Rejestr okrętowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.10.57

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 1963 r.
w sprawie rejestru okrętowego.

Na podstawie art. 27 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE.

§  1. 
1. 
Rejestr okrętowy składa się z ksiąg rejestrowych.
2. 
Wzór księgi rejestrowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Księga rejestrowa może składać się z kilku tomów.
§  2. 
Księga rejestrowa zawiera trzy działy:
1)
dział pierwszy - Statek,
2)
dział drugi - Właściciel, armator,
3)
dział trzeci - Hipoteka morska i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.
§  3. 
Księgi rejestrowe przechowuje się wieczyście. Księgi te nie mogą być wynoszone poza miejsce ich stałego przechowywania.
§  4. 
Księgi rejestrowe powinny być oprawione w sposób trwały. Karty ksiąg powinny być przesznurowane i ponumerowane.
§  5. 
1. 
Przy księdze rejestrowej prowadzi się akta rejestrowe.
2. 
Akta rejestrowe obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisów do rejestru okrętowego i dotyczące wpisów inne dokumenty, pisma, wzmianki, postanowienia i zarządzenia izby.
§  6. 
1. 
Rejestr okrętowy prowadzi przewodniczący izby morskiej. Przewodniczący może powierzyć prowadzenie rejestru wiceprzewodniczącemu izby.
2. 
Przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia przewodniczącego izby morskiej przysługują odpowiednio prowadzącemu rejestr wiceprzewodniczącemu izby.
§  7. 
Wyznaczony przez przewodniczącego izby morskiej sekretarz izby pełni samodzielnie czynności przewidziane w rozporządzeniu dla sekretarza, a także czuwa nad porządkiem księgi i akt rejestrowych oraz nad ich zabezpieczeniem.
§  8. 
1. 
Każdemu wolno przeglądać księgi rejestrowe, a za zgodą przewodniczącego izby morskiej - również akta rejestrowe.
2. 
Przeglądanie ksiąg i akt rejestrowych odbywa się pod nadzorem sekretarza.
3. 
Na zarządzenie przewodniczącego izby odmawiającego wglądu do akt rejestrowych służy zażalenie.
4. 
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy organów administracji morskiej.

SPOSÓB PROWADZENIA REJESTRU OKRĘTOWEGO.

Księga rejestrowa.

§  9. 
Księgę rejestrową prowadzi się oddzielnie dla każdego statku.
§  10. 
1. 
Stronę tytułową księgi rejestrowej oznacza się nazwą izby morskiej prowadzącej rejestr oraz numerem rejestrowym księgi, stanowiącym również numer rejestrowy statku. Pod numerem rejestrowym umieszcza się nazwę statku.
2. 
Numer rejestrowy tworzą: litery RO, początkowa litera nazwy siedziby izby morskiej prowadzącej rejestr oraz kolejny numer repertorium ksiąg rejestrowych.
3. 
Jeżeli księga rejestrowa składa się z więcej niż jednego tomu, stronę tytułową księgi oznacza się kolejnym numerem tomu księgi rejestrowej.
§  11. 
1. 
Na tytułowej stronie księgi rejestrowej umieszcza się wzmianki o:
1)
zamknięciu księgi,
2)
przeniesieniu wpisów do nowej księgi lub z innej księgi,
3)
przejściu właściwości do prowadzenia rejestru na inną izbę morską,
4)
oddaniu księgi do archiwum.
2. 
Na ostatniej stronie księgi umieszcza się wzmiankę stwierdzającą ilość ponumerowanych i przesznurowanych stron. Końce sznurka przymocowuje się lakiem, na którym kładzie się odcisk pieczęci izby morskiej.
3. 
Wzmianki, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują przewodniczący izby morskiej i sekretarz, umieszczając równocześnie datę sporządzenia wzmianki.
§  12. 
1. 
Zamknięcie księgi rejestrowej następuje w razie wykreślenia statku z rejestru oraz w razie przeniesienia wpisów do nowej księgi.
2. 
Zamknięcie księgi dokonuje się przez umieszczenie wzmianki o zamknięciu na tytułowej stronie księgi i przekreślenie wszystkich stron w księdze czerwonym atramentem.
3. 
Księgę zamkniętą oddaje się do archiwum izby morskiej.
4. 
O oddaniu księgi do archiwum sekretarz czyni wzmiankę w aktach rejestrowych.
§  13. 
1. 
Przeniesienie wpisów do nowej księgi rejestrowej następuje, jeżeli izba morska uzna, że wymaga tego przejrzystość rejestru.
2. 
Do nowej księgi należy przenieść wszelkie wpisy nie wykreślone, a spośród wykreślonych te, które dotyczą nazwy, sygnału rozpoznawczego i portu macierzystego statku, oraz te, które izba morska uzna za niezbędne dla dokładnego ustalenia stanu prawnego statku.
3. 
Zgodność treści nowej księgi z treścią księgi, z której wpisy zostały przeniesione, potwierdzają podpisem przewodniczący izby morskiej i sekretarz.
4. 
We wzmiance o przeniesieniu wpisów do nowej księgi należy podać numer rejestrowy księgi, do której statek został na nowo wpisany.
5. 
We wzmiance o przeniesieniu wpisów z innej księgi należy podać numer rejestrowy księgi, z której wpisy zostały przeniesione. Wzmiankę tę umieszcza się również w każdym dziale nowej księgi oraz w aktach rejestrowych.
6. 
O przeniesieniu wpisów należy zawiadomić oznaczonych w rejestrze właścicieli, armatora oraz inne osoby, których prawa lub roszczenia ujawnione zostały w rejestrze.
§  14. 
1. 
W razie przejścia właściwości do prowadzenia rejestru na inną izbę morską należy księgę rejestrową i akta rejestrowe przekazać tej izbie.
2. 
Izba morska, na którą przeszła właściwość do prowadzenia rejestru, oznacza stronę tytułową księgi zgodnie z nowymi danymi, ujmując dotychczasowe dane ulegające zmianie w nawias poprzedzony wyrazem "dawniej", i o przejściu właściwości zawiadamia osoby określone w § 13 ust. 6.
§  15. 
1. 
Wzmianki w księgach rejestrowych i aktach rejestrowych sporządza sekretarz, a podpisuje, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów rozporządzenia, przewodniczący izby morskiej.
2. 
Przewodniczący izby może upoważnić sekretarza do podpisywania wzmianki w aktach rejestrowych.
§  16.  1
1. 
W dziale pierwszym księgi rejestrowej wpisuje się:
1)
w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu oraz poprzednie nazwy lub oznaczenia statków; w razie następującej po wpisie zmiany nazwy lub oznaczenia statku wpisuje się nową nazwę lub oznaczenie statku,
2)
w rubryce 2: międzynarodowy znak rozpoznawczy oraz jego zmiany,
3)
w rubryce 3: port macierzysty statku oraz jego zmiany,
4)
w rubryce 4: datę położenia stępki lub rozpoczęcia podobnego stadium budowy statku lub datę wprowadzenia zasadniczych zmian konstrukcyjnych albo przebudowy statku oraz oznaczenie stoczni, w której statek został zbudowany,
5)
w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe statku (długość, szerokość, wysokość boczną na śródokręciu do górnego pokładu) i pojemność statku określoną w jednostkach pomiarowych przewidzianych w Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz.U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248), zwanych dalej "jednostkami pomiarowymi",
