Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.37.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1930 r.

zm.: Dz.U.20.56.349 - 1920.07.30

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

o rejestrze handlowym.

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 1919 r.)

Na podstawie art. 6 przepisów przechodnich do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r., Dz. Pr. № 14 poz. 164, zarządza się co następuje:

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Art.  1.

Czynności rejestrowe (art. 5 dekr. o rej. handl.) wykonywa sędzia sądu okręgowego, wyznaczony przez prezesa sądu (sędzia rejestrowy).

W sądzie okręgowym może być utworzony wydział rejestru handlowego.

Art.  2.

Treść wpisu z aktu oraz ogłoszenia ustala sędzia.

Jeżeli do zgłoszenia zostaje dołączony wyciąg aktu (art. 7 dekr. o rejestrze handl.) sędzia rejestrowy zażąda od zgłaszającego się okazania oryginału celem zbadania jego formy i sprawdzenia treści wyciągu (art. 6 dekr. o rej. handlowym).

Wciąganie wpisów do ksiąg rejestru handlowego, zarządzanie ogłoszeń i czuwanie nad doręczaniem sędziemu rejestrowemu obowiązkowych egzemplarzy ogłoszeń należy do obowiązków sekretarza.

Art.  3.

Sędzia rejestrowy podpisuje wszelkie postanowienia i zaświadczenia. Odpisy zaś postanowień, wysyłane stronom i urzędom, oraz wszelkie inne pisma i wyciągi podpisuje sekretarz na mocy upoważnienia sędziego.

Art.  4.

Postanowienie sędziego rejestrowego, oddalające żądanie, winno być uzasadnione.

Art.  5.

Dla każdej firmy będą prowadzone osobne akta. Dokumenty, podane do rejestru, mogą być zwracane; wówczas należy, z mocy upoważnienia sędziego, pozostawić w aktach poświadczony przez sekretarza odpis lub wyciąg.

Art.  6.

Księgi rejestru handlowego znajdują się pod bezpośrednim nadzorem sekretarza. Odpowiada on za całość i porządek ksiąg.

Wpisy do rejestru i przeglądanie ksiąg, dowodów i aktów (art. 21 dekr. o rej. handl.) odbywają się pod nadzorem sekretarza.

Art.  7.

Oprócz ksiąg rejestru handlowego i aktów, prowadzone będą: skorowidz alfabetyczny, terminarz, dziennik pism nadsyłanych i wysyłanych w sprawach, nie wciągniętych do rejestru handlowego, oraz zbiór ogłoszeń.

Art.  8.

Sędzia rejestrowy po zasięgnięciu opinji kupiectwa (art. 20 dekr. o rej. handl.) wskaże gazetę miejscową (art. 8 dekr. o rej. handl.), przeznaczoną do ogłoszeń w sprawach rejestru handlowego, i poda o tem do wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszystkie te czynności winny być dokonane przed dniem 15-go grudnia każdego roku.

Art.  9.

Ogłoszenie (art. 8 dekr. o rej. handl.) winno być zarządzone jednocześnie z wykonaniem wpisu i dokonane raz jeden.

Gazety, do ogłoszeń przeznaczone, obowiązane są przesyłać sądowi okręgowemu po jednym egzemplarzu każdego numeru, zawierającego ogłoszenie, który dołączany będzie do zbioru ogłoszeń.

Art.  10.

Ogłoszenia winny być zredagowane zwięźle i zawierać w sobie numer i dział rejestru z podaniem sądu okręgowego i z oznaczeniem daty zarejestrowania oraz całkowitą treść wpisu, z opuszczeniem jednak w druku podpisu sędziego lub sekretarza, napisu nad rubrykami, postanowienie sędziego rejestrowego, numeru aktów i odsyłaczy do rejestru.

Art.  11.

Zgłoszenia do rejestru winny zawierać dokładny adres osób zgłaszających oraz tych, których nazwiska wpisowi do rejestru ulegają.

