Rejestr odmian, księga ochrony prawa do odmiany oraz kontrola materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.12.97

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1988 r.
w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.

Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 3 oraz art. 71 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166) zarządza się, co następuje:

Rejestr odmian

§  1.
1.
Artykuły powołane w rozporządzeniu oznaczają artykuły ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166), zwanej dalej "ustawą".
2.
Rośliny uprawne, których odmiany wpisuje się do rejestru odmian, zwanego dalej "rejestrem", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wpisanie mieszańca do rejestru wymaga zgody hodowców oryginalnych składników pierwotnych tego mieszańca, jeżeli korzystają oni w Polsce z ochrony wyłącznego prawa do tych składników.
§  2.
Warunkiem zgłoszenia odmiany do rejestru jest posiadanie materiału siewnego uzyskanego na końcu cyklu krzyżowań mieszańca lub właściwego dla odmiany nie będącej mieszańcem - w ilości określonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem".
§  3.
1.
Wniosek o wpisanie do rejestru krajowej odmiany oryginalnej powinien zawierać imiona i nazwiska autorów oraz osób, które udzieliły pomocy przy wytwarzaniu tej odmiany, a także określa wyrażony w procentach ich udział w premii autorskiej i w pomocniczej premii autorskiej.
2.
Wniosek o wpisanie do rejestru odmiany selekcjonowanej wymaga zgody hodowcy odmiany macierzystej, jeżeli jest ona wpisana do księgi ochrony wyłącznego prawa do odmiany, zwanej dalej "księgą". Za odmianę macierzystą uważa się taką odmianę, od której nie różni się właściwościami botanicznymi wytworzona z niej odmiana selekcjonowana.
§  4.
1.
Wniosek o wpisanie do rejestru mieszańca nie wymaga zgłoszenia jego składników pierwotnych. Hodowca mieszańca może zastrzec tajność jego formuły.
2.
Jeżeli kwalifikowany materiał siewny mieszańca ma być wytwarzany w Polsce, hodowca mieszańca powinien zgłosić do rejestru jego składniki pierwotne oraz ujawnić formułę mieszańca do wyłącznego użytku Centralnego Ośrodka i Inspekcji Nasiennej.
§  5.
Centralny Ośrodek ustala terminy zgłaszania do rejestru odmian poszczególnych roślin uprawnych.
§  6.
1.
Do wniosku o wpisanie odmiany do rejestru należy dołączyć wyniki badań charakteryzujących jej wartość gospodarczą.
2.
Centralny Ośrodek ustala wymagania dotyczące badań, o których mowa w ust. 1, z tym że okresy przeprowadzania doświadczeń polowych z odmianami oryginalnymi i miejscowymi nie mogą być krótsze od dwóch kolejnych lat.
3.
Centralny Ośrodek może odstąpić od wymagań, o których mowa w ust. 2, jeżeli odmianę skreślono z rejestru na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 albo art. 12 ust. 2 ustawy, a odmiana została ponownie zgłoszona do rejestru jako selekcjonowana.
4.
Centralny Ośrodek zawiadamia zgłaszającego odmianę o czasie trwania badań, ich zakresie, rozmiarach, rozmieszczeniu i metodyce.
§  7.
1.
Hodowca oryginalnej odmiany, zgłaszając ją do rejestru, powinien w uzgodnieniu z Centralnym Ośrodkiem nadać odmianie tymczasową nazwę.
2.
Odmianę selekcjonowaną zgłasza się pod nazwą odmiany macierzystej, a zagraniczną odmianę oryginalną - pod nazwą zarejestrowaną w innym państwie, chyba że jest to niezgodne z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.
3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach nadanie tymczasowej nazwy odmianie zgłoszonej do rejestru nie wyklucza nadania jej przez hodowcę innych nazw do używania za granicą.
4.
