§ 8. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  8.
Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury kolejowej, o której mowa w § 2, dopuszczonej do eksploatacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zakresie dotyczącym:
1)
infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład korytarzy towarowych nr 5 i 8 określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22), w przypadku utworzenia tych korytarzy:
a)
przed dniem 16 grudnia 2014 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
b)
po dniu 15 grudnia 2014 r. - w terminie trzech miesięcy od dnia utworzenia danego korytarza;
2)
infrastruktury kolejowej innej niż określona w pkt 1, dopuszczonej do eksploatacji:
a)
przed dniem 19 lipca 2008 r. - w terminie do dnia 16 marca 2017 r.,
b)
po dniu 18 lipca 2008 r. i przed dniem 16 marca 2012 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
c)
po dniu 15 marca 2012 r. - w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.