Każda zmiana adresu tych ostatnich również winna być zgłoszona do rejestru.

Art.  12.

Zgłaszający dane do rejestru handlowego winien być o załatwienu zawiadomiony.

Zwiadomienie o dokonanym wpisie będzie uskuteczniane na formularzu, który wypełni kancelarja sądowa.

W aktach winno być przy postanowieniu sędziego rejestrowego zaznaczone, komu i kiedy zawiadomienie wysłano.

Postanowienia i pisma mogą być doręczane przez pocztę, lub przez woźnych sądowych.

Do zawiadomienia może być użyty formularz w formie pocztówki.

Art.  13.

W sprawach rejestru handlowego używana będzie osobna pieczęć z napisem "Sąd okręgowy w ...... Wydział Rejestru Handlowego lub "Sąd okręgowy w ...... jako Rejestrowy", stosownie do tego, czy istnieje przy nim odrębny wydział rejestru handlowego, czy też nie.

Art.  14.

Księgi rejestru handlowego nie będą niszczone.

W przedmiocie przechowania i niszczenia aktów obowiązują przepisy ogólne.

Księgi rejestru i akta nie mogą być przenoszone poza miejsce ich przechowywania.

Art.  15. 1

Rejestr handlowy składać się będzie z 4 działów; dla każdego z nich prowadzoną będzie osobna księga według załączonych wzorów.

Do działu A wciągnięte będą firmy handlujących jednoosobowo, spółki firmowe i «półki komandytowe, do działu B spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne, do działu C stowarzyszenia i związki, uznane za handlowe, a do działu D przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".

Art.  16.

Księgi rejestrowe winny mieć trwałą oprawę.

Każdy tom księgi w obrębie działów oznaczony będzie rzymską cyfrą, według kolei założenia. Stronice będą kolejno numerowane.

Na ostatniej stronicy każdego tomu winno się znajdować podpisane przez sędziego rejestrowego i sekretarza poświadczenie o ilości stronic.

Art.  17.

Wpisy należy uskuteczniać pismem czytelnym bez skróceń.

Podskrobywania są wzbronione.

Przekreślania winny być dokonywane w ten sposób, żeby można było odczytać pierwotny tekst.

Art.  18.

Każda firma wciągnięta będzie do rejestru pod numerem bieżącym danego działu.

Dla każdej firmy przeznaczone będą w rejestrze dwie równoległe stronice. Gdy przewidywana będzie większa ilość wpisów, szczególnie w dziale B i C, należy pozostawić wolne stronice dalsze.

Art.  19.

Wpisy, wciągane pod każdym numerem rejestru, będą miały oddzielną kolejną numerację.

Każdy wpis winien być oddzielony od następnego linją poprzeczną przez obie stronice.

Równoczesne wpisy otrzymują tylko jeden numer kolejny.

Art.  20.

Wpis winien zawierać, oprócz daty wciągnięcia i podpisu sekretarza, stronicę akt, na której znajduje się postanowienie sędziego rejestrowego.

Sekretarz uczyni w aktach rejestrowych wzmiankę o wpisie z podaniem daty wciągnięcia.

Art.  21.

Gdy brzmienie firmy zostanie zmienione, inne zaś wpisy nie ulegają ważniejszym zmianom, wzmianka o tem będzie uczyniona w rubryce, w której zapisana była firma dotychczasowa; w przeciwnym razie nowa firma winna być wciągnięta pod nową liczbą bieżąca ksiąg rejestru, z zaznaczeniem przeniesienia przy dawnym i nowym wpisie.

Art.  22.

Zmiany i wykreślenia wpisów winny być umieszczane pod nowym numerem kolejnym w tej samej rubryce, w której znajduje się wpis zmieniony lub wykreślony. Wpisy poprzednie, których zmiany lub wykreślenia dotyczą, należy podkreślić czerwonym atramentem.

Art.  23.

