§ 1. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia przez zarządcę infrastruktury rejestru infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład systemu kolei, zwanego dalej "rejestrem RINF", w tym sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz wykreślania danych z rejestru;
2)
opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF, wymagania w zakresie jego funkcjonowania oraz wzór rejestru RINF, w tym opis formatu danych.