Art. 6a. - [Powołanie, odwołanie, obszar działania zespołów] - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.100 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2023 r. do: 26 października 2023 r.
Art.  6a.  [Powołanie, odwołanie, obszar działania zespołów]
1. 
Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej "powiatowym zespołem", po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań. Zgoda wojewody wymaga uzyskania opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów oraz uzyskaniu opinii Pełnomocnika ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu.
3. 
Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu może być nazwany "miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności". Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. 
Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej "wojewódzkim zespołem", powołuje i odwołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika.