Art. 33a. - [Stosowanie przepisów w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej] - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.44 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  33a.  [Stosowanie przepisów w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej]

Przepisy art. 33 stosuje się do pracodawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b.