is entitled to fly the

Polish flag.

Certyfikat niniejszy wydano na podstawie art. 31a § 1 ustawy z

dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22,

poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i

z 1996 r. Nr 6, poz. 39).

This Certificate has been issued by virtue of art. 31a § 1 of

the Maritime Code Act of the 1 st December 1961

(Journal of laws of 1986 No. 22, item 112, of 1989 No. 35,

item 192, of 1991 No. 16, item 73 end of 1996 No. 6, item 39).

................. dnia .........

dated

.....................

(podpis - signature)

pieczęć

seal

(strona 3)

Właściciel, armator - Owner, ship's operator

Numer

bieżący

Number of

entry

Właściciel, współwłaściciele

Owner, co-owners

Armator

Ship's operator

Udziały we

współwłasności

Shares in the

co-ownership

1234

(strona 4)

Właściciel, armator - Owner, ship's operator

Podstawa nabycia własności lub udziału we współwłasności.

Wzmianki i ostrzeżenia.

Title of ownership or of shares in co-ownership. Notes and registrations.

5

ZAŁĄCZNIK Nr  5

(strona 1)

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIC OF POLAND

(godło Rzeczypospolitej Polskiej)

CERTYFIKAT OKRĘTOWY TYMCZASOWY

CERTIFICATE OF TEMPORARY REGISTRY

(strona 2)

Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w

Maritime Chamber at the Voivodeship Court at

zaświadcza, że dnia niżej opisany statek został wpisany

...............................................................

certifies that on the ship described below was entered

do polskiego rejestru okrętowego tymczasowego pod nr

...............................................................

in the Polish Temporary Register of Ships under No.

1. Nazwa statku (oznaczenie) poprzednie nazwy (oznaczenia)

............................................................

Name of ship (identyfication) previous names

(identyfications)

2. Sygnał wywoławczy

............................................................

Call sign

3. Port macierzysty

............................................................

Home port

4. Rok i miejsce budowy

............................................................

Year and place of build

5. Nazwa stoczni, w której statek został zbudowany

............................................................

Name od the shipyard in which the ship was built

6. Materiał główny

............................................................

Main material

7. Rodzaj napędu

............................................................

Propulsion

8. Rodzaj i przeznaczenie statku

............................................................

Type of the ship

9. Długość

............................................................

Length

10. Szerokość

...........................................................

Breadth

11. Wysokość boczna na śródokręciu do górnego pokładu

...........................................................

Moulded depth amidships to upper deck

12. Pojemność brutto

...........................................................

Gross tonnage

13. Pojemność netto

...........................................................

Net tonnage

14. Świadectwo pomiarowe nr wystawione przez

...........................................................

Tonnage Certificate No. issued by

15. Rejestr stały statku prowadzony przez

...........................................................

Permanent Register of Ship kept by

poprzednia przynależność statku

...............................................................

ship's previous nationality

i data jej zawieszenia

...............................................................

and date of its suspension

Statek uzyskał czasową polską przynależność od dnia do dnia

...............................................................

The ship has obtained temporary Polish nationality

effective from to

i prawo podnoszenia w tym czasie polskiej badery.

...............................................................

and the right to fly Polish flag during that time.

Certyfikat niniejszy wydano na podstawie art. 31a § 1 ustawy z

dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22,

poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i

z 1996 r. Nr 6, poz. 39).

This Certificate has been issued by virtue of art. 31a § 1 of

the Maritime Code Act of the 1 st December 1961

(Journal of laws of 1986 No. 22, item 112, of 1989 No. 35,

item 192, of 1991 No. 16, item 73 end of 1996 No. 6, item 39).

................. dnia .........

dated

.....................

(podpis - signature)

pieczęć

seal

(strona 3)

Armator, właściciel, podstawa przejęcia statku przez armatora

Ship's operator, owner, basis of the ship's take over by ship's

operator

Numer

bieżący

Number of

entry

Armator lub przedstawicielstwo armatora w Polsce

Ship's operator or representation

of ship's operator in Poland

Właściciel,

współwłaściciele

Owner, co-owners

123
Wzmianki i ostrzeżenia

Notes and resticions

4

Postanowienie o czasowej polskiej przynależności, wydane przez

Izbę Morską przy Sądzie Wojewódzkim

..............................................................

Decision on temporary Polish nationality issued by Maritime

Chamber at the Voivodeship Court

w

..............................................................

at

Sygnatura akt i data postanowienia

..............................................................

File No. and date of decision

Certyfikat niniejszy jest ważny do dnia

..............................................................

This Certificate to be valid till

ZAŁĄCZNIK Nr  6

(strona 1)

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIC OF POLAND

(godło Rzeczypospolitej Polskiej)

CERTYFIKAT STATKU W BUDOWIE

CERTYFICATE OF REGISTRY OF SHIP UNDER CONSTRUCTION

(strona 2)

Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w

.............................................................

Maritime Chamber at the Voivodeship Court at

zaświadcza że niżej opisany statek w budowie został wpisany

dnia

.............................................................

certifies, that the ship under construcion as described below

was entered on

do polskiego rejestru okrętowego statków w budowie pod nr

..............................................................

in Polish Register of Ships under construction under the No.

1. Oznaczenie identyfikacyjne statku w budowie (nazwa)

...........................................................

Identyfication of the ship under construction (name)

2. Data położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy

konstrukcyjnej

...........................................................

Date on which the keel was laid, or date on which similar

constructions was made

Nr budowy

...........................................................

Yard No.

3. Umowa o budowę statku, data zawarcia

...........................................................

Building contract, date of signing

4. Termin wykonania

...........................................................

Date of delivery

5. Stocznia

...........................................................

Shipyard

6. Właściciel lub współwłaściciele statku w budowie

...........................................................

Owner or co-owners of the ship under construcion

Certyfikat niniejszy wydano na podstawie art. 31a § 1 ustawy z

dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22,

poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i

z 1996 r. Nr 6, poz. 39).

This Certificate has been issued by virtue of art. 31a § 1 of

the Maritime Code Act of the 1 st December 1961

(Journal of laws of 1986 No. 22, item 112, of 1989 No. 35,

item 192, of 1991 No. 16, item 73 end of 1996 No. 6, item 39).

................. dnia .........

dated

.....................

(podpis - signature)

pieczęć

seal

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Nazwa i siedziba urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej

...............................................................

Name and seat of the Consular office of the Republic of Poland

ŚWIADECTWO O BANDERZE

CERTIFICATE OF FLAG

Zaświadcza się niniejszym, że statek:

...............................................................

This is to certify that ship:

1. Nazwa statku poprzednie nazwy

............................................................

Name of ship previous names

2. Sygnał wywoławczy

............................................................

Call sign

3. Długość szerokość

............................................................

Length breadth

4. Wysokość boczna na śródokręciu do górnego pokładu

............................................................

Moulded depth amidships to upper deck

5. Pojemność brutto netto

............................................................

Gross tonnage net

6. Świadectwo pomiarowe nr wystawione przez

............................................................

Tonnage Certificate No. issued by

dnia

...............................................................

on

ma polską przynależność państwową i prawo podnoszenia polskiej

bandery.

...............................................................

has Polish nationality and is entitled to fly the Polish flag.

Świadectwo niniejsze jest ważne do czasu przybycia statku do

polskiego portu, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy od daty

jego wystawienia.

...............................................................

This certificate to be valid until the ship's arrival at a

Polish port, but no longer than six months from the date of its

issue.

Świadectwo niniejsze wydano na podstawie art. 31a § 3 ustawy z

dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22,

poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i

z 1996 r. Nr 6, poz. 39).

This Certificate has been issued by virtue of art. 31a § 3 of

the Maritime Code Act of the 1 st December 1961

(Journal of laws of 1986 No. 22, item 112, of 1989 No. 35,

item 192, of 1991 No. 16, item 73 end of 1996 No. 6, item 39).

................. dnia .........

dated

.....................

(podpis - signature)

pieczęć

seal