Omyłki pióra i t. p. oczywiste błędy we wpisach winny być przekreślane czerwonym atramentem i prostowane w tej samej rubryce.

Sprostowania ważniejsze winny być przez sekretarza omawiane w rubryce uwag, podawane do wiadomości osób interesowanych i ogłaszane trybem przepisanym.

Przekreślone lub podkreślone czerwonym atramentem wpisy będą umieszczane w odpisach z rejestru tylko na żądanie stron lub w razie potrzeby.

Art.  24.

Jeżeli podstawą wpisu jest orzeczenie sądowe prawomocne lub tymczasowo wykonalne, należy o tem uczynić wzmiankę w rejestrze. Uchylenie orzeczenia winno być również w rejestrze zaznaczone.

Art.  25.

Gdy wpis następuje z urzędu, winna być uczyniona o tem wzmianka w rubryce uwag.

Art.  26.

Przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa do innego okręgu sądowego będzie wpisane do rubryki drugiej rejestru przy równoczesnem podkreśleniu czerwonym atramentem wszystkich dotyczących tegoż przedsiębiorstwa wpisów.

Art.  27.

Jeżeli zmiany, które zaszły we wpisie danej firmy będą tak liczne, że przez ich wciągnięcie znacznie ucierpiałaby przejrzystość wpisów w rejestrze, wpisy obowiązujące winny być przeniesione pod nowy numer na inne miejsce księgi rejestru, a przeniesienie to winno być zaznaczone w rubryce uwag przy dawnym i nowym wpisie.

O przeniesieniu należy zawiadomić osoby interesowane z dołączeniem treści nowego wpisu.

Art.  28.

Na żądanie może być wydane zaświadczenie urzędowe, że pewien wpis nie istnieje, lub że podanie albo dokument nie zostały wniesione.

Art.  29.

Przedsiębiorstwa zagraniczne winny załączyć do zgłoszenia:

1) zaświadczenie właściwego zagranicznego urzędu rejestrowego, a w jego braku - właściwych władz zagranicznych o istnieniu zakładu głównego przedsiębiorstwa;
2) zaświadczenie właściwej władzy polskiej, że na mocy traktatów lub prawa wzajemności niema przeszkód do dokonywania czynności handlowych w Państwie Polskiem przez dane przedsiębiorstwo zagraniczne.
Art.  30.

Opłaty i grzywny w sprawach rejestru handlowego winny być wnoszone do kasy sądu okręgowego, która o tem niezwłocznie zawiadamia sędziego rejestrowego.

Art.  31.

Zgłoszenia winny być dokonywane i protokuły spisywane według formularzy, które ułoży Ministerstwo Sprawiedliwości.

II.

DZIAŁY REJESTRU HANDLOWEGO.

Dział  A.

Art.  32.
a) Handlujący jednoosobowo.

Handlujący jednoosobowo winien zgłosić do sądu okręgowego, w którego okręgu posiada przedsiębiorstwo, następujące dane:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania,

2) firmę, pod którą prowadzi handle,

3) przedmiot przedsiębiorstwa,

4) siedzibę zakładu głównego i oddziałów, z dokładnem wskazaniem miejsca, w którem się znajdują,

5) datę rozpoczęcia czynności przedsiębiorstwa,

6) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania prokurentów oraz rodzaj prokury,

7) dane w przedmiocie umów małżeńskich i odnośnych wyroków z dołączeniem umowy lub wyroku w pełnem brzmieniu lub w wyciągu, w szczególności imiona i nazwiska małżonków, miejsce zamieszkania, datę i treść umowy.

b) Spółki firmowe.

