Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej

Na podstawie art. 25g ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia przez zarządcę infrastruktury rejestru infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład systemu kolei, zwanego dalej "rejestrem RINF", w tym sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz wykreślania danych z rejestru;
2)
opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF, wymagania w zakresie jego funkcjonowania oraz wzór rejestru RINF, w tym opis formatu danych.
Rejestr RINF obejmuje infrastrukturę kolejową wchodzącą w skład podsystemów:
1)
infrastruktura;
2)
energia;
3)
sterowanie - w zakresie urządzeń przytorowych.
Zarządca infrastruktury prowadzi rejestr RINF w postaci elektronicznej.
Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury, o której mowa w § 2, w terminie trzech miesięcy od uzyskania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla wchodzących w jej skład podsystemów.
W przypadku zmiany danych dotyczących infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF zarządca infrastruktury w terminie trzech miesięcy wprowadza zmiany w rejestrze RINF w odniesieniu do tej infrastruktury.
W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF zarządca infrastruktury w terminie trzech miesięcy wykreśla z rejestru RINF dane dotyczące tej infrastruktury.
Opis funkcjonalny i techniczny rejestru RINF, wymagania w zakresie jego funkcjonowania oraz wzór rejestru RINF, w tym opis formatu danych, określa załącznik do rozporządzenia.
Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury kolejowej, o której mowa w § 2, dopuszczonej do eksploatacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zakresie dotyczącym:
1)
infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład korytarzy towarowych nr 5 i 8 określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22), w przypadku utworzenia tych korytarzy:
a)
przed dniem 16 grudnia 2014 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
b)
po dniu 15 grudnia 2014 r. - w terminie trzech miesięcy od dnia utworzenia danego korytarza;
2)
infrastruktury kolejowej innej niż określona w pkt 1, dopuszczonej do eksploatacji:
a)
przed dniem 19 lipca 2008 r. - w terminie do dnia 16 marca 2017 r.,
b)
po dniu 18 lipca 2008 r. i przed dniem 16 marca 2012 r. - w terminie do dnia 16 marca 2015 r.,
c)
po dniu 15 marca 2012 r. - w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

ZAŁĄCZNIK

OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY REJESTRU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA ORAZ WZÓR REJESTRU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM OPIS FORMATU DANYCH

1. Użyte w załączniku określenia oznaczają:

1) posterunek zapowiadawczy, stacja, stacja węzłowa, mijanka, posterunek odgałęźny, posterunek bocznicowy, posterunek odstępowy, przystanek osobowy, tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, tor szlakowy, odstęp, szlak - posterunek zapowiadawczy, stację, stację węzłową, mijankę, posterunek odgałęźny, posterunek bocznicowy, posterunek odstępowy, przystanek osobowy, tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, tor szlakowy, odstęp, szlak, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);

2) punkt operacyjny - miejsce przeznaczone do wykonywania operacji związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz miejsce zmiany systemu sterowania ruchem kolejowym lub systemu radiołączności pociągowej na linii kolejowej; do punktów operacyjnych zalicza się posterunki zapowiadawcze (posterunki odgałęźne, stacje, w tym: stacje węzłowe i mijanki), przystanki osobowe, terminale towarowe oraz stacje rozrządowe; punktem operacyjnym jest również każde zlokalizowane na granicy Rzeczypospolitej Polskiej miejsce połączenia sieci kolejowej zarządcy infrastruktury z sieciami kolejowymi państw sąsiednich, miejsce połączenia sieci kolejowej zarządcy infrastruktury z siecią innego zarządcy infrastruktury, a także posterunek bocznicowy w połączeniu z przyległą do tego posterunku bocznicą kolejową; do punktów operacyjnych nie zalicza się posterunków odstępowych;

3) sekcja linii - fragment linii kolejowej pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami operacyjnymi; w zależności od wyznaczonych punktów operacyjnych sekcją linii może być odstęp, szlak lub odcinek linii kolejowej;

4) tor główny - tor główny zasadniczy lub tor główny dodatkowy w przypadku punktu operacyjnego, który jest stacją, albo tor szlakowy w przypadku punktu operacyjnego, który nie jest stacją;

5) tor boczny - każdy tor niebędący torem głównym ani torem szlakowym, ani torem w obrębie bocznicy kolejowej.

2. Opis funkcjonalny i techniczny rejestru infrastruktury kolejowej oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania

2.1.1. Uwagi ogólne

Rejestr infrastruktury kolejowej pozwala na wykorzystywanie zawartych w nim danych do celów planowania przy projektowaniu nowych pojazdów kolejowych i przydzielaniu tras przejazdu pociągów. Rejestr infrastruktury kolejowej wspomaga procesy określone w pkt 2.1.2-2.1.5.

2.1.2. Projektowanie podsystemów "Tabor"

Zgodność z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ma zasadnicze znaczenie od początku projektowania nowych lub przeprojektowywania istniejących podsystemów w ramach całego procesu wytwarzania. Rejestr infrastruktury kolejowej pozwala na wykorzystanie zawartych w nim danych w celu spełnienia wymogów związanych z właściwościami infrastruktury kolejowej w zakresie zamierzonego przeznaczenia projektowanego pojazdu kolejowego.

2.1.3. Zapewnienie kompatybilności technicznej w przypadku urządzeń stacjonarnych

Rejestr infrastruktury kolejowej umożliwia sprawdzenie zgodności podsystemów z zasadniczymi wymaganiami, gdy zastosowanie mają:

1) TSI, na podstawie informacji zawartych w stosownej TSI oraz w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i europejskim rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV); proces ten obejmuje weryfikację interfejsów z systemem, do którego dany podsystem ma być włączony; weryfikacja interfejsów w zakresie kompatybilności technicznej może być zapewniona dzięki wglądowi w rejestr infrastruktury kolejowej;

2) przepisy krajowe, przy czym istnieje możliwość wglądu w rejestr infrastruktury kolejowej w celu sprawdzenia w tych przypadkach interfejsów pod kątem kompatybilności technicznej.

2.1.4. Monitorowanie interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej

Rejestr infrastruktury kolejowej zapewnia przejrzystość w odniesieniu do postępów w zakresie interoperacyjności systemu kolei i pozwala na regularne monitorowanie rozwoju systemu kolei Unii Europejskiej.

2.1.5. Stwierdzanie kompatybilności pociągu z planowaną trasą przejazdu

Przed przydzieleniem przez zarządcę infrastruktury trasy dla przejazdu pociągu, rejestr infrastruktury kolejowej umożliwia przewoźnikowi kolejowemu sprawdzenie kompatybilności jego pociągu z planowaną trasą przejazdu, z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń technicznych, eksploatacyjnych i związanych z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji w odniesieniu do:

1) wszystkich pojazdów kolejowych wchodzących w skład pociągu;

2) planowanej trasy przejazdu pociągu.