Po dwóch latach badań zgłaszający odmianę do rejestru powinien nadać jej nazwę, pod którą odmiana ma być wpisana do rejestru. Nazwa ta może być taka sama jak nazwa tymczasowa. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Jeżeli Centralny Ośrodek zamierza wpisać odmianę do rejestru wcześniej niż po trzech latach badań, powinien zwrócić się do zgłaszającego odmianę o nadanie jej nazwy przed terminem, o którym mowa w ust. 4.
§  8.
Centralny Ośrodek umożliwia hodowcy odmiany przeprowadzanie lustracji jej badań oraz udziela informacji dotyczącej badań i udostępnia opracowane wyniki tych badań.
§  9.
Niedostarczenie materiału siewnego żądanego przez Centralny Ośrodek do badań w jednym roku stanowi podstawę do przedłużenia tych badań o jeden rok. Niedostarczenie materiału siewnego do badań w ciągu dwóch kolejnych lat może stanowić podstawę do odmowy wpisania odmiany do rejestru.
§  10.
W decyzji o wpisaniu do rejestru krajowej odmiany oryginalnej wymienia się autorów odmiany.
§  11.
Hodowca odmiany zgłoszonej lub wpisanej do rejestru przekazuje Centralnemu Ośrodkowi informacje o zgłoszeniach, wpisach, przedłużeniach wpisów i skreśleniach odmiany zgłoszonej lub wpisanej za granicą do rejestrów odmian albo odpowiednich list, katalogów lub wykazów odmian, a także o zmianach nazw tej odmiany.
§  12.
1.
Informacje o zgłoszeniu i wpisaniu odmian do rejestru oraz o skreśleniu ich z rejestru ogłasza Centralny Ośrodek. Informacje obejmują:
1)
daty zgłoszenia, wpisania, odmowy wpisania i skreślania odmian,
2)
nazwy odmian oraz zmiany tych nazw,
3)
imiona i nazwiska lub nazwy hodowców odmian, a także zmiany hodowców tych odmian,
4)
imiona i nazwiska autorów krajowych odmian oryginalnych.
2.
Centralny Ośrodek przesyła Centralnemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej informacje o zgłoszeniu, wpisaniu, odmowie wpisania lub skreśleniu odmiany z rejestru bezpośrednio po podjęciu decyzji w tych sprawach. Jeżeli przyczyną odmowy wpisania odmiany do rejestru jest stwierdzenie, że wartością gospodarczą ustępuje ona wszystkim odmianom wpisanym do rejestru, Centralny Ośrodek powiadamia o tym Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej.
§  13.
Tworzy się następujące komisje do spraw rejestracji odmian, zwane dalej "komisjami";
1)
roślin zbożowych,
2)
kukurydzy,
3)
roślin strączkowych,
4)
roślin motylkowatych drobnonasiennych i traw,
5)
roślin korzeniowych,
6)
ziemniaka,
7)
roślin oleistych,
8)
roślin włóknistych,
9)
chmielu,
10)
tytoniu,
11)
roślin lekarskich i przyprawowych,
12)
roślin warzywnych,
13)
roślin ozdobnych,
14)
drzew owocowych i roślin jagodowych,
§  14.
1.
W skład każdej komisji powinno wchodzić nie więcej niż dwadzieścia osób - przedstawicieli:
1)
nauki i praktyki z dziedzin związanych z oceną i użytkowaniem odmian,
2)
przedsiębiorstw rolniczych, ogrodniczych, przemysłowych i handlowych oraz zrzeszeń i innych organizacji tych przedsiębiorstw,
3)
związków producentów,
4)
spółdzielni rolniczych , ogrodniczych i handlowych,
5)
innych organizacji gospodarczych

- zainteresowanych użytkowaniem odmian danej rośliny lub grupy roślin uprawnych.

2.
Kadencja komisji trwa pięć lat.
§  15.
1.
Organizację prac komisji oraz terminowe dostarczenie materiałów dotyczących przedmiotu opinii komisji zapewnia Centralny Ośrodek.
2.
Za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.
3.