6)
w rubryce 10: numer i datę wystawienia międzynarodowego świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych,
7)
w rubryce 11: stwierdzenie polskiej przynależności statku oraz datę wpisania statku do rejestru, a w przypadku czasowego zwolnienia statku z polskiej przynależności - stwierdzenie tego zwolnienia i datę wystawienia decyzji w tej sprawie,
8)
w rubryce 12: wykreślenie statku z rejestru z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia,
9)
w rubryce 13: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 14,
10)
w rubryce 14: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-12, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2. 
Wpisy podpisuje się w rubrykach 11, 12 i 14.
§  17. 
1. 
W dziale drugim księgi rejestrowej wpisuje się:
1)
w rubryce 1: bieżącą liczbę wpisu,
2)
w rubryce 2: właściciela (współwłaściciela) statku oraz zmiany w tym zakresie, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru, wymieniając:
a)
w odniesieniu do osób prawnych - nazwę i siedzibę osoby prawnej z podaniem rejestru, w którym osoba ta została wpisana, i organu, który ten rejestr prowadzi,
b)
w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i obywatelstwo,
3)
w rubryce 3: armatora w sposób określony w pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru,
4)
w rubryce 4: wysokość udziału we współwłasności w częściach ułamkowych, jeżeli statek jest przedmiotem współwłasności,
5)
w rubryce 5:
a)
podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności z podaniem daty wydania dokumentu stanowiącego podstawę nabycia, numeru repertorium, pod którym dokument ten wciągnięto, i oznaczenia biura notarialnego, które dokument sporządziło,
b)
wzmianki i ostrzeżenia dotyczące własności,
c)
zmiany danych wpisanych w dziale drugim, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz podstawę i datę wpisania zmiany,
d)
wykreślenia wpisanych wzmianek, ostrzeżeń i ograniczeń w rozporządzaniu prawem własności,
e)
datę sporządzenia wpisu.
2. 
Wpisy podpisuje się w rubryce 5.
§  18. 
1. 
W dziale trzecim księgi rejestrowej wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisów sporządzonych w rubrykach 2 i 3,
2)
w rubryce 2: kwotę hipoteki morskiej w cyfrach,
3)
w rubryce 3: treść wpisanego prawa (hipoteka morska, użytkowanie i inne ograniczenia w rozporządzaniu statkiem), a przy wpisie hipoteki morskiej - kwotę hipoteki słownie oraz datę wpisu,
4)
w rubryce 4: numer bieżący wpisu, którego dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6,
5)
w rubryce 5: kwotę w cyfrach, której dotyczy zmiana hipoteki morskiej wpisana w rubryce 6,
6)
w rubryce 6: zmiany praw wpisanych w rubrykach 1-3, ograniczenia uprawnionego w rozporządzaniu tymi prawami, choćby ograniczenia te wpisano równocześnie z wpisem prawa, ostrzeżenia i wzmianki dotyczące ograniczonych praw rzeczowych oraz datę wpisu; w razie wykreślenia części hipoteki morskiej, niezależnie od wpisu w rubryce 6, kwotę wykreślonej części wpisuje się czerwonym atramentem w rubryce 2 pod wpisaną w niej kwotą, a poniżej - czarnym atramentem pozostałą kwotę hipoteki morskiej,
7)
w rubryce 7: numer bieżący wpisu prawa objętego wykreśleniem wpisanym w rubryce 8,
8)
w rubryce 8: wykreślenie wpisanych praw, a w razie wykreślenia hipoteki morskiej - wykreśloną kwotę hipoteki morskiej słownie oraz datę wpisu.
2. 
Uprawnionego oznacza się wpisując następujące dane:
1)
osoby fizyczne - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a w razie potrzeby inne jeszcze dane, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
2)
osoby prawne - pełną nazwę i siedzibę.
3. 
Wpisy podpisuje się w rubrykach 3, 6 i 8.
§  19. 
Wpisem jest również wykreślenie wpisu.
§  20. 
1. 
O dokonaniu wpisu czyni się wzmiankę w aktach rejestrowych pod postanowieniem zarządzającym wpis, podając datę wpisu do rejestru.
2. 
Wzmiankę o wpisaniu do rejestru danych zawartych w świadectwie pomiarowym czyni się na oryginale, świadectwa pomiarowego. Wzmiankę tę podpisuje przewodniczący izby morskiej.
§  21. 
1. 
Dokonanie wpisu z urzędu zaznacza się w osnowie wpisu.
2. 
W osnowie wpisu zaznacza się również wpisanie statku do rejestru na wniosek właściciela.
3. 
Wpisy sporządza sekretarz na podstawie postanowienia zarządzającego wpis, a podpisuje przewodniczący izby morskiej i sekretarz.