2.2. Pozycje przeznaczone do rejestru infrastruktury kolejowej

1) pozycje i format pozycji publikuje się zgodnie z tabelą 2;

2) zastosowanie pozycji w odniesieniu do typu sieci kolejowej w tabeli 2 jest wyszczególnione przy użyciu następujących skrótów w kolumnie "Uwagi":

a) TSI - linie zweryfikowane w stosunku do TSI,

b) istniejące - linie dopuszczone do eksploatacji przed dniem 19 lipca 2008 r. i dotychczas niezweryfikowane w stosunku do TSI,

c) TEN CR - linie należące do transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych bez względu na to, czy zostały zweryfikowane w stosunku do TSI, czy też nie,

d) TEN HS - linie należące do transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości bez względu na to, czy zostały zweryfikowane w stosunku do TSI, czy też nie,

e) poza TEN - linie będące poza siecią transeuropejską bez względu na to, czy zostały zweryfikowane w stosunku do TSI, czy też nie;

3) pozycje w tabeli 2, które nie mają zastosowania w danym przypadku (np. pozycje odnoszące się do wymagań dotyczących sieci trakcyjnej i pantografu w przypadku linii niezelektryfikowanej), oznacza się jako "nie dotyczy";

4) w przypadku zastosowania innej wartości danego parametru niż wartości wymienione w kolumnie "Format" tabeli 2 dla danej pozycji, należy podać wartość tego parametru.

2.3. Struktura sieci kolejowej

Sieć kolejowa na poziomie makro dzieli się na sekcje linii i punkty operacyjne. Pozycje podlegające publikacji w rejestrze infrastruktury kolejowej na poziomie mikro w odniesieniu do:

1) sekcji linii, związane z podsystemami infrastruktura, energia i sterowanie, przypisuje się do części 1.1.1 "tor szlakowy" w tabeli 2;

2) punktu operacyjnego, związane z podsystemem infrastruktura, przypisuje się do części 1.2.1 "tor główny" i części 1.2.2 "tor boczny" w tabeli 2.

2.4. Instrukcja używania rejestru infrastruktury kolejowej

W celu zapewnienia dostępności określonych danych rejestr infrastruktury kolejowej wspomaga procesy określone w tabeli 1.

Tabela 1

Pobieranie pozycji w celu stwierdzenia kompatybilności pociągu z planowaną trasą przejazduWyszukiwanie danych technicznych w odniesieniu do określonej trasy, aby sprawdzić kompatybilność techniczną pomiędzy urządzeniami stacjonarnymi i taborem zgodnie z interfejsem z europejskim rejestrem typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji (ERATV)
Pobieranie pozycji w celu zapewnienia kompatybilności technicznej w odniesieniu do urządzeń stacjonarnychWyszukiwanie danych technicznych w odniesieniu do określonego odcinka trasy w celu zweryfikowania interfejsów z systemem, do którego jest on włączany na granicach
Pobieranie pozycji do celów projektowania podsystemów "Tabor"Wyszukiwanie danych technicznych w odniesieniu do określonych części sieci kolejowej w celu uzyskania zgodności przy projektowaniu i dopuszczaniu pojazdów kolejowych do eksploatacji na poziomie "typu"
Pobieranie pozycji w celu monitorowania interoperacyjności sieci kolejowej Unii EuropejskiejWyszukiwanie danych technicznych w odniesieniu do określonych części sieci kolejowej w celu regularnego monitorowania postępów w zakresie interoperacyjności systemu kolei w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności

3. Wzór rejestru infrastruktury kolejowej, w tym opis formatu danych

Tabela 2

Lp.Numer parametru*)TytułFormatDefinicjaUwagi
1.1RZECZPOSPOLITA POLSKA
2.1.1SEKCJA LINII
3.1.1.1TOR SZLAKOWY
4.1.1.1.0.0Informacje ogólne
5.1.1.1.0.0.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
6.1.1.1.0.0.2Krajowa identyfikacja linii[CiągZnaków]Niepowtarzalna identyfikacja linii lub niepowtarzalny numer linii.-
7.1.1.1.0.0.3Identyfikacja toru[CiągZnaków]Numer toru w obrębie sekcji linii.-
8.1.1.1.0.0.4Początek toru[GRS 80 + NNN.NN + CiągZnaków]Współrzędne geograficzne zgodne z geodezyjnym układem odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), oraz kilometr związany z identyfikacją linii na początku odcinka toru przy zasadniczym kierunku ruchu.-
9.1.1.1.0.0.5Punkt operacyjny na początku toru[CiągZnaków]Nazwa punktu operacyjnego na początku odcinka toru przy zasadniczym kierunku ruchu.-
10.1.1.1.0.0.6Koniec toru[GRS 80 + NNN.NN + CiągZnaków]Współrzędne geograficzne zgodne z geodezyjnym układem odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz kilometr związany z identyfikacją linii na końcu odcinka toru przy zasadniczym kierunku ruchu.-
11.1.1.1.0.0.7Punkt operacyjny na końcu toru[CiągZnaków]Nazwa punktu operacyjnego na końcu odcinka toru przy zasadniczym kierunku ruchu.-
12.1.1.1.1Podsystem "Infrastruktura"
13.1.1.1.1.1Deklaracje weryfikacji WE
14.1.1.1.1.1.1Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF[CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
15.1.1.1.1.2Parametry użytkowe
16.1.1.1.1.2.1Typ linii[RN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: I/II/III/IV/V/VI/VIIZnaczenie linii (linie o znaczeniu państwowym lub pozostałe) oraz sposób osiągnięcia parametrów wymaganych do celów interoperacyjności (linia nowa lub zmodernizowana). Kategorie określone w TSI "Infrastruktura" systemu kolei dużych prędkości oraz w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych. Parametr ten ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do linii sieci transeuropejskiej (TEN).TEN HS