Koszty działalności komisji są pokrywane z Funduszu Nasiennictwa.

Księga ochrony wyłącznego prawa do odmiany

§  16.
Do księgi ochrony wyłącznego prawa do odmiany, zwanej dalej "księga", wpisuje się nowe odmiany oryginalne roślin uprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Przepisy § 6 ust. 4 i § 8 stosuje się odpowiednio.
§  16a. 1
Hodowcy nowej odmiany oryginalnej rośliny ozdobnej, niezależnie od uprawnień określonych w art. 18 ustawy, przysługuje wyłączne prawo używania roślin tej odmiany lub ich części jako materiału siewnego do wytwarzania roślin lub ich części w celu zarobkowym.
§  17.
1.
Jeżeli hodowca odmiany oryginalnej korzysta z pierwszeństwa, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, wniosek o udzielenie ochrony wyłącznego prawa do odmiany powinien zawierać żądanie pierwszeństwa związanego z pierwszym wnioskiem o ochronę, złożonym w innym państwie. Do wniosku należy dołączyć w ciągu trzech miesięcy kopie dowodów dołączonych do pierwszego wniosku, potwierdzonych jako zgodne z oryginałami przez instytucję, która otrzymała ten wniosek.
2.
Po upływie okresu pierwszeństwa hodowca w ciągu czterech lat może dostarczyć Centralnemu Ośrodkowi dowody uzupełniające wniosek oraz materiał siewny wymagany do badań odmiany.
3.
Jeżeli wniosek o ochronę wyłącznego prawa, złożony za granicą, stanowiący podstawę żądania pierwszeństwa, został odrzucony lub wycofany, hodowca informuje o tym Centralny Ośrodek i dostarcza w ciągu sześciu miesięcy uzupełniające dokumenty i inne materiały.
4.
Przepisy § 1 ust. 3 oraz § 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  18.
Hodowca odmiany wpisanej do księgi przekazuje Centralnemu Ośrodkowi informacje o uzyskaniu za granicą wyłącznego prawa oraz o zmianach nazw odmiany za granicą.
§  19.
Informacje o zgłoszeniu i wpisaniu nowych oryginalnych odmian do księgi oraz o skreśleniu ich z księgi ogłasza Centralny Ośrodek. Informacje obejmują:
1)
daty zgłoszenia, wpisania, odmowy wpisania i skreślenia odmian,
2)
nazwy odmian oraz zmiany tych nazw,
3)
imiona i nazwiska lub nazwy hodowców odmian, a także zmiany hodowców tych odmian.

Kontrola i ocena materiału siewnego. Inspekcja Nasienna

§  20.
1.
Do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Inspekcji Nasiennej, zwanego dalej "kontrolującym", upoważnia legitymacja służbowa wraz z poleceniem wyjazdu służbowego.
2.
Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W razie konieczności kontrola może być przeprowadzona poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy.
§  21.
1.
Po zakończeniu czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, chyba że nie stwierdził nieprawidłowości wymagających postępowania pokontrolnego.
2.
Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniona przez niego osoba. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w jednostce kontrolowanej.
3.
Kontrolujący powinien poinformować, że kierownik jednostki kontrolowanej może:
1)
wnieść zastrzeżenia do treści protokołu przed jego podpisaniem, a w razie ich zasadności, kontrolujący wniesie poprawki do protokołu.
2)
zgłosić do Inspekcji Nasiennej w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie co do zawartych w nim ustaleń.
§  22.
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu noszącego znamiona przestępstwa, kontrolujący powinien zabezpieczyć odpowiednie dokumenty i dowody rzeczowe.
§  23.
1.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokołach kontroli Inspekcja Nasienna może wystosować do kierownika jednostki kontrolującej lub nadrzędnej wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami i wnioskami.
2.
Kierownik jednostki kontrolowanej powinien w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego powiadomić Inspekcję Nasienną o wykonaniu zaleceń i wniosków.
§  24.
1.