Sposób dokonywania wpisów.

§  22. 
1. 
Wpisów należy dokonywać atramentem, starannie, pismem czytelnym bez używania skrótów. Wyrazów wpisanych nie wolno przerabiać lub czynić nieczytelnymi.
2. 
Omyłki prostuje się przez przekreślenie błędnego wyrazu czerwonym atramentem w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu, umieszczając pod treścią wpisu wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania.
§  23. 
Wpis, który utracił swą moc na skutek zmiany jego treści lub wykreślenia wpisu, podkreśla się czerwonym atramentem.

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI O WPIS.

§  24. 
Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru powinny być dokonane na piśmie.
§  25. 
1. 
W zgłoszeniu i we wniosku o wpis statku do rejestru należy podać:
1) 2
 charakterystykę statku, wymieniając:
a)
nazwę, jaką posiada statek w czasie zgłoszenia lub wniosku o wpis, oraz poprzednie jego nazwy, a w odniesieniu do statku, co do którego przepisy przewidują inne oznaczenie - oznaczenie statku,
b)
międzynarodowy znak wywoławczy,
c)
nazwę portu macierzystego statku,
d)
datę położenia stępki lub równoznaczonego stadium rozpoczęcia budowy statku oraz nazwę stoczni, w której statek został zbudowany,
e)
długość statku, jego szerokość oraz wysokość boczną według świadectwa pomiarowego,
f)
pojemność brutto i netto według świadectwa pomiarowego,
g)
nazwę organu, który wystawił świadectwo pomiarowe, oraz numer i datę wystawienia tego świadectwa,
2)
oznaczenie właściciela (współwłaściciela) i armatora statku, wymieniając:
a)
co do osób prawnych - pełną nazwę, siedzibę i adres oraz położoną w Polsce siedzibę, zakładu głównego lub siedzibę oddziału armatora,
b)
co do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres w Polsce, obywatelstwo i stwierdzające te dane dokumenty,
c)
jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności - rodzaj współwłasności oraz wysokości udziału w częściach ułamkowych,
d)
podstawę nabycia własności (współwłasności) wraz z określeniem daty dokumentu i określeniem biura notarialnego oraz bieżącego numeru dokumentu tego biura, a w razie braku tego dokumentu - inne dowody,
e)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - podstawę prawną uprawiania przez armatora żeglugi statkiem we własnym imieniu z oznaczeniem stwierdzającego to dokumentu, a w razie braku tego dokumentu - inne dowody;
3)
wartość statku.
2.  3
 Dane określone w ust. 1 pkt 1 należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.
§  26. 
1. 
Do zgłoszenia lub wniosku o wpis statku do rejestru należy dołączyć:
1)
dokument stwierdzający zatwierdzenie nazwy statku lub innego jego oznaczenia oraz w miarę możności dokumenty stwierdzające poprzednie nazwy lub oznaczenia statku,
2)
dokument stwierdzający przydzielenie sygnału rozpoznawczego,
3)
oryginał świadectwa pomiarowego wraz z odpisem tego świadectwa uwierzytelnionym przez organ, który świadectwo wystawił,
4)
dokument stwierdzający rok i miejsce budowy statku oraz stocznie, przez którą statek został zbudowany, jeżeli zgłaszający (wnioskodawca) jest w posiadaniu takiego dokumentu,
5)
jeżeli właścicielem lub armatorem statku jest osoba prawna - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych, stwierdzające pełną jej nazwę oraz stwierdzające, że osoba prawna ma siedzibę w Polsce lub że w Polsce mieści się siedziba jej zakładu głównego albo oddziału, oraz datę i numer wpisania osoby prawnej do tego rejestru,
6)
notarialny odpis dokumentu stanowiącego podstawę nabycia własności lub współwłasności, a w braku takiego dokumentu w miarę możności notarialny odpis innego dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności,
7)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - notarialny odpis dokumentu stwierdzającego podstawę prawną do uprawiania przez armatora żeglugi statkiem we własnym imieniu w formie zarządzenia właściwego organu, umowy z właścicielem lub w innej formie,
8)
jeżeli współwłaścicielem statku nie jest Skarb Państwa, osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub obywatel polski zamieszkały w Polsce - dowód potwierdzający miejsce zamieszkania armatora w Polsce albo mieszczącą się w Polsce siedzibę jego zakładu głównego lub oddziału,
9)
jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru za granicą - dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego albo dokumentu uprawdopodabniającego to wykreślenie,
10)
oryginał świadectwa o banderze, jeżeli świadectwo to wystawiono.
2. 
Łącznie ze zgłoszeniem lub wnioskiem o wpis statku stanowiącego przedmiot własności lub współwłasności osób fizycznych osoby te obowiązane są przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania. Jeżeli osoby te zamieszkują za granicą, należy przedłożyć dowód stwierdzający, że armator ma miejsce zamieszkania w Polsce.
§  27. 
W zgłoszeniu zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności podlegających wpisowi (uzupełnienie wpisów), oraz okoliczności stanowiących podstawę wykreślenia statku z rejestru należy podać:
1)
nazwę statku,
2)
numer rejestrowy statku,
3)
okoliczność, która ma być wpisana, i jej treść oraz dowód stwierdzający tę okoliczność.
§  28. 
1. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w § 27, należy dołączyć:
1)
dokumenty stanowiące podstawę zmiany lub uzupełnienia wpisów albo wykreślenia statku z rejestru,
2)
oryginał certyfikatu okrętowego i otrzymane jego odpisy oraz wyciągi z rejestru okrętowego, jeżeli były wydane,
3)
świadectwo pomiarowe dotychczasowe i nowe, jeżeli takie wystawiono, a okoliczność, która ma być wpisana, dotyczy danych wpisanych na podstawie świadectwa pomiarowego.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w razie zgłoszenia utraty przez statek charakteru statku morskiego.
3. 
Dokumentami stanowiącymi podstawę do uznania statku za zaginiony po upływie wymaganego okresu i do wykreślenia go z rejestru są: dokument stwierdzający port przeznaczenia statku oraz dokument stwierdzający ostatnią wiadomość o statku.
§  29. 
1. 
Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów rozporządzenia, dokumenty, o których mowa w § 26 i § 28, przedkłada się w oryginale lub urzędowo uwierzytelnionym odpisie.
2. 
Izba morska może zażądać przedłożenia dokumentu w oryginale.
§  30. 
1. 
Jeżeli jakikolwiek z dokumentów, o których mowa w § 26 i § 28, został przedłożony izbie morskiej w związku z inną sprawą, obowiązany do przedłożenia tego dokumentu powinien wskazać tę sprawę.
2. 
Dokumenty wymienione w § 26 ust. 1 pkt 5, 8-10 oraz odpisy świadectwa pomiarowego i notarialne odpisy dokumentów wymienionych w § 26 ust. 1 pkt 6 i 7 pozostają w aktach rejestrowych, a inne dokumenty zwraca się na wniosek po sporządzeniu w aktach rejestrowych wzmianki o przedłożeniu tych dokumentów i o ich zwrocie.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH REJESTROWYCH.

Przepisy ogólne.

§  31.  4
 Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, do postępowania w sprawach rejestrowych stosuje się odpowiednio przepisy księgi drugiej: postępowanie nieprocesowe - Kodeksu postępowania cywilnego a do wpisów działu drugiego i trzeciego księgi rejestrowej i związanego z nimi postępowania - ponadto przepisy o księgach wieczystych.

Postępowanie.

§  32. 
1. 
Izba morska rozpoznaje sprawy rejestrowe w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu niejawnym, może jednak wyznaczyć rozprawę.
2. 
Wyznaczając rozprawę izba morska powinna w miarę możności zawiadomić i wysłuchać wszystkich zainteresowanych.
§  33. 
Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru przyjmuje oraz potwierdza datę ich wpływu do izby sekretarz.
§  34. 
Z zastrzeżeniem przepisu § 26 ust. 1 pkt 9 wpis do rejestru nastąpić może po udowodnieniu lub ustaleniu z urzędu podstawy tego wpisu.
§  35. 
1. 
Jeżeli ma nastąpić wykreślenie z rejestru statku obciążonego hipoteką morską, a podstawą wykreślenia jest kondemnacja statku, utrata polskiej przynależności państwowej statku lub utrata charakteru statku morskiego, izba morska wzywa wierzyciela, którego prawo zastawu na statku wpisane jest do rejestru, aby podał, czy wyraża zgodę na wykreślenie.
2. 
Jeżeli wierzyciel, o którym mowa w ust. 1, odmówi zgody, izba morska wyda postanowienie o odmowie wykreślenia statku z rejestru.
§  36. 
1. 
Osoby fizyczne i prawne obowiązane są na żądanie izby morskiej udzielić wyjaśnień niezbędnych w sprawie oraz udostępnić izbie posiadane w sprawie dokumenty.
2. 
Organ pomiarowy obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą izbę morską o wystawieniu świadectwa pomiarowego oraz o dokonaniu zmian w tym świadectwie, jeżeli zmiany dotyczą okoliczności podlegających wpisowi.
3. 
Organy inspekcyjne oraz kapitanaty (bosmanaty) portów obowiązane są w razie stwierdzenia, że polski statek podlegający wpisowi do rejestru okrętowego nie posiada certyfikatu okrętowego, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwą izbę morską.
§  37. 
1. 
W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru lub obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia izba morska wzywa obowiązanego do ich dopełnienia i wyznacza odpowiedni termin.
2. 
W wezwaniu skierowanym do osób obowiązanych do zgłoszenia o wpis do rejestru izba morska zagrozi nałożeniem grzywny w razie dopełnienia obowiązku określonego w wezwaniu lub nieusprawiedliwienia jego niespełnienia.
§  38. 
1. 
Jeżeli w wyznaczonym przez izbę morską terminie osoba obowiązana do zgłoszenia o wpis do rejestru nie dopełni określonego w wezwaniu obowiązku ani nie usprawiedliwi jego niespełnienia, izba morska nałoży grzywnę i powtórzy wezwanie z zagrożeniem ponownej grzywny.
2. 
Bieg terminu wyznaczonego w powtórnym wezwaniu rozpoczyna się od daty uprawomocnienia się postanowienia nakładającego grzywnę.
3. 
W razie bezskuteczności ponownego wezwania izba morska może w dalszym ciągu postępować w myśl ust. 1, dopóki określony w wezwaniu obowiązek nie zostanie dopełniony, lub też dokonać wpisu z urzędu.
4. 
Na postanowienie nakładające grzywnę służy zażalenie.
§  39. 
Przed dokonaniem wpisu z urzędu izba morska przeprowadza odpowiednie dochodzenie.
§  40. 
1. 
Orzeczenia izby morskiej w sprawach rejestrowych zapadają w formie postanowień.
2. 
W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru izba morska ustala treść wpisu.
3. 
Postanowienia w przedmiocie wpisów doręcza się z urzędu wszystkim uczestnikom z wyjątkiem tych, którzy zrzekli się doręczenia.
4. 
Postanowień wydanych zgodnie ze zgłoszeniem lub wnioskiem bez sprzeciwu innych uczestników izba morska nie uzasadnia.
§  41. 
1. 
Na postawienia w przedmiocie wpisów służy zażalenie.
2. 
W razie wniesienia zażalenia izba morska dokonuje z urzędu wpisu ostrzeżenia.
§  42. 
1. 
Postanowienia izby morskiej są natychmiast wykonalne, chyba że izba uzależni wykonalność od uprawomocnienia się postanowienia.
2. 
Nie podlegają natychmiastowej wykonalności postanowienia w przedmiocie:
1)
wpisu zmiany właściciela statku,
2)
wpisu dotyczącego hipoteki morskiej,
3)
wykreślenia ograniczenia w rozporządzaniu statkiem,
4)
grzywny.
3. 
W razie wydania postanowienia w przedmiocie określonym w ust. 2 pkt 1-3 izba morska zarządzi wpis odpowiedniej wzmianki do rejestru, a po uprawomocnieniu się postanowienia - zarządzi dokonanie wpisu.
§  43. 
O dokonaniu wpisu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania oraz urząd morski właściwy dla portu macierzystego statku.
§  44. 
Zażalenia na postanowienia izby morskiej i na zarządzenie przewodniczącego izby odmawiające wglądu do akt rejestrowych (§ 8 ust. 3) rozpoznaje Odwoławcza Izba Morska.
§  45. 
Od prawomocnych postanowień izb morskich nie można zakładać rewizji nadzwyczajnej.

