Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.286.1685

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie rejestru obszarów górniczych

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia rejestru obszarów górniczych, zwanego dalej "rejestrem";
2) dane podlegające wpisowi do rejestru;
3) rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze;
4) termin i tryb przekazywania dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu;
5) termin przekazywania map obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
§  2. Rejestr obejmuje:
1) księgę rejestrową;
2) zbiór dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu i przechowywanych w rejestrze;
3) zbiór map przeglądowych obszarów górniczych;
4) zbiór danych przechowywanych na informatycznych nośnikach danych.
§  3. Księgę rejestrową prowadzi się w formie papierowej, w odrębnych tomach obejmujących obszary górnicze dla:
1) węgla kamiennego i węgla brunatnego;
2) węglowodorów;
3) rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym i rud pierwiastków promieniotwórczych;
4) soli kamiennej, soli potasowej i soli potasowo-magnezowej;
5) siarki rodzimej, gipsu i anhydrytu;
6) wód leczniczych, wód termalnych i solanek;
7) kopalin niewymienionych w pkt 1-6;
8) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.
§  4.
1. Poszczególne tomy księgi rejestrowej oprawia się w sposób trwały i oznacza numeracją umieszczaną na grzbiecie danego tomu.
2. W przypadku gdy liczba wpisów przekroczy objętość tomu, zakłada się nowy tom, który oznacza się numerem danego tomu księgi rejestrowej łamanym przez numer tomu dodatkowego.
3. Poszczególne strony każdego tomu numeruje się kolejno; liczbę stron każdego tomu poświadcza na ostatniej stronie swoim imieniem i nazwiskiem osoba upoważniona przez prowadzącego rejestr.
§  5. Do księgi rejestrowej wpisuje się:
1) nazwę obszaru górniczego;
2) nazwę terenu górniczego;
3) nazwę złoża i rodzaj kopaliny;
4) wielkość powierzchni obszaru górniczego;
5) wielkość powierzchni terenu górniczego;
6) położenie administracyjne obszaru górniczego oraz terenu górniczego;
7) nazwę i siedzibę oraz numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów w obszarze górniczym określonym w pkt 1;
8) oznaczenie aktu o wyznaczeniu obszaru górniczego oraz okresu, na jaki został on wyznaczony;
9) informację o wyznaczeniu, w granicach obszaru górniczego, innego obszaru górniczego, ze wskazaniem jego nazwy, oznaczenia aktu o jego wyznaczeniu oraz dolnej i górnej granicy, jeżeli zostały określone w koncesji;
10) oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2.
§  6.
1. Zbiór dokumentów, o którym mowa w § 2 pkt 2, prowadzi się dla każdego obszaru górniczego.
2. W zbiorze dokumentów przechowuje się dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do księgi rejestrowej:
1) koncesję i decyzję zmieniającą koncesję, jeżeli została wydana;
2) mapę obszaru górniczego i terenu górniczego;
3) kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, a w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów - kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej;
4) inne dokumenty związane z czynnościami rejestrowymi.
§  7.
1. Zbór map przeglądowych obszarów górniczych, o których mowa w § 2 pkt 3, składa się z sekcji map sytuacyjnych powierzchni całego obszaru państwa, w skali 1:100 000, sporządzonych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem "1992".
2. Poszczególne sekcje map sytuacyjnych przedstawiają usytuowanie granic obszarów górniczych wpisanych do rejestru odpowiednimi kolorami dla każdej kopaliny, z wpisem, tym samym kolorem, na jednej z zewnętrznych linii granic obszaru, numeru tomu obszaru górniczego i liczby bieżącej rejestru tego obszaru.
3. Obszar górniczy o powierzchni nie większej niż 2 ha zaznacza się na mapie przeglądowej znakiem umownym.
4. Obszar górniczy o powierzchni większej niż 2 ha i mniejszej niż 10 ha zaznacza się na mapie przeglądowej znakiem umownym innym niż stosowany dla obszaru górniczego, o którym mowa w ust. 3.
§  8.
1. Zbiór danych przechowywanych na informatycznych nośnikach danych, o którym mowa w § 2 pkt 4, zawiera dane określone w § 5 oraz współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru górniczego i terenu górniczego wraz z konturami obszaru górniczego i terenu górniczego.
2. Współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru górniczego podaje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem "1992".
3. Dane są przechowywane na informatycznych nośnikach danych zapewniających trwałość zapisu informacji.
§  9.
1. Dokumenty określone w § 6 ust. 2 organ koncesyjny przekazuje prowadzącemu rejestr w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja wyznaczająca granice obszaru górniczego stała się ostateczna.
2. Dokumenty określone w § 6 ust. 2 przekazuje się w jednym egzemplarzu, a dokument określony w § 6 ust. 2 pkt 2 dodatkowo w ilości egzemplarzy odpowiedniej do liczby adresatów, o których mowa w § 10 ust. 3.
§  10.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentów określonych w § 6 ust. 2.
2. Adnotację o wpisie obszaru górniczego do rejestru zamieszcza się na każdym egzemplarzu mapy obszaru górniczego.
3. Mapę obszaru górniczego wraz z adnotacją o wpisie tego obszaru do rejestru przekazuje się przedsiębiorcy oraz właściwemu miejscowo organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpisu obszaru górniczego do rejestru.
§  11.
1. Właściwy organ koncesyjny jest obowiązany zgłosić prowadzącemu rejestr każdą zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej.
2. Zmiany wpisu w księdze rejestrowej dokonuje się w sposób pozwalający odczytać wpis poprzedni.
3. Do zmian w rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.
§  12.
1. Obszar górniczy wykreśla się z urzędu z rejestru w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji, a także w przypadku uchylenia albo stwierdzenia jej nieważności.
2. Do wykreślenia obszaru górniczego z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.
§  13. Rejestr obszarów górniczych prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za rejestr prowadzony zgodnie z rozporządzeniem.
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148, poz. 1660), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.