Podstawą do ustalania wysokości wynagrodzeń za ocenę polową oraz za ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport, a także za pobieranie próbek materiału siewnego do oceny, są:
1)
średnie stawki płacy za godzinę pracy, uzyskiwane przez pracowników Inspekcji Nasiennej.
2)
średni czas niezbędny do:
a)
przeprowadzania lustracji upraw nasiennych,
b)
dokonania oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka, bulw, kłączy, cebuli i sadzonek oraz materiału szkółkarskiego drzew i krzewów, a także podkładek i zrazów,
c)
pobrania próbki materiału siewnego,
3)
średni koszt przejazdu do miejsca wykonywania czynności oraz koszt zużycia odzieży.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w razie dokonywanie oceny polowej materiału szkółkarskiego, oceny cech zewnętrznych materiału siewnego w punktach granicznych oraz pobierania próbek materiału siewnego przeznaczonego na eksport. W tych wypadkach przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegów na ogólnie obowiązujących zasadach.
3.
Wynagrodzenie za ocenę polową oraz za ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport wypłacają okręgowe inspektoraty Inspekcji Nasiennej, a wynagrodzenie za pobieranie próbek materiału siewnego wypłaca zlecający wykonanie tych czynności.
§  25.
Siedziby okręgowych inspektoratów Inspekcji Nasiennej oraz zasięg ich działania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  26.
1.
Odmiany wpisane do dnia 31 grudnia 1987 r. do rejestru odmian oryginalnych, do spisu odmian selekcjonowanych lub do spisu odmian miejscowych wpisuje się do rejestru do dnia 31 października 1988 r. Hodowcy tych odmian na wniosek Centralnego Ośrodka dostarczają w terminie dwóch miesięcy dane i informacje niezbędne do dokonania wpisu do rejestru.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do krajowych składników pierwotnych tych mieszańców, które wpisano do rejestru odmian oryginalnych lub do spisu odmian selekcjonowanych.
3.
Krajowe odmiany i składniki pierwotne mieszańców, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się za wpisane do rejestru z dniem 1 stycznia 1988 r.
4.
Krajowe odmiany oraz składniki pierwotne mieszańców wpisanych do ksiąg przed wejściem w życie ustawy uważa się za zgłoszone do rejestru. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5.
Centralny Ośrodek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia może wystąpić do hodowcy na piśmie z wnioskiem o dostosowanie nazwy krajowej odmiany, o której mowa w ust. 1, do przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy. Hodowca krajowej odmiany nadaje jej nową nazwę w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku Centralnego Ośrodka.
§  27.
Jeżeli w dniu 31 grudnia 1987 r. hodowla zachowawcza odmian oryginalnych i selekcjonowanych, o których mowa w § 26 ust. 1, prowadzona była przez dwóch lub więcej hodowców, do rejestru wpisuje się:
1)
w wypadku odmiany oryginalnej:
a)
jako odmianę oryginalną - odmianę, której hodowlę zachowawczą prowadzi hodowca wymieniony w rejestrze odmian oryginalnych lub hodowca, któremu jako pierwszemu zlecono prowadzenie hodowli zachowawczej,
b)
jako odmiany selekcjonowane - wszystkie odmiany, których hodowlę zachowawczą prowadzą inni hodowcy,
2)
w wypadku odmiany wpisanej do spisu odmian selekcjonowanych - jako selekcjonowane wpisuje się odmiany wszystkich hodowców.

Przepis § 26 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§  28.
Centralny Ośrodek może wpisać do rejestru odmiany, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, nie stosując w całości lub częściowo przepisów § 6. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.
§  29.
Przepisy § 1 ust. 2, §. 2, 3, i 5, § 6 ust. 4, § 7-10, § 11-13, § 16-19, § 26 ust. 5 oraz § 27 i 28 dotyczące odmiany stosuje się odpowiednio do składników pierwotnych mieszańca.
