Rejestr gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzory wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o... - Dz.U.2014.1486 t.j. - OpenLEX

Rejestr gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzory wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1486 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

Na podstawie art. 13 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, szczegółowy zakres informacji umieszczanych w tym Rejestrze oraz wzory wniosków rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin i o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym.
1.
Rejestr gmin prowadzony jest w formie elektronicznej.
2.
Rejestr gmin składa się z:
1)
Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy ulic;
2)
Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych.
3.
Każdej gminie wpisywanej do Rejestru gmin przypisuje się kolejny numer w Rejestrze, rozpoczynający się od symbolu odpowiednio: "NU/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz "NM/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, gdzie "nn" oznacza kolejny numer pozycji w danym Rejestrze.
4.
W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, informacje są wprowadzane odrębnie dla każdej gminy i obejmują:
1)
numer pozycji, pod jaką wpisywana jest gmina;
2)
nazwę województwa, na którego obszarze znajduje się gmina;
3)
nazwę powiatu, na którego obszarze znajduje się gmina;
4)
nazwę gminy;
5)
ogólną liczbę mieszkańców gminy;
6)
ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, w języku której są proponowane dodatkowe nazwy, albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym;
7)
datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie nadania dodatkowych nazw ulic;
8)
datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy;
9)
datę wpisania gminy do Rejestru gmin.
5.
W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informacje są wprowadzane odrębnie dla każdej dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego. Każdej dodatkowej nazwie przypisuje się numer składający się z numeru gminy, o którym mowa w ust. 3, oraz numeru pozycji, wynikającej z kolejności ustalania dodatkowych nazw w danej gminie.
6.
Zakres informacji wprowadzanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:
1)
numer przypisany dodatkowej nazwie miejscowości lub obiektu fizjograficznego;
1a)
identyfikator Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;
2)
nazwę województwa, na którego obszarze znajduje się gmina;
3)
nazwę powiatu, na którego obszarze znajduje się gmina;
4)
nazwę gminy;
5)
datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy;
6)
oznaczenie rodzaju nazwy (nazwa miejscowości, nazwa obiektu fizjograficznego);
7)
ogólną liczbę mieszkańców gminy;
8)
ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, w języku której są proponowane dodatkowe nazwy, albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym;
9)
w przypadku miejscowości zamieszkanej - liczbę mieszkańców tej miejscowości biorących udział w konsultacjach oraz liczbę mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjach, którzy opowiedzieli się za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowości;
10)
urzędową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego;
11)
dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego, zapisaną w języku mniejszości;
11a)
język, w którym została ustalona dodatkowa nazwa;
12)
adnotacje dotyczące opinii:
a)
zarządów województw, na których terenie znajduje się obiekt fizjograficzny, dla którego ustalana jest dodatkowa nazwa w języku mniejszości lub w języku regionalnym,
b)
wojewody,
c)
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
13)
datę wpisu dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego do Rejestru gmin;
14)
datę wykreślenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego z Rejestru gmin.
Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór wniosku rady gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic

A.

Dane ogólne

Gmina.........................................................................................................................................................

(nazwa)

Powiat.........................................................................................................................................................

(nazwa)

Województwo.........................................................................................................................................................

(nazwa)

rodzaj dodatkowej nazwy1:
nazwa ulicy

Ł



nazwa miejscowości

Ł



nazwa obiektu fizjograficznego

Ł

Ogólna liczba mieszkańców gminy2

.....................................................................................................

Liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, w języku której mają być używane dodatkowe nazwy3

..................................................................................................

W przypadku miejscowości zamieszkanej:4
Liczba mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjachLiczba mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjach, którzy opowiedzieli się za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości
.......................................................................................................................................................................................................

B.

Dane dotyczące dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, o ustalenie których występuje rada gminy5

Nazwy miejscowości
Urzędowa nazwa miejscowościProponowana dodatkowa nazwa
1. ..................................................................................................1. ...........................................................................................
2. ..................................................................................................2. ...........................................................................................
Nazwy obiektów fizjograficznych
Urzędowa nazwaProponowana dodatkowa nazwa
1. ..................................................................................................1. ...........................................................................................
2. ..................................................................................................2. ...........................................................................................
Język, w którym ma być używana dodatkowa nazwa

C.

Dane dotyczące uchwały rady gminy:

Data, numer i tytuł uchwały rady gminy...............................................................................................

...............................................................................................

Załączniki:

1) uchwała rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości;

2) uchwała rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy ulicy6;

3) szczegółowy kosztorys wymiany tablic informacyjnych, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.);

4) informacja wojewody o ważności uchwał rady gminy, wymienionych w pkt 1 i 2;

5) wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego7

..............................................................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

________

1 Postawić znak x przy rodzaju dodatkowych nazw, które mają być używane na obszarze gminy.

2 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę ustaloną na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

3 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), czyli liczbę ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbę mieszkańców gminy należących do konkretnej mniejszości narodowej lub etnicznej albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym.

4 Wypełnić, jeżeli podstawą wystąpienia z wnioskiem był wynik konsultacji przeprowadzonych w miejscowości zamieszkanej.

5 Dane wypełnia się, jeżeli gmina przedkłada wraz z wnioskiem o wpisanie gminy do Rejestru także wnioski o ustalenie dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, uwzględniając wszystkie nazwy, o ustalenie których gmina występuje.

6 Uchwałę dołącza się wyłącznie w przypadku, gdy rada gminy składa wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy ulicy.

7 Dołącza się wyłącznie w przypadku, gdy rada gminy składa wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego

Gmina................................................................................................................................................

(nazwa)

Powiat................................................................................................................................................

(nazwa)

Województwo................................................................................................................................................

(nazwa)

oznaczenie rodzaju dodatkowej nazwy:
nazwa miejscowości

[]Ł

nazwa obiektu fizjograficznego

Ł

Urzędowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego
Proponowana dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego*

Załączniki:

1) uchwała rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego;

2) w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje;

3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);

4) informacja o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.

................................................................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

________

* Zapisana w alfabecie języka, w którym ma być używana.

1 Obecnie działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne kieruje Minister Administracji i Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U.2011.248.1479).