Obowiązani do zgłoszenia spółki firmowej (art. 3 dekr. o rej. handl.) winni zgłosić do sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się siedziba spółki, akt spółki w oryginale lub w wyciągu (art. 7 dekr. o rej. handl.) albo w uwierzytelnionym odpisie, a oprócz tego następujące dane:

1) imię, nazwisko i zamieszkanie każdego wspólnika,

2) firmę spółki,

3) oznaczenie spółki, jako firmowej i przedmiot spółki,

4) siedzibę zakładu głównego i oddziałów z dokładnym wskazaniem miejsca, w którem się znajdują,

5) datą rozpoczęcia czynności spółki i czas, na jaki zawartą została,

6) oznaczenie, kto jest uprawniony do zarządzania i rozrządzania majątkiem spółki, oraz zakres pełnomocnictwa,

7) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania prokurentów oraz rodzaj prokury,

8) dane w przedmiocie umów małżeńskich i odnośnych wyroków każdego ze wspólników w sposób, powyżej pod lit. a) p. 7) określony.

c) Spółki komandytowe.

Obowiązani do zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru handlowego (art. 3 dekr. o rej. handl.) winni zgłosić, oprócz danych co do wspólników firmowych, wymienionych pod b), także liczbę wspólników komandytowych i wysokość wkładu każdego z nich. Spółki, podlegające zatwierdzeniu przez rząd, winny dołączyć do zgłoszenia zezwolenie rządowe.

Art.  33.

Zmiany danych, wymienionych w art. 32 pod lit. a) b) c), oraz rozwiązanie spółki winny być zgłoszone do rejestru przez osoby, obowiązane do tego na mocy art. 3 dekr. o rej. handl.

Dział  B.

Art.  34. 2

a) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obowiązani do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 3 dekr. o rej. handl.) winni zgłosić następujące dane:

1) firmę,

2) przedmiot przedsiębiorstwa,

3) siedzibą zakładu głównego i oddziałów z dokładnem wskazaniem miejsca, w którem się znajdują,

4) datą rozpoczęcia czynności przedsiębiorstwa,

5) (skreślony)

6) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania członków zarządu i względnie rady nadzorczej,

7) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania prokurentów oraz rodzaj prokury,

8) wysokość kapitału zakładowego,

9) ilość i wysokość udziałów w spółce, sposób ich wpłaty, terminy wpłaty, wysokość wpłaty w gotówce,

b) Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne.

Zarząd spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej winien utworzenie spółki zgłosić do sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się siedziba spółki.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) akt spółki i zezwolenie rządowe wraz ze statutem,

2) dokumenty o ustanowieniu zarządu, względnie także rady nadzorczej.

Wszelkie zmiany, dotyczące aktu spółki i zezwolenia rządowego, winny być zgłaszane przy załączeniu odnośnych dokumentów.

Ponadto obowiązują przepisy art. 2 punkt 8 dekr. o rej. handl. i art. 32 lit. b), punkty 4), 5) i 7) niniejszego rozporządzenia.

Dział  C.

Art.  35. 3

Zarząd stowarzyszenia lub związku, uznanego za handlowy, winien utworzone stowarzyszenie lub związek zgłosić do sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się jego siedziba.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) statuty stowarzyszenia lub związku, a przy ulegających zatwierdzeniu przez rząd również zezwolenie rządowe,
2) dokumenty o ustanowieniu zarządu, względnie także rady nadzorczej,
3) listę członków stowarzyszenia lub związku z oznaczeniem adresów i wysokości udziałów.

Wszelkie zmiany, dotyczące statutów stowarzyszeń lub związków, uznanych za handlowe oraz zezwolenia rządowego, winny być zgłaszane przy załączeniu odnośnych dokumentów oryginalnych, odpisów lub wyciągów. Podobnie winny być zgłaszane wszelkie zmiany w składzie osobistym zarządu i rady nadzorczej oraz ich zastępstwa, wreszcie rozwiązanie stowarzyszenia i związku.

W szczególności obowiązani do zgłoszenia stowarzyszenia lub związku winni zgłosić następujące dane:

a) dane określone w artykule 34, ust. a p. 1-4,
b) wysokość udziału i wpisowego,
c) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania członków zarządu względnie także członków rady nadzorczej.