§  30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 ROŚLINY UPRAWNE, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO REJESTRU LUB KSIĘGI

Lp.Roślina uprawna Nazwa łacińska rośliny uprawnej
1 2 3
Rośliny rolnicze
Rośliny zbożowe
1 Gryka Fagopyrum esculentum Moench.
2 Jęczmień Hordeum vulgare L. sensu lato
3 Kukurydza Zea mays L.
4 Owies Avena sativa L.
5 Proso Panicum miliaceum L.
6 Pszenica zwyczajnaTriticum aestivum L.emend Fiori et aol.
7 Pszenżyto X Triticosecale Wittmack
8 Żyto Secale cereale L.
Rośliny strączkowe
9 Bobik Vicia faba L.var.minor Harz
10 Groch siewny Pisum sativum L.sensu lato
11 Łubin biały Lupinus albus L.
12 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L.
13 Łubin żółty Lupinus lutens L.
14 Soja Glyicine max (L.) Merrill
15 Wyka kosmata Vicia villosa Roth
16 Wyka siewna Vicia sativa L.
Rośliny motylkowe drobnonasienne
17 Esparceta Onobrychis viciifolia Skop.
18 Komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr
19 Komonica zwyczajna (różkowa) Lotus corniculatus L.
20 Koniczyna biała Trifolium repens L.
21 Koniczyna czerwona Trifolium pratense L.
22 Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L.
23 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L.
24Koniczyna szwedzka Trifolium hybridum L.
25 Lucerna chmielowa Medyicago lupulina L.
26 Lucerna mieszańcowa Medicago X varia Martyn
27 Lucerna siewna Medicago sativa L.
28 Nostrzyk biały Melilotus albus L.
29 Seradela Ornithopus sativus Brot.
Trawy pastewne i gazonowe
30 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato
31 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds.
32 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. sensu lato
33 Kostrzewa różnolistna Festuca heterophylla Lam.
34 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreb.
35 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L.
36 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth
37 Mietlica mieszańcowa Agrostis stolonifera L. x Agrostis canina L. i Agrostis tenuis Sibth. x Agrostis canina L.
38 Mietlica pospolita Agrostis tenuis Sibth.
39 Mietlica pośrednia Agrostis intermedia Veb.
40 Mietlica psia Agrostis canina L.
41 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L.
42 Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea L.
43 Rajgras wyniosły (francuski) Arrhenatherum elatius (L.)P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
44 Stokłosa bezostna Bromus inermis Leyss
45 Stokłosa uniolowata Bromus unioloides H.B.K.
46 Tymotka dzika Phleum bertolonii DC.
47 Tymotka łąkowa Phleum pratense L.
48 Wiechlina błotna Poa palusrtis L.
49 Wiechlina łąkowa poa pratensis L.
50 Wiechlina roczna Poa annua L.
51 Wiechlina spłaszczona Poa compressa L.
52 Wyczyniec czerwono - żółty Alopecurus aequalis Sobol.
53 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L.
54 Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) Lolium X boucheanum Kunth.
55 Życica trwała (rajgras angielski) Lolium perene L.
56 Życica wielokwiatowa (najgras włoski) Lolium multiflorum Lam.
57 Życica wielokwiatowa westerwoldzka(rajgras westerwoldzki, rajgras holenderski)Lolium multiflorum Lam.ssp. gaudini (parl.) Schnitz et Kell.
Rośliny bulwiaste, korzeniowe i rzepowate
58 Brukiew pastewna Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
59 Burak cukrowy Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell
60 Burak pastewny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa Alef.
61 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L. var. sativum DC.
62 Marchew pastewna Daucus carota L.
63 Rzepa Brassica rapa L. var. rapa.(L.) Thell.
64 Ziemniak Solanum tuberosum L. sensu lato
Rośliny oleiste
65 Gorczyca biała Sinapis alba L.
66 Gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. et. Coss in Czern.
67 Len oleisty Linum usitatissimum L.
68 Mak Papaver somniferum L.
69 Rzepak Brassica napus L.ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
70 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
71 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
72 Słonecznik Helianthus annuus L.
Rośliny włókniste
73 Konopie Cannabis sativa L.
74 Len włóknisty Linum usitatissimum L.
Rośliny przemysłowe specjalne
75 Chmiel Hummulus lupulus L.
76 Machorka Nicotiana rustica L.
77 Tytoń szlachetny Nicotiana tabacum L.
Rośliny różne
78 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth.