TEN CR

17.1.1.1.1.2.2Typ ruchu[A] wybór jednej opcji z określonego wykazu: P/F/MW przypadku kategorii linii określonej w TSI wskazuje przeważający rodzaj ruchu w odniesieniu do systemu docelowego oraz odpowiednich parametrów podstawowych (ruch pasażerski, towarowy, mieszany) określonych w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych. Parametr ten ma zastosowanie również w odniesieniu do linii poza TEN.-
18.1.1.1.1.2.3Wytrzymałość na obciążenia[CiągZnaków]Kategoria będąca wynikiem procesu klasyfikacji określonego w PN-EN 15528:2008, zdefiniowana w tej normie jako "kategoria linii". Przedstawia ona zdolność infrastruktury do wytrzymania obciążeń pionowych wywieranych przez pojazdy na linię lub sekcję linii w przypadku regularnej eksploatacji, jako połączenie kategorii linii określonej w normie z dozwoloną prędkością zgodnie z załącznikiem E do TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych (kategoria linii-prędkość, przykłady: E5-100, D4xL-100).-
19.1.1.1.1.2.4Maksymalna dozwolona prędkość[NNN]Nominalna maksymalna prędkość eksploatacyjna na linii wynikająca z właściwości podsystemów "Infrastruktura", "Energia" i "Sterowanie", wyrażona w kilometrach na godzinę.-
20.1.1.1.1.2.5Zakres temperaturyWybór jednej opcji z określonego wykazu: T1 (-25 do + 40°C), T2 (- 40 do + 35°C), T3 (- 25 do + 45°C), Tx (- 40 do + 50°C) Zakres temperatury (wg normy PN-EN 50125-1:2002) określony w pkt 4.2.6.1.2 TSI "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei konwencjonalnych w przypadku nieograniczonego dostępu do linii.-
21.1.1.1.1.2.6Wysokość maksymalna[NNNN]Najwyższy punkt sekcji linii określony w układzie wysokości, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.-
22.1.1.1.1.2.7Występowanie trudnych warunków klimatycznych[Tak/Nie]Warunki klimatyczne na linii są trudne lub normalne. Wystąpienia śniegu, oblodzenia i gradu (wg normy PN-EN 50125-1:2002) określone w pkt 4.2.6.1.5 TSI "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei konwencjonalnych.-
23.1.1.1.1.3Układ linii
24.1.1.1.1.3.1Skrajnia interoperacyjna[AA] wybór jednej opcji z określonego wykazu: GA/GB/GCSkrajnie GA, GB lub GC określone w normie PN-EN 15273-3:2010.-
25.1.1.1.1.3.2Skrajnie wielonarodowe[CiągZnaków]Skrajnia wielostronna lub skrajnia międzynarodowa określona w normie PN-EN 15273-3:2010 niebędąca skrajnią GA, GB ani GC.-
26.1.1.1.1.3.3Skrajnie krajowe[CiągZnaków]Skrajnia krajowa określona w normie PN-EN 15273:3-2010 lub inna skrajnia lokalna.-
27.1.1.1.1.3.6Pochylenie podłużne[NN.N][NNN.NN + CiągZnaków]Wartość pochylenia podłużnego (wyrażone w milimetrach na metr) oraz miejsca występowania zmian w pochyleniu. Kilometr związany z identyfikacją linii przy zasadniczym kierunku ruchu. Dane podaje się w postaci łańcucha informacji: pochylenie-miejsce-pochylenie-miejsce-...-pochylenie.-
28.1.1.1.1.3.7Najmniejszy promień łuku poziomego[NNNNN]Promień najmniejszego łuku poziomego sekcji linii.-
29.1.1.1.1.4Parametry toru
30.1.1.1.1.4.1Nominalna szerokość toru[NNNN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: 1435/1520Pojedyncza wartość wyrażona w milimetrach, która określa szerokość toru. W przypadku torów w splocie należy opublikować zestaw danych odrębnie dla każdej pary szyn, która będzie eksploatowana jako odrębny tor.-
31.1.1.1.1.4.2Niedobór przechyłki[NNN]Maksymalny niedobór przechyłki wyrażony w milimetrach, zdefiniowany jako wartość różnicy między zastosowaną przechyłką i wyższą przechyłką zrównoważoną.-
32.1.1.1.1.4.3Istnienie eksploatacyjnych wartości granicznych w odniesieniu do ekwiwalentnej stożkowatości[Tak + odniesienie/Nie]Ekwiwalentna stożkowatość to tangens kąta stożka zestawu kołowego z kołami stożkowymi, których ruch poprzeczny ma tę samą kinematyczną długość fali co dany zestaw kołowy na torze prostym i łukach o dużym promieniu. Eksploatacyjne wartości graniczne stanowią punkt otwarty; należy podać odniesienie do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
33.1.1.1.1.4.4Pochylenie poprzeczne szyny[1:NN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: 1:20/1:30/1:40/inneKąt określający pochylenie główki szyny, gdy jest ona zamontowana na torze, w stosunku do płaszczyzny szyn (powierzchni tocznej), równy kątowi między osią symetrii szyny (lub równoważnej symetrycznej szyny o takim samym profilu główki szyny) a prostą prostopadłą do płaszczyzny szyn.-
34.1.1.1.1.4.5Podrywanie podsypki[Tak/Tak + odniesienie/Nie]Zjawisko aerodynamiczne, w wyniku którego podsypka jest podrzucana w górę lub rozrzucana, dotyczące TSI systemu kolei dużych prędkości przy prędkości większej niż 190 km/h. Podrywanie podsypki stanowi punkt otwarty w TSI "Infrastruktura" systemu kolei dużych prędkości. Jeżeli istnieją przepisy krajowe, należy podać odniesienie do nich.TEN HS
35.1.1.1.1.5Rozjazdy i skrzyżowania
36.1.1.1.1.5.1Zgodność wartości eksploatacyjnych z TSI w odniesieniu do rozjazdów i skrzyżowań[Tak/Nie + odniesienie]Rozjazdy i skrzyżowania utrzymuje się w wymiarze eksploatacyjnej wartości granicznej określonej w TSI. Jeżeli w odniesieniu do istniejących linii stosuje się mniej restrykcyjne wartości niż podane w TSI, należy wybrać opcję "Nie" wraz z odniesieniem do dokumentu zawierającego szczegółową specyfikację.istniejące
37.1.1.1.1.5.2Minimalna średnica koła w odniesieniu do krzyżownic podwójnych ze stałymi dziobami[NNN]Maksymalny odcinek bez prowadzenia w krzyżownicy podwójnej ze stałym dziobem zależy od minimalnej średnicy koła w warunkach eksploatacji. Jeżeli wartość ta jest mniejsza od wartości podanej w TSI, należy to określić w odniesieniu do linii niezgodnych z TSI. Średnica wyrażona w milimetrach.istniejące
38.1.1.1.1.6Wytrzymałość toru na przykładane obciążenia
39.1.1.1.1.6.2Stosowanie hamulców wiroprądowych[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: dozwolone/ dozwolone jedynie w przypadku hamowania awaryjnego/ niedozwoloneWskazanie ograniczeń dotyczących stosowania hamulców wiroprądowych.-
40.1.1.1.1.6.3Stosowanie hamulców magnetycznych[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: dozwolone/ dozwolone jedynie w przypadku hamowania awaryjnego/ niedozwoloneWskazanie ograniczeń dotyczących stosowania hamulców magnetycznych.-
41.1.1.1.1.7BHP i środowisko
42.1.1.1.1.7.1Wymagana kategoria pożarowa taboru[A] wybór jednej opcji z określonego wykazu: N/A/BOkreślone prawdopodobieństwo, że pociąg pasażerski, na pokładzie którego wybuchł pożar, nadal będzie funkcjonował przez czas określony w TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" oraz TSI "Tabor -lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei konwencjonalnych. Nie stosuje się (opcja N) w przypadku krótkich tuneli lub odcinków toru na pochyleniu podłużnym o długości mniejszej niż 1 km.TSI istniejące
43.1.1.1.1.7.2Wymagana krajowa kategoria pożarowa taboru[CiągZnaków]Określone prawdopodobieństwo, że pociąg pasażerski, na pokładzie którego wybuchł pożar, nadal będzie funkcjonował przez określony czas zgodnie z przepisami krajowymi, o ile istnieją.istniejące
44.1.1.1.1.7.3Stosowanie smarowania obrzeży kół[A] wybór jednej opcji z określonego wykazu: wymagane/ dozwolone/ zabronioneStosowanie pokładowego urządzenia do smarowania obrzeży kół jest wymagane/dozwolone/zabronione.TEN CR poza TEN
45.1.1.1.1.7.4Występowanie jednopoziomowych skrzyżowań[Tak/Nie]Występowanie jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi na danej sekcji linii.TEN CR poza TEN
46.1.1.1.1.8Tunel
47.1.1.1.1.8.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
48.1.1.1.1.8.3Początek tunelu[GRS 80 + NNN.NN + CiągZnaków]Współrzędne geograficzne zgodne z geodezyjnym układem odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz km związany z identyfikacją linii na początku tunelu.-
49.1.1.1.1.8.4Koniec tunelu[GRS 80 + NNN.NN + CiągZnaków]Współrzędne geograficzne zgodne z geodezyjnym układem odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz km związany z identyfikacją linii na końcu tunelu.-
50.1.1.1.1.8.5Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF obejmująca tunel (potwierdzająca zgodność z TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - SRT) [CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
51.1.1.1.1.8.7Długość tunelu[NNNNN]Rzeczywista długość tunelu, wyrażona w metrach, od portalu do portalu na poziomie niwelety główki szyny. Wymagana jedynie w przypadku tunelu o długości co najmniej 100 metrów.-
52.1.1.1.1.8.8Powierzchnia przekroju poprzecznego[NNN]Najmniejsza rzeczywista powierzchnia przekroju poprzecznego tunelu, wyrażona w metrach kwadratowych.-
53.1.1.1.1.8.9Istnienie planu awaryjnego[Tak/Nie]Plan opracowany pod kierunkiem zarządcy infrastruktury we współpracy, w stosownych przypadkach, z przedsiębiorstwami kolejowymi, służbami ratowniczymi i właściwymi organami w odniesieniu do każdego tunelu. Plan musi być zgodny z istniejącymi środkami samoratowania, ewakuacji i ratownictwa (TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych", decyzja Komisji 2008/163/WE).TSI istniejące
54.1.1.1.2Podsystem "Energia"
55.1.1.1.2.1Deklaracje weryfikacji WE
56.1.1.1.2.1.1Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Energia" - ENE[CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
57.1.1.1.2.2Sieć trakcyjna
58.1.1.1.2.2.1System zasilania (napięcie i częstotliwość) [CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: niezelektryfikowany/ DC 3 kV/ DC 600 V/inneNapięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa, jeżeli zgodne z PN-EN 50163:2006. W razie przekroczenia zakresu określonego w normie należy opublikować maksymalną ciągłą wartość napięcia (wartość maksymalna podana w nawiasach).-
59.1.1.1.2.2.2Maksymalny pobór prądu przez pociąg[NNNN]Maksymalny dopuszczalny pobór prądu przez pociąg, wyrażony w amperach.-
60.1.1.1.2.2.3Maksymalny pobór prądu na każdy pantograf podczas postoju[NNN]Maksymalny dopuszczalny pobór prądu przez pociąg podczas postoju w przypadku systemów prądu stałego (DC), wyrażony w amperach.-
61.1.1.1.2.2.4Możliwość stosowania hamowania odzyskowego[Tak/Nie]Hamowanie odzyskowe jest dozwolone lub nie.-
62.1.1.1.2.2.5Nominalna wysokość przewodu jezdnego[N.NN]Nominalna wartość wysokości przewozu jezdnego nad główką szyny w warunkach normalnych, wyrażona w metrach.TSI
63.1.1.1.2.2.6Maksymalna wysokość przewodu jezdnego[N.NN]Maksymalna wartość wysokości przewozu jezdnego nad główką szyny w warunkach normalnych, wyrażona w metrach.TEN HS

TEN CR poza TEN

64.1.1.1.2.2.7Minimalna wysokość przewodu jezdnego[N.NN]Minimalna wartość wysokości przewozu jezdnego nad główką szyny w warunkach normalnych, wyrażona w metrach.TEN HS

TEN CR poza TEN

65.1.1.1.2.3Pantograf
66.1.1.1.2.3.1Dopuszczone ślizgacze pantografu[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: 1950 mm (Typ 1)/

1950 mm (PL)/inne

Jeden lub większa liczba ślizgaczy pantografu zgodnie z TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" lub w normie PN-EN 50367:2006.-
67.1.1.1.2.3.2Wymogi dotyczące liczby uniesionych pantografów i ich rozstawu[CiągZnaków]Maksymalna liczba uniesionych pantografów dopuszczona na linii. Minimalny rozstaw między osiami ślizgacza pantografu w przypadku dwóch lub większej liczby uniesionych pantografów, wyrażony w metrach. Wartości określono w odniesieniu do maksymalnej dozwolonej prędkości na danej sekcji linii.-
68.1.1.1.2.3.3Dozwolony materiał nakładki stykowej[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: węgiel/ węgiel z domieszkami/inneJeden lub większa liczba typów materiału, z którego wykonane są nakładki stykowe, dopuszczonych do stosowania przez zarządcę infrastruktury.-
69.1.1.1.2.4Sekcje separacji sieci trakcyjnej (ST)
70.1.1.1.2.4.1Stosowanie separacji faz[Tak + odniesienie/Nie]W razie stosowania separacji faz na danej sekcji linii należy podać odniesienie do szczegółowego opisu.-
71.1.1.1.2.4.2Zastosowanie separacji systemów[Tak + odniesienie/Nie]W razie stosowania separacji systemów na danej sekcji linii należy podać odniesienie do szczegółowego opisu.-
72.1.1.1.2.5Wymogi dotyczące taboru
73.1.1.1.2.5.1Wymagane ograniczenie poboru prądu na pokładzie[Tak/Nie]Wymóg dotyczący urządzenia pokładowego umożliwiającego ustalenie maksymalnego poboru prądu przez pociąg.TEN CR poza TEN
74.1.1.1.2.5.2Dozwolona średnia siła nacisku stykowego[CiągZnaków] lub [NNN]Średnia siła nacisku stykowego dopuszczona na linii. Siła podana jest jako wstępnie określona krzywa lub jako wartość wyrażona w niutonach.-
75.1.1.1.2.5.3Wymagane samoczynne urządzenie opuszczające (ADD) [Tak/Nie]Urządzenie samoczynnie opuszczające pantograf (ADD) w przypadku awarii lub nadmiernego zużycia nakładki ślizgowej pantografu, spełniające wymagania normy PN-EN 50206-1:2010.-
76.1.1.1.3Podsystem "Sterowanie"
77.1.1.1.3.1Deklaracje weryfikacji WE
78.1.1.1.3.1.1Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Sterowanie" - CCS[CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
79.1.1.1.3.2Klasa A - System ochrony pociągów (Europejski System Sterowania Pociągiem - ETCS)
80.1.1.1.3.2.1Poziom ETCS[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: nie/1/2/3Poszczególne poziomy zastosowania systemów ERTMS/ETCS stanowią sposób na wyrażenie ewentualnych związków funkcjonalnych pomiędzy torem i pociągiem. Definicje poziomu są związane głównie z używanymi urządzeniami przytorowymi, ze sposobem, w jaki informacje z urządzeń przytorowych docierają do jednostek pokładowych, oraz z tym, jakie funkcje są obsługiwane przez urządzenia - odpowiednio -przytorowe i pokładowe.-
81.1.1.1.3.2.2Wersja wzorca ETCS (x.y) [N.N.N] wybór jednej opcji z określonego wykazu: (2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/ 3.0.0/inna/nie dotyczyWzorzec ETCS zainstalowany przy torach (wersja w nawiasie nie jest w pełni kompatybilna).-
82.1.1.1.3.2.3Wymagana funkcja ETCS radiowego przesyłania informacji uaktualniających (radio infill) w celu uzyskania dostępu do linii[Tak/Nie]Funkcja radiowego przesyłania informacji uaktualniających (radio infill) stanowi kryterium dostępu do sieci.-
83.1.1.1.3.2.4Funkcja ETCS radiowego przesyłania informacji uaktualniających (radio infill) zainstalowana przy torach[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: brak/pętla/GSM-R/ pętla i GSM-RInformacje dotyczące zainstalowanych urządzeń przytorowych umożliwiających przekazywanie informacji uaktualniających za pośrednictwem pętli lub GSM-R w przypadku instalacji na poziomie 1.-
84.1.1.1.3.2.5Wdrożone krajowe zastosowanie systemu ETCSNumer z określonego wykazuPakiet 44 stanowi środek przekazywania danych w zakresie zastosowań krajowych pomiędzy pociągiem i torem oraz w drugą stronę przy użyciu urządzeń do przekazywania danych uwzględnionych w systemie ETCS. Wartości NID_XUSER zarządzane przez ERA w dokumencie na temat zmiennych ETCS są dostępne na stronie internetowej ERA. Wyposażenie umożliwiające krajowe zastosowanie systemu ETCS.-
85.1.1.1.3.2.6Występowanie ograniczeń lub warunków eksploatacyjnych[Tak + odniesienie/Nie]Ograniczenia lub warunki wynikające z częściowej zgodności z TSI "Sterowanie".-
86.1.1.1.3.3Klasa A - Łączność radiowa (GSM-R)
87.1.1.1.3.3.1Wersja urządzeń GSM-R[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: nie/1/2/3/ brak, 6/14, 7/15/ innaNumer wersji urządzeń GSM-R FRS i SRS zainstalowanych na sekcji linii.-
88.1.1.1.3.3.2Minimalna liczba aktywnych urządzeń GSM-R na pokładzie do celów przekazywania danych[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: nie/1/2/3/innaLiczba aktywnych urządzeń GSM-R (telefonów komórkowych, telefonów zainstalowanych stacjonarnie na pojeździe kolejowym) do celów przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia sprawnej jazdy pociągu. Bez kluczowego znaczenia dla bezpieczeństwa, niezwiązane z interoperacyjnością.-
89.1.1.1.3.4Klasa A - System detekcji pociągów
90.1.1.1.3.4.1Istnienie systemu detekcji pociągów klasy A[Tak + odniesienie/Nie]Punkt otwarty z odniesieniem do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
91.1.1.1.3.5Klasa B - Systemy ochrony pociągów
92.1.1.1.3.5.1Zainstalowane systemy ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja) [CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: SHP/łączność radiowa z funkcją RADIOSTOP/inne/ brakSystemy ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub inne zainstalowane przy torach i używane w ramach normalnej eksploatacji.-
93.1.1.1.3.5.2Konieczność posiadania na pokładzie więcej niż jednego systemu ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub innego[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: czuwak aktywny (CA)/SHP/ łączność radiowa z funkcją RADIOSTOP/inne/ brak wymagańNa pokładzie musi znajdować się i być równocześnie aktywny więcej niż jeden system ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B lub inny.-
94.1.1.1.3.6Klasa B - Łączność radiowa
95.1.1.1.3.6.1Zainstalowane systemy łączności radiowej klasy B lub inne (system oraz, w stosownym przypadku, wersja) [CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: łączność radiowa z funkcją RADIOSTOP/inne/ brakSystemy łączności radiowej klasy B lub inne zainstalowane na sekcji linii i używane w ramach normalnej eksploatacji.-
96.1.1.1.3.7Przejścia między systemami
97.1.1.1.3.7.1Istnienie możliwości przełączania między poszczególnymi systemami ochrony, sterowania i ostrzegania[Tak + odniesienie/Nie]Przełączanie między systemami ETCS/klasa B i klasa B/klasa B podczas jazdy. Instalacja zależy od warunków lokalnych.istniejące
98.1.1.1.3.7.2Istnienie możliwości przełączania między poszczególnymi systemami łączności radiowej[Tak + odniesienie/Nie]Przełączanie między systemami łączności radiowej GSM-R/klasa B, klasa B/klasa B i brakiem systemu łączności podczas jazdy. Instalacja zależy od warunków lokalnych.istniejące
99.1.1.1.3.8Klasa B - Systemy detekcji pociągów
100.1.1.1.3.8.1Typy systemów detekcji pociągów[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: obwód torowy/czujnik koła/ przycisk szynowy/pętla/inneTypy zainstalowanych systemów detekcji pociągów. Pomaga w szybkim określeniu, które parametry dotyczące detekcji pociągów mają zastosowanie w odniesieniu do danej sekcji linii (nie wszystkie parametry mają zastosowanie do wszystkich typów systemów detekcji pociągów).-
101.1.1.1.3.8.2Maksymalna dozwolona odległość pomiędzy dwiema kolejnymi osiami[NNNNN]Odległość wyrażona w milimetrach. Dotyczy minimalnej długości sekcji detekcji pociągów. Wymóg ten dotyczy minimalnej długości sekcji sygnalizacyjnej, tak by nie mogła zostać przykryta w całości przez pojazd lub zespół pojazdów, wskutek czego system detekcji pociągów zgłosiłby ją jako "wolna".-