Dokumenty rejestrowe.

§  46. 
1. 
Po wpisaniu statku do rejestru okrętowego właściciel lub armator otrzymuje certyfikat okrętowy, a na wniosek również wyciąg z tego certyfikatu.
2. 
Certyfikat okrętowy powinien zawierać treść wszystkich wpisów umieszczonych w dziale pierwszym i drugim księgi rejestrowej, z wyjątkiem wpisów wykreślonych, oraz stwierdzenie, że statek jest uprawniony do podnoszenia bandery polskiej.
3. 
Certyfikat okrętowy sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  47. 
1. 
Wyciąg w certyfikatu okrętowego powinien zawierać treść wpisów umieszczonych w dziale pierwszym księgi rejestrowej, z wyjątkiem wpisów wykreślonych, oraz stwierdzenie uprawnienia statku do podnoszenia bandery polskiej.
2. 
W wyciągu z certyfikatu mogą być ponadto umieszczone wpisy wykreślone, jeżeli potrzeba ich umieszczenia wynika z okoliczności albo jeżeli wnosi o to właściciel statku lub armator.
§  48. 
Wyciąg z rejestru powinien zawierać treść wszystkich nie wykreślonych wpisów, które dotyczą danego przedmiotu. Przedmiot ten należy ściśle określić w nagłówku wyciągu. W wyciągu tym należy zaświadczyć, że dalszych wpisów w określonym w nagłówku przedmiocie w rejestrze nie ma.
§  49. 
1. 
Wyciągi i odpisy z rejestru i z certyfikatu okrętowego wydaje się osobom zainteresowanym w ich uzyskaniu.
2. 
Wyciągi, wypisy i odpisy z akt rejestrowych wydaje się osobom zainteresowanym w ich uzyskaniu za zgodą przewodniczącego izby morskiej.
§  50. 
Na wniosek osoby zainteresowanej izba morska wydaje zaświadczenie, że nie złożono do izby określonego zgłoszenia lub wniosku o wpis lub że określonych wpisów w rejestrze nie ma.
§  51. 
1. 
Certyfikat okrętowy, wyciąg z certyfikatu okrętowego i zaświadczenie oparte na treści rejestru okrętowego podpisuje przewodniczący izby morskiej.
2. 
Inne wyciągi, wypisy i odpisy uwierzytelnia swym podpisem - zaznaczając miejsce i datę ich wystawienia - sekretarz.
3. 
Na certyfikacie okrętowym, wyciągu z certyfikatu okrętowego, uwierzytelnionych innych wyciągach, wypisach i odpisach z rejestru okrętowego odciska się pieczęć izby morskiej.
§  52. 
Certyfikat okrętowy i wyciąg z certyfikatu okrętowego doręcza się właścicielowi statku albo armatorowi za dowodem doręczenia.
§  53. 
1. 
Treść wpisów dokonanych w rejestrze okrętowym po wydaniu certyfikatu okrętowego należy niezwłocznie umieścić w tym dokumencie.
2. 
Treść wpisów zmienionych lub wykreślonych w rejestrze okrętowym przekreśla się w certyfikacie czerwonym atramentem wpisując nad przekreślonym tekstem treść nowego wpisu. Nowe wpisy podpisuje przewodniczący izby morskiej zaznaczając datę wpisu do rejestru i datę wpisu do certyfikatu. Obok podpisu przewodniczącego izby odciska się pieczęć izby morskiej.
3. 
Jeżeli zmiana wpisu nastąpiła w związku z wprowadzeniem zmian do świadectwa pomiarowego, należy uczynić nową wzmiankę na oryginale tego świadectwa, stosując odpowiednio przepis ust. 2.
4.  5
 Jeżeli w rejestrze okrętowym zamieszczono wzmiankę o czasowym zwolnieniu statku od polskiej przynależności, izba morska zatrzymuje certyfikat okrętowy w aktach rejestrowych do czasu przywrócenia statkowi polskiej przynależności.
§  54. 
Certyfikat okrętowy i wyciąg z certyfikatu okrętowego unieważnia się, w razie wykreślenia statku z rejestru okrętowego oraz w razie gdy mimo istnienia podstawy do wykreślenia statku wykreślenie nie może nastąpić z powodu okoliczności przewidzianej w § 35 ust. 2.
§  55. 
1. 
Nowy certyfikat okrętowy lub nowy wyciąg z certyfikatu wystawia się po unieważnieniu certyfikatu lub wyciągu z certyfikatu poprzednio wydanego w razie ich uszkodzenia lub jeżeli została uprawdopodobniona ich utrata albo jeżeli izba morska uzna, że wymaga tego przejrzystość tych dokumentów.
2. 
Jeżeli po wydaniu wyciągu z certyfikatu okrętowego dokonano nowych wpisów w dziale pierwszym księgi rejestrowej, należy wystawić nowy wyciąg.
3. 
Jeżeli izba morska wystawia nowy certyfikat okrętowy lub wyciąg z certyfikatu zamiast utraconych, przewodniczący izby morskiej czyni o tym wzmiankę w nowym dokumencie.
§  56. 
Certyfikat okrętowy i wyciąg z certyfikatu okrętowego unieważnia się przez umieszczenie wzmianki na pierwszej stronie dokumentu i przekreślenie czerwonym atramentem wszystkich stron certyfikatu lub wyciągu. Unieważnione dokumenty zatrzymuje izba morska i dołącza do akt rejestrowych.
§  57. 
1. 
W razie nabycia statku za granicą przez osobę obowiązaną do zgłoszenia statku do polskiego rejestru okrętowego, obowiązany do zgłoszenia statku do tego rejestru powinien zwrócić się do najbliższego polskiego urzędu konsularnego o wydanie dla statku tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwa o banderze).
2. 
We wniosku o wydanie świadectwa o banderze należy podać nazwę polskiego portu, który ma być portem macierzystym statku.
3. 
Do wniosku należy dołączyć:
1)
dokument stwierdzający własność statku,
2)
dokument stanowiący podstawę do nabycia przez statek polskiej przynależności państwowej,
3)
oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa pomiarowego.
4. 
Przepis § 26 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.
§  58. 
1. 
Świadectwo o banderze wystawia polski urząd konsularny według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dokumenty, o których mowa w § 57 ust. 3, urząd konsularny zwraca wnioskodawcy równocześnie z wydaniem świadectwa o banderze.
3. 
O wydaniu świadectwa o banderze urząd konsularny zawiadamia niezwłocznie właściwą izbę morską przesyłając równocześnie odpis tego świadectwa izbie.
§  59. 
1. 
Po przybyciu do portu polskiego statek, któremu wydano świadectwo o banderze, podlega zgłoszeniu o wpis do polskiego rejestru okrętowego.
2. 
Izba morska, która dokonuje wpisu statku do rejestru okrętowego, zatrzymuje oryginał świadectwa o banderze.
3. 
Przepis § 56 ma odpowiednie zastosowanie do świadectwa o banderze i do odpisu tego świadectwa.

Koszty postępowania.

§  60. 
W postępowaniu w sprawach rejestrowych pobiera się opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz zwrot wydatków. Opłaty i wydatki stanowią koszty postępowania rejestrowego.
§  61. 
1. 
Koszty postępowania ponosi ten, którego czynność powoduje opłaty lub wydatki.
2. 
W postępowaniu wszczętym z urzędu koszty postępowania ponosi obowiązany do zgłoszenia o wpis.
§  62. 
1. 
Nie podlegają opłatom zgłoszenia dotyczące statków pełniących specjalną służbę państwową oraz statków sportowych zarejestrowanych w Polskim Związku Żeglarskim.
2. 
Minister Żeglugi może zwolnić od opłat zgłoszenia dotyczące statku należącego do instytucji lub stowarzyszenia, jeżeli ze względu na społecznie pożyteczny cel, jakiemu służy statek, uzna zwolnienie to za słuszne.
§  63. 
W postępowaniu rejestrowym pobiera się następujące opłaty:
1)
stałą,
2)
stosunkową,
3)
kancelaryjną.
§  64. 
1.  6
 (uchylony).
2. 
Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się również od wniosków o przeniesienie wpisów do nowej księgi oraz od zażaleń, z wyjątkiem zażaleń dotyczących wyłącznie wymiaru opłaty lub wymiaru grzywny.
3. 
Nie pobiera się opłaty od pism i oświadczeń złożonych do protokołu, jeżeli ich treścią jest jedynie stwierdzenie złożenia izbie morskiej wymaganego dokumentu.
§  65.  7
1. 
Opłatę stosunkową w wysokości 0,2% wartości statku pobiera się od zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru statku o pojemności brutto powyżej 1000 jednostek pomiarowych.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w odniesieniu do statków o pojemności brutto do 1000 jednostek pomiarowych - 0,1% wartości statku.
§  66. 
Opłatę stosunkową w wysokości 1/10 opłat określonych w § 65 pobiera się od zgłoszenia lub wniosku o wpis:
1)
ograniczenia w rozporządzaniu statkiem,
2)
hipoteki morskiej,
3)
przejścia praw wymienionych w pkt 1 i 2.
§  67. 
Opłatę kancelaryjną pobiera się za wypisy, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie rejestru okrętowego; jeden egzemplarz certyfikatu okrętowego jest wolny od opłaty.
§  68. 
1.  8
 (uchylony).
2. 
Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym albo zawiera tabelę, opłatę kancelaryjną pobiera się w podwójnej wysokości.
3. 
Opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości pobiera się również za certyfikat okrętowy i wyciąg z tego certyfikatu, wydane zamiast utraconych lub uszkodzonych.
§  69. 
1. 
Izba morska dokonuje czynności po uiszczeniu należnych opłat.
2. 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych izba morska może dokonać czynności przed uiszczeniem opłat.
3. 
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdyż izba morska działa z urzędu.
§  70. 
1. 
Do wydatków należą:
1)
koszty opłat telefonicznych i telegraficznych,
2)
diety i koszty podróży należne przewodniczącym i innym pracownikom izb morskich w razie pełnienia przez nich czynności poza siedzibą izby,
3)
należności świadków, biegłych i tłumaczów,
4)
koszty ogłoszeń w pismach,
5)
opłaty należne innym organom i instytucjom.
2. 
Przepisy dotyczące należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed izbami morskimi.
§  71. 
Izba morska może żądać zaliczki na pokrycie wydatków, jeżeli wniesiono o podjęcie czynności połączonej z wydatkami.
§  72. 
1. 
W razie gdy postępowanie toczy się z urzędu oraz w razie gdy czynności izby podjęte wskutek zgłoszenia lub wniosku połączone są z wydatkami, izba morska orzeka o kosztach i zarządza ich ściągnięcie.
2. 
Na postanowienia i zarządzenia izby morskiej pierwszej instancji dotyczące kosztów postępowania rejestrowego służy zażalenie.
3. 
Prawomocne postanowienie w przedmiocie kosztów, zaopatrzone w zaświadczenie przewodniczącego izby morskiej, iż podlega wykonaniu, stanowi tytuł wykonawczy dla egzekucji sądowej.
§  73.  9
 (uchylony).
§  74. 
Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Finansów może w drodze rozporządzenia zmieniać stawki opłat stałych, ustalonych w niniejszym rozporządzeniu.
§  75. 
W sprawach nie unormowanych rozporządzeniem do kosztów postępowania rejestrowego stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§  76. 
1. 
Przy dokonywaniu pierwszego wpisu w trybie określonym niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do statków, które wpisane były do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów, należy przepisać dotychczasowe wpisy z zeszytu do księgi rejestrowej, uzupełnić je danymi podlegającymi zgłoszeniu i wystawić nowy certyfikat.
2. 
Jeżeli właściwość do prowadzenia rejestru statku przechodzi do innej izby, należy wpisy dotyczące tego statku przepisać z zeszytu prowadzonego według dotychczasowych przepisów do księgi rejestrowej określonej przepisami niniejszego rozporządzenia i przekazać nową księgę właściwej izbie.
3. 
Przy zamknięciu zeszytu i przepisaniu wpisów stosuje się odpowiednio przepisy § 12 i § 13.
§  77. 
1. 
Statki, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpisane były do rejestru okrętowego, a które zgodnie z obowiązującymi przepisami są od tego obowiązku zwolnione, mogą być wykreślone z tego rejestru na wniosek właściciela statku lub armatora.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wolny jest od opłaty.
§  78. 
1. 
Sprawy rejestrowe toczące się w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w których nie zapadło jeszcze orzeczenie rozstrzygające co do istoty, podlegają dalszemu rozpoznaniu według przepisów tego rozporządzenia.
2. 
Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zapadło orzeczenie rozstrzygające co do istoty, lecz nie zakończone prawomocnie, podlegają rozpoznaniu aż do ich prawomocnego zakończenia według przepisów dotychczasowych.
3. 
W sprawach wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłaty pobiera się według przepisów tego rozporządzenia. Opłaty uiszczone nie podlegają zwrotowi.
§  79. 
Tracą moc przepisy z dnia 18 stycznia 1921 r. w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich (Dz. U. z 1921 r. Nr 10, poz. 58, Nr 50, poz. 313, z 1929 r. Nr 57, poz. 450 i z 1949 r. Nr 10, poz. 65).
§  80. 
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Żeglugi.
§  81. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKi nr  1 10

REJESTR OKRĘTOWY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIKi nr  2 11

CERTYFIKAT OKRĘTOWY

(pominięty)
1 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
2 § 25 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
3 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
4 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
5 § 53 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
6 § 64 ust. 1 uchylony przez § 5 rozporządzenia Ministar Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczania należności z tytułu kosztów tego postępowania (Dz.U.94.2.9) z dniem 22 stycznia 1994 r.
7 § 65 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
8 § 68 ust. 1 uchylony przez § 5 rozporządzenia Ministar Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczania należności z tytułu kosztów tego postępowania (Dz.U.94.2.9) z dniem 22 stycznia 1994 r.
9 § 73 uchylony przez § 5 rozporządzenia Ministar Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestracyjnych oraz sposobu uiszczania należności z tytułu kosztów tego postępowania (Dz.U.94.2.9) z dniem 22 stycznia 1994 r.
10 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1986 r. (Dz.U.86.30.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.