79 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Alef. var.viridis + var. medullosa Thell.
80 Rzepik (mieszańce pastewne) Brassica rapa L.
Rośliny lekarskie i przyprawowe
81 Bieluń indiański Datura innoxia Mill.
82 Cząber ogrodowy Saturea hortensis L.
83 Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L.
84 Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus L.
85 Kminek zwyczajny Carnum carvi L.
86 Kolendra siewna Coriandrum satrivum L.
87 Koper włoski Foeniculum capillaceum Gilib.
88 Kozłek lekarski Valeriana officinalis L.
89 Majeranek ogrodowy Origanum majorana L.
90 Malwa czarna (prawoślaz wysoki) Althea rosea Cav.var. nigra hort.
91 Mięta pieprzowa Mentha piperita L.
92 Naparstnica purpurowa Digitalis purpurea L.
93 Naparstnica wełnista Digitalis lanata Ehrh.
94 Ostropest plamisty Silybum marianum L.
95 Pieprzowiec roczny Capsicum annuum L.
96 Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna L.
97 Rumianek pospolity Matricaria chamomilla L.
98 Rumianek rzymski Anthemis nobilis L.
99 Rzewień chiński Rheum palmatum L.
100 Siwiec żółty Glaucium flavum Crantz
101 Szałwia lekarska Salvia officinalis L.
102 Tymianek pospolity Thymus vulgaris L.
Rośliny warzywne
Rośliny cebulowe
103 Cebula Allium cepa L.
104 Czosnek pospolity Allium sativum L.
105 Por Allium porrum L.
Rośliny dyniowate
106 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duch.
107 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L.
108 Melon Cucumis melo L.
109 Ogórek Cucumis sativus L.
Rośliny kapustne
110 Brokuł Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.) Alef.var. cymosa Duch.
111 Jarmuż Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef.var.sabellica L.
112 Kalafior Brassica oleracea L.convar.botrytis (L.) Alef.var. botrytis
113 Kalarepa Brassica oleracea L.convar.acephala(DC.) Alef.var.gongylodes L.
114 Kapusta brukselska Brassica oleracea L.convar.oleracea var. gemmifera DC.
115 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea.L.convar.capitata (L.) Alef.var.capitata L.f. alba DC.
116 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.capitata L.f. rubra L.
117 Kapusta włoska Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.sabauda L.
Rośliny korzeniowe
118 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L.ssp.vulgaris var.conditiva Alef.