102.1.1.1.3.8.3Minimalna dozwolona odległość pomiędzy dwiema kolejnymi osiami[NNNN]Odległość wyrażona w milimetrach. Dotyczy licznika osi lub czujnika koła, lub przypadku szczególnego. Wymagane jest, aby systemy zliczania osi były w stanie rozróżnić detekcje osi przeprowadzone przez 2 kolejne liczniki w dostatecznie wysokiej rozdzielczości; w innym przypadku wynik będzie błędem obliczeniowym.-
103.1.1.1.3.8.4Minimalna dozwolona odległość pomiędzy pierwszą i ostatnią osią[NNNN]Odległość wyrażona w milimetrach. Dotyczy obwodów torowych lub odpowiednich przypadków szczególnych. W połączeniach elektrycznych pomiędzy sąsiednimi obwodami torowymi może występować obszar, w którym detekcja osi pojazdu nie jest zapewniona.-
104.1.1.1.3.8.5Maksymalna dozwolona długość nawisu pojazdu[NNNN]Długość wyrażona w milimetrach. Dotyczy obwodów torowych i liczników osi. Wymagane jest, aby system detekcji pociągów był w stanie wykryć pierwszą oś, zanim czoło pociągu dotrze do znajdującego się przed nim punktu niebezpiecznego, jak również ostatnią oś do momentu, gdy koniec pociągu wyjedzie z punktu niebezpiecznego. Określenie "Nawis" ma zastosowanie do obu stron (przedniej i tylnej) pojazdu lub pociągu.-
105.1.1.1.3.8.6Minimalna dozwolona szerokość obręczy[NNN]Szerokość wyrażona w milimetrach. Dotyczy liczników osi, czujników i przycisków szynowych. Przejeżdżające koło oddziałuje na pole detekcji licznika osi. Szerokość obręczy musi być dostatecznie duża, aby wywrzeć na pole oddziaływanie wystarczające dla zapewnienia prawidłowej detekcji.-
106.1.1.1.3.8.7Minimalna dozwolona średnica koła[NNN]Średnica wyrażona w milimetrach. Kompatybilność z licznikami osi. Obszar oddziaływania (na powierzchni obrzeża koła) pola detekcji licznika osi jest związany ze średnicą koła.-
107.1.1.1.3.8.8Minimalna dozwolona grubość obrzeża[NN.N]Grubość wyrażona w milimetrach. Kompatybilność z licznikami osi, czujnikami i przyciskami szynowymi. Przejeżdżające koło oddziałuje na pole detekcji licznika osi. Grubość obrzeża musi być dostatecznie duża, aby wywrzeć na pole oddziaływanie wystarczające dla zapewnienia prawidłowej detekcji.-
108.1.1.1.3.8.9Minimalna dozwolona wysokość obrzeża[NN.N]Wysokość wyrażona w milimetrach. Kompatybilność z licznikami osi, czujnikami i przyciskami szynowymi. Przejeżdżające koło oddziałuje na pole detekcji licznika osi. Wysokość obrzeża musi być dostatecznie duża, aby wywrzeć na pole oddziaływanie wystarczające dla zapewnienia prawidłowej detekcji.-
109.1.1.1.3.8.10Maksymalna dozwolona wysokość obrzeża[NN.N]Wysokość wyrażona w milimetrach. Kompatybilność z licznikami osi, czujnikami i przyciskami szynowymi. Przejeżdżające koło oddziałuje na pole detekcji licznika osi. W odniesieniu do wysokości obrzeża należy określić zakres wymiarów Sh (min.) - Sh (maks.) -
110.1.1.1.3.8.11Minimalny dozwolony nacisk osi[N.N]Nacisk wyrażony w tonach. Kompatybilność z obwodami torowymi, czujnikami i przyciskami szynowymi. Minimalny nacisk osi aktywuje czujniki lub przyciski szynowe. Ponadto minimalny nacisk osi będzie miał korzystne oddziaływanie na rezystancję pomiędzy kołem i torem, co ma znaczenie dla funkcjonowania obwodów torowych.-
111.1.1.1.3.8.12Istnienie przepisów dotyczących przestrzeni bez części metalowych wokół kół[Tak + odniesienie/Nie]Kompatybilność z czujnikami kół w przypadku liczników osi. Zasada działania liczników osi jest oparta na zakłóceniu pola elektromagnetycznego. Zakłócenie powinno mieć miejsce jedynie w wyniku przejazdu koła, a nie otaczających je części taboru. Punkt otwarty z odniesieniem do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
112.1.1.1.3.8.13Istnienie przepisów dotyczących masy metalu pojazdu[Tak + odniesienie/Nie]Kompatybilność z pętlami indukcyjnymi. Masa metalu oddziałuje na systemy detekcji pętlowej. Punkt otwarty z odniesieniem do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
113.1.1.1.3.8.14Wymagane właściwości ferromagnetyczne materiału kół[Tak/Nie]Kompatybilność z czujnikami kół w przypadku liczników osi. Właściwości te są niezbędne do wytworzenia zakłócenia pola elektromagnetycznego liczników osi, tak by zapewnić prawidłową detekcję. Wymóg określony w TSI "Sterowanie" nie jest precyzyjny.-
114.1.1.1.3.8.15Maksymalna dozwolona impedancja między przeciwległymi kołami zestawu kołowego[N.NN]Impedancja wyrażona w omach. Kompatybilność z obwodami torowymi. Obwód torowy jest w stanie wykryć tabor jedynie w sytuacji, gdy impedancja między szynami nie przekracza określonej wartości. Wartość ta jest określona wartością impedancji zestawu kołowego oraz rezystancji styku na powierzchni koło - szyna. Przedstawiony w tym miejscu wymóg dotyczący interfejsu odnosi się jedynie do rezystancji elektrycznej pomiędzy powierzchniami tocznymi przeciwległych kół zestawu kołowego.-
115.1.1.1.3.8.16Minimalna dozwolona impedancja między pantografem i kołami[N.NN]Impedancja wyrażona w omach. Kompatybilność z obwodami torowymi. W systemach detekcji przy użyciu obwodów torowych składowe harmoniczne generowane przez system zasilania mogą generować zakłócenia, przy czym może dojść do efektu krzyżowego (cross-over) za pośrednictwem sieci trakcyjnej z jednego toru do drugiego. Zapobiega temu dostatecznie wysoka impedancja pojazdu.-
116.1.1.1.3.8.17Maksymalna wydajność piaskowania[CiągZnaków] Wybór jednej opcji z określonego wykazu: 500 g/ 800 g/innaMaksymalna wydajność podana dla okresu 30 sekund. Kompatybilność z obwodami torowymi. Zbyt duża ilość piasku niesie ryzyko, że na torach wyposażonych w obwody torowe pociągi nie będą wykrywane.-
117.1.1.1.3.8.18Wymagana możliwość wyłączenia piaskowania przez maszynistę[Tak/Nie]Kompatybilność z obwodami torowymi w miejscach, w których stosowanie piaskowania jest niedozwolone.-
118.1.1.1.3.9Parametry związane z zakłóceniami elektromagnetycznymi
119.1.1.1.3.9.1Istnienie przepisów dotyczących prądu powrotnego w szynach[Tak + odniesienie/Nie]Kompatybilność z obwodami torowymi i czujnikami kół liczników osi. Składowe harmoniczne w prądzie trakcyjnym w szynach mogą zakłócać funkcjonowanie obwodów torowych. Prąd stały w szynach może spowodować przesycenie detektorów liczników osi, uniemożliwiając ich funkcjonowanie. Punkt otwarty z odniesieniem do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
120.1.1.1.3.9.2Istnienie przepisów dotyczących pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych[Tak + odniesienie/Nie]Kompatybilność z detektorami kół. Pola elektromagnetyczne generowane przez tabor mogą zakłócać funkcjonowanie liczników osi i detektorów kół. Punkt otwarty z odniesieniem do przepisów krajowych, o ile istnieją.-
121.1.1.1.3.10System przytorowy na potrzeby eksploatacji awaryjnej
122.1.1.1.3.10.1Poziom ETCS na potrzeby eksploatacji awaryjnej[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: nie/1/2/3System na potrzeby eksploatacji awaryjnej. W razie niezadziałania poziomu ETCS przewidzianego do normalnej eksploatacji ruch pociągu może być nadzorowany na innym poziomie ETCS. Przykład: poziom 1 jako tryb eksploatacji awaryjnej zamiast poziomu 2.-
123.1.1.1.3.10.2Systemy ochrony pociągów, sterowania i ostrzegania klasy B w przypadku eksploatacji awaryjnej[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: SHP/ łączność radiowa z funkcją RADIOSTOP/inny/ brakSystem na potrzeby eksploatacji awaryjnej. W razie niezadziałania ETCS przewidzianego do normalnej eksploatacji ruch pociągu może być nadzorowany w inny sposób. Przykład: ruch pociągów chroniony przy użyciu systemu klasy B lub sygnalizatorów przytorowych.-
124.1.1.1.3.11Parametry związane z hamowaniem
125.1.1.1.3.11.1Wymagana minimalna skuteczność hamowania[Tak + odniesienie/Nie]Na potrzeby wyliczania krzywych hamowania do celów nadzoru prędkości. Wymóg dotyczący skuteczności hamowania może zależeć od następujących czynników:

- odległość między dwoma kolejnymi sygnalizatorami (długość odcinka toru),

- prędkość pociągu,

- masa pociągu,

- pochylenie podłużne.

-
126.1.1.1.3.12Inne parametry związane z podsystemem "Sterowanie"
127.1.1.1.3.12.1Wspomagana wychylność pudła[Tak + odniesienie/Nie]Wspomaganie funkcji wychylności pudła pozwala szybciej prowadzić pociąg na łukach i skrócić czas podróży na linii wyposażonej w system ETCS (zastosowanie specjalnej kategorii "pociąg z wychylnym pudłem" w przypadku pociągów wyposażonych w system ETCS). Bez wspomagania tej funkcji nawet pociągi z wychylnym pudłem wyposażone w system ETCS poruszają się jak normalne pociągi przy bardziej restrykcyjnych ograniczeniach prędkości na łukach.-
128.1.2PUNKT OPERACYJNY (PO)
129.1.2.0.0.0Informacje ogólne
130.1.2.0.0.0.1Nazwa punktu operacyjnego[CiągZnaków]Nazwa związana zazwyczaj z miejscowością lub z posterunkiem ruchu.-
131.1.2.0.0.0.2Kod identyfikacyjny PO[AANNNNNNNNNN NNNN]Kod opracowany do celów TSI "Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych" w ramach strategicznego europejskiego planu wdrożeniowego (SEDP), zgodnie z normą CWA 15541:2006. Składa się on z dwóch liter odpowiadających kodowi kraju oraz czternastu cyfr odpowiadających kodowi lokalizacji.-
132.1.2.0.0.0.3Krajowy kod identyfikacyjny punktu operacyjnego[CiągZnaków]Niepowtarzalna identyfikacja PO lub niepowtarzalny numer PO.-
133.1.2.0.0.0.4Typ punktu operacyjnego[CiągZnaków] możliwy wybór kilku opcji z określonego wykazu: stacja/ stacja węzłowa/ mijanka/przystanek osobowy/terminal towarowy/stacja rozrządowa/posterunek odgałęźny/ posterunek bocznicowy połączony z bocznicą kolejową/miejsce łączenia z siecią innego zarządcy infrastruktury/ miejsce łączenia z siecią innego państwa na granicy/miejsce zmiany systemu sterowania ruchem kolejowym/miejsce zmiany systemu radiołączności pociągowejTyp obiektu związany z przeważającymi funkcjami operacyjnymi.-
134.1.2.0.0.0.5Lokalizacja punktu operacyjnego[GRS 80 + NNN.NN + CiągZnaków]Współrzędne geograficzne zgodne z geodezyjnym układem odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz km związany z identyfikacją linii, określający lokalizację PO. Zazwyczaj jest to środek PO.-
135.1.2.1TOR GŁÓWNY
136.1.2.1.0.0Informacje ogólne
137.1.2.1.0.0.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
138.1.2.1.0.0.2Identyfikacja toru[CiągZnaków]Numer toru w obrębie PO.-
139.1.2.1.0.1Deklaracje weryfikacji WE
140.1.2.1.0.1.1Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF[CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
141.1.2.1.0.2Parametry użytkowe
142.1.2.1.0.2.1Typ linii[RN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: I/II/III/IV/V/VI/VIIZnaczenie linii (linie o znaczeniu państwowym lub pozostałe) oraz sposób osiągnięcia parametrów wymaganych do celów interoperacyjności (linia nowa lub zmodernizowana). Kategorie określone w TSI "Infrastruktura" systemu kolei dużych prędkości oraz w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych. Parametr ten ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do linii sieci transeuropejskiej (TEN).TEN HS