Dział  D.

Art.  35a. 4

Minister Komunikacji zgłasza do rejestru handlowego przy sądzie okręgowym w Warszawie firmę, siedzibę i przedmiot przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do podpisywania skryptów dłużnych i weksli w imieniu przedsiębiorstwa.

Wszelkie zmiany, dotyczące osób wymienionych, powinny być również zgłoszone przez Ministra Komunikacji.

Art.  36.

Osoby obowiązane do złożenia swego podpisu, w myśl art. 32 dekr. o rej. handl., winny dopełnić tego obowiązku jednocześnie ze zgłoszeniem danych, które uzasadniają złożenie podpisu.

III.

RUBRYKI REJESTRU HANDLOWEGO.

Dział  A.

Art.  37.

Dział A składa się z 8 rubryk (obacz wzór).

Do poszczególnych rubryk wciąga się następujące dane:

1) do pierwszej - numer kolejny wpisów (art. 19);
2) do drugiej - firmę, jej przedmiot, siedzibę, datę rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa i wzmianki o oddziałach, znajdujących się w okręgu tego samego sądu, a przy wpisach, dotyczących oddziałów, wzmiankę o istnieniu zakładu głównego;
3) do trzeciej - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania handlującego jednoosobowo lub wspólników firmowych;
4) do czwartej - imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania prokurentów oraz rodzaj prokury;
5) do piątej - dane odnoszące się do stosunków prawnych handlujących jednoosobowo, przedewszystkiem treść umów co do stosunków majątkowych między małżonkami i odnośnych wyroków, ubezwłasnowolnienie, opiekę, uchwały rady familijnej w przedmiocie dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa imieniem nieletniego, postanowienie co do pełnomocnika przedsiębiorstwa spadkowego, ogłoszenie i podniesienie upadłości oraz umorzenie postępowania upadłościowego, otwarcie i ustanie nadzoru sądowego, zwinięcie przedsiębiorstwa, rozwiązanie spółki, zbycie przedsiębiorstwa, zastrzeżenie rozwiązania sprzedaży oraz zastrzeżenie przywileju na sprzedanem przedsiębiorstwie i przejście aktywów (art. 56 dekr. o rej. handl.), sprzeciwienie się wypłacie ceny kupna (art. 61 dekr. o rej. handl.);
6) do szóstej - wzmiankę, czy spółka jest firmowa, czy komandytowa, treść umów co do stosunków majątkowych wspólników firmowych z ich małżonkami i odnośnych wyroków ubezwłasnowolnienie, opiekę, uchwałę rady familijnej o dalszem prowadzieniu spółki, ogłoszenie i podniesienie upadłości oraz umorzenie postępowania upadłościowego, otwarcie i ustanie nadzoru sądowego, zwinięcie przedsiębiorstwa, zbycie przedsiębiorstwa, zastrzeżenie rozwiązania sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zastrzeżenie przywileju na sprzedanem przedsiębiorstwie, przejście aktywów (art. 56 dekr. o rej. handl.), sprzeciwienie się wypłacie ceny kupna (art. 61 dekr. o rej. handl.), rozwiązanie spółki, wstąpienie i wystąpienie wspólników firmowych, a przy spółkach komandytowych wysokość wkładu każdego wspólnika komandytowego; do rubryki tej należy wpisywać otwarcie likwidacji, likwidatorów ze wskazaniem imion, nazwisk i miejsca zamieszkania oraz zmiany w ich składzie; rozwiązanie spółki; rozwiązanie winno być wpisane do tej rubryki również wtedy, gdy równocześnie z rozwiązaniem wciągnięty będzie nowy właściciel przedsiębiorstwa, jako firma;
7) do siódmej - numer aktów rejestrowych, datę wpisu, stronicę akt, na której znajduje się postanowienie sędziego rejestrowego i podpis sekretarza;
8) do ósmej - uwagi. Do tejże rubryki wpisywać należy na podstawie decyzji sądu procesowego dane o wszczęciu sporów, dotyczących wpisów.
Art.  38.