119 Chrzan Armoriacia rusticana Gaertn., Mey.et Scherb.
120 Marchew jadalna Daucus carota L.
121 Pietruszka korzeniowa Petroselinum crispum (Mill.) Nym.ex A.W.Hill ssp. tuberosum (Bernh.ex Echb.) Soo.
122 Seler korzeniowy Apium graveolens L.var.rapaceum (Mill.) Gaud.
123 Skorzonera Scorzonera hispanica L.
Rośliny rzepowate
124 Brukiew jadalna Brassica napus L.var.napobrassica (L.) Rchb.
125 Rzepa Brassica rapa L.var. rapa (L.) Thell.
126 Rzodkiew Raphanus sativus L.var.niger (Mill.) S.Kerner
127 Rzodkiewka Raphanus sativus L.var.sativus
Rośliny liściowe
128 Cykoria sałatowa Cihorium intybus L.var.foliosum Hegi
129 Rabarbar Rheum rhabarbarum L.
120 Sałata Lactuca sativa L.
131 Szczaw Rumex acetosa L.
132 Szpinak Spinacja oleracea L.
Rośliny psiankowate
133 Oberżyna Solanum melongena L.
134 Papryka Capsicum annuum L.
135 Pomidor Lycopersicom lycopersicom (L.) Karst.ex Farwell
Rośliny strączkowe
136 Bób Vicia faba L.var.major Harz
137 Fasola wielokwiatowa Phascolus coccincus L.
138 Fasola zwyczajna Phascolus vulgaris L.
139 Groch Pisum sativum L. sensu lato
Rośliny różne
140 Koper ogrodowy Anethum graveolens L.
141 Kukurydza cukrowa Zea mays L. ssp. saccharata Kcke
142 Kukurydza pękająca Zea mays L. ssp. everta Sturt.
143 Szparag Asparagus officinalis L.
Rośliny ozdobne
Rośliny uprawiane w gruncie
Rośliny jednoroczne
144 Aksamitka rozpierzchła Tagetes patula L.
145 Aksamitka wąskolistna Tagetes tenuifolia Cav.
146 Aksamitka wyniosła Tagetes erecta L.
147 Aster chiński Callistephus chinensis (L.) Nees
148 Begonia stale kwitnąca Begonia x semperflorens - cultorum Krauss
149 Cynia wytworna Zinnia elegans Jacq.
150 Eszolcja kalifornijska Eschscholtzia californica Cham.
151 Godecja wielkokwiatowa Godetia grandiflora Lindl.
152 Goździk chiński Dianthus chinensis L.
153 Groszek pachnący Lathyrus odoratus L.
154 Kocanka ogrodowa Helichrysum bracteatum Vent.Andr.
155 Koleus Blumego Coleus blumei Benth.
156 Lewkonia letnia Matthida incana (L.) R.Br.
157 Lobelia przylądkowa Lobelia erinus L.
158 Lobularia nadmorska, smagliczka Lobularia martitima (L.) Desv.
159 Nachyłek barwierski Coreopsis tinctoria Nutt.
160 Nagietek lekarski Calendula officinalis L.
161 Niecierpek balsamina Impatiens balsamina L.
162 Niecierpek waleriana Impatiens walleriana Hook.
163 Petunia ogrodowa Petunia x hybrida Vilm.
164 Szałwia błyszcząca Salvia splendens Sello ex Nees
165 Werbena ogrodowa Verbena x hybrida Voss
166 Wyżlin większy, lwia paszcza Antirrhinum majus L.
167 Złocień maruna Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
168 Żeniszek meksykański Ageratum houstonianum Mill.