TEN CR

143.1.2.1.0.2.2Typ ruchu[A] wybór jednej opcji z określonego wykazu: P/F/MW przypadku kategorii linii określonej w TSI wskazuje przeważający rodzaj ruchu w odniesieniu do systemu docelowego oraz odpowiednich parametrów podstawowych (ruch pasażerski, towarowy, mieszany) określonych w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych. Parametr ten ma zastosowanie również w odniesieniu do PO na liniach poza TEN.-
144.1.2.1.0.3Układ linii
145.1.2.1.0.3.1Skrajnia interoperacyjna[AA] wybór jednej opcji z określonego wykazu: GA/GB/GCSkrajnie GA, GB lub GC określone w normie PN-EN 15273-3:2010.-
146.1.2.1.0.3.2Skrajnie wielonarodowe[CiągZnaków]Skrajnia wielostronna lub skrajnia międzynarodowa określona w normie PN-EN 15273-3:2010 niebędąca skrajnią GA, GB ani GC.-
147.1.2.1.0.3.3Skrajnie krajowe[CiągZnaków]Skrajnia krajowa określona w normie PN-EN 15273:3-2010 lub inna skrajnia lokalna.-
148.1.2.1.0.4Parametry toru
149.1.2.1.0.4.1Nominalna szerokość toru[NNNN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: 1435/1520Pojedyncza wartość wyrażona w milimetrach, która określa szerokość toru. W przypadku torów w splocie należy opublikować zestaw danych odrębnie dla każdej pary szyn, która będzie eksploatowana jako odrębny tor.-
150.1.2.1.0.5Tunel
151.1.2.1.0.5.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
152.1.2.1.0.5.3Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF obejmująca tunel (potwierdzająca zgodność z TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - SRT) [CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
153.1.2.1.0.5.5Długość tunelu[NNNNN]Rzeczywista długość tunelu, wyrażona w metrach, od portalu do portalu na poziomie niwelety główki szyny. Wymagane jedynie w przypadku tunelu o długości co najmniej 100 metrów.-
154.1.2.1.0.5.6Istnienie planu awaryjnego[Tak/Nie]Plan opracowany pod kierunkiem zarządcy infrastruktury we współpracy, w stosownych przypadkach, z przedsiębiorstwami kolejowymi, służbami ratowniczymi i właściwymi organami w odniesieniu do każdego tunelu. Plan musi być zgodny z istniejącymi środkami samoratowania, ewakuacji i ratownictwa (TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych", decyzja 2008/163/WE).TSI istniejące
155.1.2.1.0.6Peron
156.1.2.1.0.6.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
157.1.2.1.0.6.2Identyfikacja peronu[CiągZnaków]Niepowtarzalna identyfikacja peronu lub niepowtarzalny numer peronu w obrębie PO.-
158.1.2.1.0.6.3Klasyfikacja peronu[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: TEN HS/TEN CR/poza TENPeron jest eksploatowany w ramach transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości (TEN HS), transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych (TEN CR) lub poza TEN.-
159.1.2.1.0.6.4Zastosowanie specyfikacji dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się[Tak/Nie]Informacja, czy peron jest zgodny z TSI "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się".-
160.1.2.1.0.6.5Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF obejmująca peron (potwierdzająca zgodność z TSI "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - PRM) [CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
161.1.2.1.0.6.7Długość użytkowa peronu[NNNN]Maksymalna długość, wyrażona w metrach, ciągłego odcinka stanowiącego tę część peronu, przy której jest przewidziany postój pociągu w normalnych warunkach eksploatacyjnych, aby pasażerowie mogli wsiąść do pociągu i z niego wysiąść, przy odpowiednim uwzględnieniu tolerancji związanych z zatrzymaniem (TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych).-
162.1.2.1.0.6.8Wysokość peronu[NNNN] wybór jednej opcji z określonego wykazu: 550/760/innaOdległość między górną powierzchnią peronu a powierzchnią toczną główki szyny. Jest to wartość nominalna wyrażona w milimetrach.-
163.1.2.1.0.6.10Obecność urządzenia wspomagającego wsiadanie na peronie[Tak/Nie]Informacja, czy na peronie obecne jest jakiekolwiek urządzenie ułatwiające wsiadanie do pociągów.-
164.1.2.2TOR BOCZNY
165.1.2.2.0.0Informacje ogólne
166.1.2.2.0.0.1Nazwa zarządcy infrastruktury lub użytkownika toru[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty. W przypadku, gdy tor nie należy do zarządcy infrastruktury, należy wpisać nazwę podmiotu będącego właścicielem toru lub użytkującego tor na podstawie innego tytułu prawnego.-
167.1.2.2.0.0.2Identyfikacja toru[CiągZnaków]Niepowtarzalna identyfikacja toru lub niepowtarzalny numer toru w obrębie PO.-
168.1.2.2.0.0.3Klasyfikacja toru[CiągZnaków] wybór jednej opcji z określonego wykazu: TEN HS/TEN CR/poza TENTor jest eksploatowany w ramach transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości (TEN HS), transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych (TEN CR) lub poza TEN.-
169.1.2.2.0.1Deklaracja weryfikacji WE
170.1.2.2.0.1.1Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF[CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
171.1.2.2.0.2Parametr użytkowy
172.1.2.2.0.2.1Długość użytkowa toru[NNNN]Całkowita długość toru, zapewniająca bezpieczny postój pociągów, wyrażona w metrach.-
173.1.2.2.0.3Układ linii
174.1.2.2.0.3.1Maksymalne pochylenie podłużne w przypadku torów postojowych[N.N]Wartość maksymalnego pochylenia podłużnego przekraczająca podaną w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych wartość graniczną wynoszącą 2,5 milimetra na metr.istniejące
175.1.2.2.0.3.2Najmniejszy promień łuku poziomego[NNN]Wartość promienia, wyrażona w metrach, jeżeli jest mniejsza niż minimalna wartość graniczna podana w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych na liniach niezgodnych z TSI.istniejące
176.1.2.2.0.3.3Najmniejszy promień łuku pionowego[NNN]Wartość promienia, wyrażona w metrach, jeżeli jest mniejsza niż minimalna wartość graniczna podana w TSI "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych na liniach niezgodnych z TSI.istniejące
177.1.2.2.0.4Urządzenia stacjonarne do obsługi technicznej pociągów
178.1.2.2.0.4.1Obecność urządzeń do opróżniania toalet[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do opróżniania toalet (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów), określony w TSI "Infrastruktura". Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
179.1.2.2.0.4.2Obecność urządzeń do czyszczenia pociągów z zewnątrz[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do czyszczenia pociągów z zewnątrz (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów) określony w TSI "Infrastruktura". Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
180.1.2.2.0.4.3Obecność urządzenia do uzupełniania wody[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do uzupełniania wody (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów), określony w TSI "Infrastruktura". Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
181.1.2.2.0.4.4Obecność urządzenia do tankowania[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do tankowania (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów) określony w TSI "Infrastruktura". Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
182.1.2.2.0.4.5Obecność urządzenia do uzupełniania piasku[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do uzupełniania piasku (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów). Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
183.1.2.2.0.4.6Obecność urządzenia do zasilania pojazdów w warunkach warsztatowych ze specjalnych gniazd[Tak + odniesienie/Nie]Typ urządzenia do zasilania pojazdów w warunkach warsztatowych ze specjalnych gniazd (urządzenie stacjonarne do obsługi technicznej pociągów), określony w TSI "Infrastruktura". Jeżeli "Tak", należy podać odniesienie do dokumentu zewnętrznego.-
184.1.2.2.0.5Tunel
185.1.2.2.0.5.1Nazwa zarządcy infrastruktury[CiągZnaków]Zarządca infrastruktury oznacza każdy podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.-
186.1.2.2.0.5.3Deklaracja weryfikacji WE w odniesieniu do podsystemu "Infrastruktura" - INF obejmująca tunel (potwierdzająca zgodność z TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - SRT) [CC/ RRRRRRRRRRRR RR/ YYYY/NNNNNN]Niepowtarzalny numer deklaracji weryfikacji WE zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wyszczególnionymi w "Dokumencie dotyczącym praktycznych ustaleń do celów przekazywania dokumentów w zakresie interoperacyjności" (ERA/INF/10-2009/INT).TSI
187.1.2.2.0.5.5Długość tunelu[NNNNN]Rzeczywista długość tunelu (wyrażona w metrach) od portalu do portalu na poziomie niwelety główki szyny. Wymagane jedynie w przypadku tunelu o długości co najmniej 100 metrów.-
188.1.2.2.0.5.6Istnienie planu awaryjnego[Tak/Nie]Plan opracowany pod kierunkiem zarządcy infrastruktury we współpracy, w stosownych przypadkach, z przedsiębiorstwami kolejowymi, służbami ratowniczymi i właściwymi organami w odniesieniu do każdego tunelu. Plan musi być zgodny z istniejącymi środkami samoratowania, ewakuacji i ratownictwa (TSI "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych", decyzja 2008/163/WE).TSI istniejące

*) Numer parametru zgodny z decyzją wykonawczą Komisji nr 2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2011, str. 1).