Jeżeli do przedsiębiorstwa handlującego jednoosobowo albo do spółki, już istniejącej, przystąpi wspólnik firmowy lub komandytowy, a przedsiębiorstwo nie ma być prowadzone nadal pod firmą dotychczasową, należy o tem uczynić wzmiankę przy dotychczasowej firmie w rubryce 5, względnie 6-ej.

Prócz tego na dotychczasowem miejscu należy wskazać nowe miejsce wpisu w rejestrze, a na nowem powołać miejsce dotychczasowe w rubryce 8-ej.

Art.  39.

Gdy firma handlującego jednoosobowo lub firma spółkowa przejdzie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub komandytowo-akcyjną, albo też na stowarzyszenie lub związek, uznane za handlowe, należy firmę wykreślić z działu A rejestru i wciągnąć ją do działu B lub C.

Na dotychczasowem miejscu należy wskazać nowe, a na nowem miejscu powołać dotychczasowe w rubryce 8-ej.

Dział  B.

Art.  40. 5

Dział B składa się z 9-ciu rubryk (obacz dołączony wzór).

Rubryki pierwsza i druga działu B przeznaczone są dla tych samych wpisów, co rubryki pierwsza i druga działu A.

W rubryce trzeciej należy podać przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość kapitału zakładowego, uchwały w przedmiocie jego podwyższenia i obniżenia, ilość i wysokość udziałów w spółce, sposób i termin ich wpłaty, wysokość wpłaty w gotówce, sprzeciw wierzyciela spółki w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany tych danych, a przy spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wysokość kapitału zakładowego, wysokość i rodzaj akcyj (imienne czy na okaziciela), ilość akcyj uprzywilejowanych, prawo emisji obligacyj oraz ich nominalna wartość i zmiany tych danych.

Do rubryki czwartej wpisywać należy imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania oraz zakres pełnomocnictwa osób uprawnionych do zarządzania i rozrządzania majątkiem spółki i względnie członków rady nadzorczej, ich zastępców, wreszcie likwidatorów i zmiany tych danych.

Rubryka piąta przeznaczona jest dla wszelkich wpisów, dotyczących prokurentów, prokury łącznej i zmiany tych danych.

Do rubryki szóstej wpisywać należy:

a) rodzaj spółki,
b) datę zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej,
c) datą zawiązania spółki,
d) czas, na jaki spółka została zawarta.

Do rubryki siódmej będzie wciągnięte rozwiązanie spółki i jej unieważnienia, ogłoszenie i podniesienie upadłości oraz umorzenie postępowania upadłościowego, ustanowienie i ustanie nadzoru sądowego, dalsze trwanie spółki, z powołaniem się na odnośne dokumenty.

Do rubryki ósmej i dziewiątej stosują się przepisy, dotyczące rubryki siódmej i ósmej działu A.

Zmiany zarejestrowanych danych powinny być podane jaknajogólniej, przytem należy powołać się w rubryce siódmej na dokumenty i miejsce w aktach rejestru, w których się one znajdują

Art.  41.

Unieważnienie sądowe uchwały wspólników winno być zarejestrowane w tej rubryce, do której uchwała ta została wciągnięta.

Art.  42.

Gdy firma, wciągnięta do działu B, przechodzi na własność handlującego jednoosobowo, na spółkę firmową, komandytową albo stowarzyszenie lub związek, uznane za handlowe, należy firmę wykreślić z działu B rejestru i wciągnąć ją do działu A lub C.

Prócz tego na dotychczasowem miejscu wpisu należy wskazać nowe miejsce wpisu w rejestrze, a na nowem powołać miejsce dotychczasowe w rubryce 8-ej.

Dział  C

Art.  43. 6

Dział C. składa się z 9 rubryk zobacz wzór).

Rubryka pierwsza jest przeznaczona dla tych samych wpisów, co rubryka pierwsza działu B.

W rubryce drugiej należy wpisać firmę, przedmiot i rodzaj stowarzyszenia lub związku, siedzibę zakładu głównego i oddziałów.

W rubryce trzeciej wymienić należy wysokość udziału i wpisowego.

W rubryce czwartej wpisywać należy na życzenie stowarzyszenia lub związku sumę kapitału zapasowego (rezerwowego) z końcem każdego roku gospodarczego.

Rubryka piąta jest przeznaczona na te same wpisy, co rubryka piąta działu B.

W rubryce szóstej należy wpisać datą zatwierdzenia statutu, datę rozpoczęcia działalności i rozwiązania stowarzyszenia lub związku, wreszcie czas trwania, jeżeli ten jest już naprzód określony.

Rubryki siódma, ósma i dziewiąta są przeznaczone na te same wpisy do rubryki ósma, dziewiąta i dziesiąta działu B.

Art.  44. 7

Dział D składa się z pięciu rubryk (zobacz, wzór).

W rubryce pierwszej wpisuje się numer kolejny wpisu.

Rubryka druga jest przeznaczana dla oznaczenia firmy, siedziby i przedmiotu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

W rubryce trzeciej należy wpisać imiona i nazwiska osób, uprawnionych do podpisywania skryptów dłużnych i weksli.

W rubryce czwartej wpisuje się numer aktów rejestrowych, datę wpisu, stronicę akt, na której znajduje się postanowienie sędziego rejestrowego i podpis sekretarza. W tejże rubryce należy przy wpisie pierwszym i następnych zmianach powołać się na Zgłoszenie Ministra Komunikacji i miejsce w aktach rejestru, w których zgłoszenie to się znajduje.

Rubryka piąta przeznaczona jest na uwagi".

Warszawa, dnia 22 kwietnia 1919 r.

Wzór do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.

Dział A.

1

2

3

4

5

6

7

8

№ kolejny wpisu

Firma. Przedmiot. Siedziba. Data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. Oddziały.

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania handlującego jednoosobowo lub wspólników firmowych

Prokura

Stosunki prawne handlujących jednoosobowo

Stosunki prawne spółek

№ aktów, data wpisu, postanowienie sędziego i podpis sekretarza

UWAGI

Wzór do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.

DZIAŁ B. (względnie DZIAŁ C).

1

2

1 3

i 4

6

7

1 8

9

№ kolejny wpisu

Firma przedmiot. Siedziba. Data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. Oddziały.

Kapitał zakładowy. Akcje. Udziały.

Osoby uprawnione do zarządzania rozrządzania majątkiem spółki i zakres ich uprawnienia. Członkowie rady nadzorczej. Likwidatorowie.

Prokura

Rodzaj spółki. Data zatwierdzenia statutu. Data rozwiązania spółki. Czas trwania spółki.

Rozwiązanie (likwidacja). Unieważnienie. Upadłość. Nadzór sądowy.

№№ aktów. Data wpisów. Postanowienie sędziego. Podpis sekretarza.

UWAGI:

DZIAŁ D.

1.

2.

3.

4.

5.

Nr. kolejny wpisu

Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do podpisywania ma skryptów dłużnych i weksli

Nr.Nr. aktów.

Data wpisów.

Postanowienia sędziego. Podpis sekretarza

Uwagi

1 Art. 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1930 r. (Dz.U.30.94.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1930 r.
2 Art. 34 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.84.813) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1924 r.
3 Art. 35 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.56.349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1920 r.
4 Art. 35a dodany przez § 2 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1930 r. (Dz.U.30.94.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1930 r.
5 Art. 40 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 września 1924 r. (Dz.U.24.84.813) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1924 r.
6 Art. 43 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.56.349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 1920 r.
7 Art. 44 dodany przez § 3 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1930 r. (Dz.U.30.94.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1930 r.