Rośliny dwuletnie
169 Bratek ogrodowy Viola x wittroskiana Gams
170 Goździk brodaty Dianthus barbatus L.
171 Niezapominajka alpejska Myosotis alpestris F.W.Schmidt
172 Prawoślaz różowy, malwa Althaea rosea(L.) Cav.
173 Stokrotka pospolita Bellis perennis L.
Rośliny trwałe nie zimujące w gruncie
174 Begonia bulwiasta Begonia x tuberhybrida Voss
175 Dalia Dahlia x cultorum Thorsr.et Reis.
176 Mieczyk Gladiolus x hybridus hort.
177 Pelargonia bluszczolistna Pelargonium peltatum hort. novi (L.)L Her.ex Ait.
178 Pelargonia rabatowa Pelargonium x hortorum L.H.Bailey
Byliny
179 Hiacynt wschodni Hyacinthus orientalis L.
180 Kosaciec Iris L.
181 Krokus Crocus L.
182 Lilia Lilium L.
183 Narcyz Narcissus L.
184 Piwonia chińska Paeonia albiflora Pall.
185 Tulipan Tulipa L.
186 Złocień Chrysanthemum L.
Krzewy
187 Forsycja Forsythia Vahl
188 Jaśminowiec Philadelphus L.
189 Krzewuszka Weigela Thunb.
190 Liliak Syringa L.
191 Róża Rosa L.
Rośliny uprawiane pod osłonami
192 Astremeria Alstroemeria L.
193 Anturium ogrodowe Anthurium x hortulanum Birdsey
194 Anturium uprawne Anthurium x cultorum Birdsey
195 Begonia Begonia L.
196 Cyklamen perski Cyclamen persicum Mill.
197 Frezja Freesia Eckl. ex Klatt
198 Gerbera Jamesona Gerbera Jamesonii H. Bolus ex Hook
199 Goździk szklarniowy Dianthus caryophyllus L. semperflorens fl. pl. hibrydus hort.
200 Kalanchoe Kalanchoe x hybrida hort.
201 Pantofelnik ogrodowy Calceolaria x herbeohybrida Voss
202 Pierwiosnek zwyczajny Primula vulgaris Huds.
203 Skrętnik ogrodowy Streptocarpus x hybridus Voss
204 Starzec popielny Senecio cruentus (Masson ex I'Her.)DC.
205 Złocień ogrodowy Chrysanthemum x hortorum L. H. Bailey
206 Zwartnica pośrednia Hippeastrum x hortorum Maatsch
Drzewa owocowe
207 Brzoskwinia Prunus persica (L.)Batsch
208 Czereśnia Prunus avium (L.)L.
209 Grusza Pyrus communis L.
210 Jabłoń Malus domestica Borkh.
211 Leszczyna Corylus L.
212 Morela Prunus armeniaca L.
213 Orzech włoski Juglans regia L.
214 Śliwa Prunus domestica L.
215 Wiśnia Prunus cerasus L.
215a Podkładki drzew owocowych pestkowych Prunus L.
215b Pigwa Cydonia oblonga Mill
Rośliny jagodowe
Krzewy
216 Agrest Ribes grossularia L.
217 Borówka i żurawina Vaccinium L.
218 Malina i jeżyna Rubus L.
219 Porzeczka biała Ribes niveum Lindl.
220 Porzeczka czarna Ribes nigrum L.
221 Porzeczka czerwona Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et. W.Koch.
222 Winorośl Vitis L.
222a Porzeczka złota Ribes aureum Pursh
222b Aronia Aronia melanocarpa Elliot
Byliny
223 Poziomka Fragaria vesca L.
224 Truskawka Fragaria x ananassa Duch.
Rośliny inne
225 Kanar Phalaris canariensis L.
226 Pieczarki Agaricaceae

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SIEDZIBY OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI NASIENNEJ ORAZ ZASIĘG ICH DZIAŁANIA*)

Lp.Okręgowy Inspektorat Inspekcji Nasiennej z siedzibą w Zasięg działania obejmuje województwa
1 Białymstoku białostockie, łomżyńskie i suwalskie
2 Bydgoszczy bydgoskie, toruńskie i włocławskie
3 Gdańsku gdańskie i elbląskie
4 Katowicach katowickie, częstochowskie i bielskie
5 Kielcach kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie
6 Koszalinie koszalińskie i słupskie
7 Krakowie krakowskie, nowosądeckie i tarnowskie
8 Lublinie lubelskie, bielskopodlaskie, chełmskie i zamojskie
9 Łodzi łódzkie, płockie, skierniewickie, piotrkowskie i sieradzkie
10 Olsztynie olsztyńskie
11 Opolu opolskie
12 Poznaniu poznańskie, konińskie, kaliskie, leszczyńskie i pilskie
13 Rzeszowie rzeszowskie, przemyskie i krośnieńskie
14 Szczecinie szczecińskie
15 Warszawie stołeczne warszawskie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie
16 Wrocławiu wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie i wałbrzyskie
17 Zielonej Górze zielonogórskie, gorzowskie
*) Siedziby okręgowych inspektoratów Inspekcji Nasiennej oraz zasięg ich działania pozostają bez zmian w stosunku do stanu dotychczasowego, obowiązującego od 1976 r.
1 § 16a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.69.404) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 1990 r.
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 września 1990 r. (Dz.U.90.69.404) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 1990 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 listopada 1992 r. (Dz.U.92.83.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 1992 r.