§ 9. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.